secretaria

Telèfon: 971 22 66 22 /23

Correu electrònic: secretariage@iesmarratxi.org

Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 10h a 13h (només amb cita prèvia, podeu sol·licitar la cita als telèfons 971226622/23)

Secretària del centre: Maria Ramon

informacions vàries

Informació transport escolar: Instrucció 7/2021, de 15 de juny de 2021


 • Pagament taxa per expedició de títols mitjançant Internet clicau Imprescindible presentar document 046 amb el segell de l'Agència Tributària o del Banc.


PBAU

Convocatòria PBAU 2021

Calendari convocatòria ordinària i extraordinària PBAU 2021

Informació per l'alumnat pel tràmit de matrícula a les PBAU

Horari dels exàmens de la PBAU per a l'any 2022

Per a més informació, consultau la pàgina pbau.uib.cat
BEQUES


 • Convocatòria de beques de caràcter general curs 2022/2023.

TERMINI: del 30 de març al 12 de maig de 2022

Informació convocatòria de beques

Les beques s'han d'emplenar per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional en l'enllaç

Alumnes que no han complert els requisits acadèmics i per tant incorren en causa de reintegrament.

a) Haver causat baixa en el centre abans de final de curs.

b) No haver assistit al 80% o més de les hores lectives, llevat dispensa d'escolarització.

c) No haver superat com a mínim el 50% de les assignatures, crèdits o hores materials en convocatòria ordinària o extraordinària. • Convocatòria d'ajudes adreçades a alumnes amb Necessitats Específiques de suport educatiu curs 2022/2023.

Termini comença dia 19/05/2022 i finalitza dia 30/09/2022

Novetat: en cas que els tutors autoritzin al centre educatiu a cobrar a través del compte bancari s'ha adjuntar a la sol·licitud el certificat de la titularitat d'aquest compte

https://sede.educacion.gob.es/

sede/login/plogin.jjsp

Instruccions per sol·licitar beca:


https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee


https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html


Aclariments: Secció de Beques de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Adreça de correu electrònica: beques@dgpice.caib.es

Telèfon: 971177758


Per sol·licitar-la heu d'entrar a l'enllaç


RESOLUCIÓ BEQUES CURS 2021/2022

Us comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d'Educació i Formació Professional la Resolució definitiva de la convocatòria de beques de caràcter general del curs acadèmic 2021/2022, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició.

Els estudiants que vulguin presentar-lo, per no estar d'acord amb la resolució de concessió, l'han d'emplenar i enviar a la Secció de Beques de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster), 07009 Palma. Ho han d'enviar mitjançant registre electrònic de l'Administració o de qualssevol de les formes previstes a la Llei de Procediment Administratiu.

CONVALIDACIONS

INFORMACIÓ CONVALIDACIONS: El termini per presentar la documentació per sol·licitar convalidacions és fins dia 15 d'octubre a la secretaria del centre (horari de secretaria de dilluns a divendres de 9.45h a 13h de i dijous de 16h a 19h).


TÍTOLS

Sol·licituds dels títols de batxiller, FP Grau superior i FP Grau mitjà:

L'alumnat que hagi titulat ha d'efectuar el pagament de lataxa per expedició de títols a la pàgina web de l'ATIB y presentar a la secretaria del centre, dins les dates que us indiquin, el document 046 amb el segell de l'Agència Tributària o del Banc.

Enllaç que correspongui per efectuar el pagament de la taxa:

Les persones amb dret a la reducció de la taxa han d'aportar original i fotocòpia del document acreditatiu en vigor.


TÍTOLS CUSTODIATS A LA SECRETARIA DE L'INSTITUT IES MARRATXÍ

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatoria (ESO): alumnat que ha titulat fins el curs 2020/2021.

 • Títol de Batxiller: alumnat que ha titulat fins el curs 2020/2021.

 • Títol d'FP Bàsica: alumnat que ha titulat fins el curs 2020/2021.

 • Títol del CFGM d'Operacions en Productes Ceràmics.

 • Títol del CFGM en atenció sociosanitària.

 • Títol del CFGM en Cures auxiliars d'infermeria: alumnat que ha titulat fins el curs 2020/2021.

 • Títol del CFGM en Farmàcia i parafarmàcia: alumnat que ha titulat fins el curs 2020/2021.

 • Titol del CFGS en Higiene bucodental: alumnat que ha titulat fins el curs 2020/2021.


 • Duplicats títols d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l'alumnat següent:

***2224** / ***6465** / ***9110** / ***7018** / ***3370** / ***8760** / ***7102**

***9035** / ***1860** / ***0649**


 • Duplicats títols de batxiller de l'alumnat següent:

***9035** / ***7102** / ***3999** / ***1850** / ***1860**

Les persones interessades han de passar a recollir el títol corresponent en horari de secretaria. Imprescindible mostrar el Document d'Identitat. Si ve una altra persona ha de presentar aquesta autorització emplenada i signada, juntament amb una fotocòpia del Document d'Identitat del titular. La persona autoritzada ha de mostrar el seu Document d'Identitat.

IMPRESOS

Les sol·licituds s'han d'imprimir i, una vegada emplenades i signades, presentar a la secretaria del centre de 9.45h a 13h de dilluns a divendres.

Sol·licitud de documents: - Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar a l'ordinador clicau

Sol·licitud de canvi de data d'examen: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de còpies exàmens: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de renúncia o baixa: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de revisió de notes: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de canvi d'opcions de matrícula (ESO i Batx.): Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de convalidacions i exempcions d'ESO i Batxillerat: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud transport escolar per l'alumnat d'ESO clicau

Sol·licitud transport escolar per l'alumnat de Batxillerat clicau

Sol·licitud de convalidacions mòduls de Formació Professional: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de convalidacions mòduls de Formació Professional (competent Ministeri): Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud d'Ajornament de la Formació en Centres de Treball: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud d'Exempció de la Formació en Centres de Treball: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud avaluació mòduls pendents de 1r curs de Cicles formatius LOE i FPBàsica clicau

Sol·licitud de renúncia a cursar de forma presencial els mòduls de Formació Professional pendents: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud general: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Recurs d'alçada: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Autorització clicau