Convalidacions

CONVALIDACIONS

INFORMACIÓ CONVALIDACIONS: l'alumnat ha de presentar a la secretaria del centre la sol·licitud de convalidació juntament amb la documentació acreditativa per convalidar. 

Normativa:

RD 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17274-consolidado.pdf