secretaria

Telèfon: 971 22 66 22 /23

Correu electrònic: secretariage@iesmarratxi.org

Horari: de dilluns a divendres de 9.45h. a 13h. i dijous de 16h. a 19h.

Secretària del centre: Maria Ramon

NOVETATS

3/09/2020 - Informació transport escolar: Instruccions curs 2020/2021

Protocol per al servei de transport escolar • Pagament taxa per expedició de títols mitjançant Internet clicau Imprescindible presentar document 046 amb el segell de l'Agència Tributària o del Banc.


PBAU

Convocatòria PBAU 2021

Calendari convocatòria ordinària i extraordinària PBAU 2021

Informació per l'alumnat pel tràmit de matrícula a les PBAU


BEQUES


 • Publicació a la web del Ministeri d'Educació i Formació Professional la convocatòria d'ajudes per l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) per al curs 2020/2021. clicau

 • El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2020. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

IMPORTANT: són causes de reintegrament de l'ajuda: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir al 50% de les hores lectives o més i no abonar els serveis prestats pels quals s'hagués concedit l'ajuda.


 • Publicació a la web del Ministeri d'Educació i Formació Professional la convocatòria de les beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris pel curs 2020/2021. El termini per sol·licitar-les finalitza el dia 1 d'octubre de 2020. Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del MEC: clicau

IMPORTANT: són causes de reintegrament de l'ajuda: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir al 80% o més, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complert en el cas dels cursos d'accés o els de preparació. Us recordam que heu de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix.


PUBLICACIÓ RESOLUCIONS I LLISTAT DEFINITIU BECARIS CURS 2020/2021

Vos comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d'Educació i Formació Professional la Resolució i el llistat definitiu de becaris de la convocatòria general per estudiants que cursen estudis postobligatoris del curs 2020 – 2021 .

Així mateix també s'ha publicat la Resolució definitiva de la convocatòria d'ajuts per L'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu del curs 2020 – 2021.

Contra aquestes resolucions, que esgoten la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició. El termini per presentar-ho és del 13 d'abril al 12 de maig (inclòs) de 2021. El model del recurs està a la pàgina web del Ministeri (a l'enllaç indicat més avall) i s'ha d'enviar a la Secció de Beques del Servei de Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster), 07009 Palma.

Es pot accedir a la resolució des de l'enllaç següent: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

CONVALIDACIONS

INFORMACIÓ CONVALIDACIONS: El termini per presentar la documentació per sol·licitar convalidacions és fins dia 15 d'octubre a la secretaria del centre (horari de secretaria de dilluns a divendres de 9.45h a 13h de i dijous de 16h a 19h).


TÍTOLS

TÍTOLS CUSTODIATS A LA SECRETARIA DE L'INSTITUT IES MARRATXÍ

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatoria (ESO): alumnat que ha titulat fins el curs 2019/2020.

 • Títol de Batxiller: alumnat que ha titulat fins el curs 2019/2020.

 • Títol d'FP Bàsica: alumnat que ha titulat fins el curs 2019/2020.

 • Títol del CFGM d'Operacions en Productes Ceràmics.

 • Títol del CFGM en atenció sociosanitària.

 • Títol del CFGM en Cures auxiliars d'infermeria: alumnat que ha titulat fins el curs 2019/2020.

 • Títol del CFGM en Farmàcia i parafarmàcia: alumnat que ha titulat fins el curs 2019/2020.

 • Titol del CFGS en Higiene bucodental: alumnat que ha titulat fins el curs 2019/2020.


 • Duplicats títols d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l'alumnat següent:

***2224** / ***6465** / ***9110** / ***7018** / ***3370** / ***8760** / ***7102**

***9035**


 • Duplicats títols de batxiller de l'alumnat següent:

***9035** / ***7102**


Les persones interessades han de passar a recollir el diploma corresponent en horari de secretaria.


Pagament taxa per expedició de títols mitjançant Internet clicau Imprescindible presentar document 046 amb el segell de l'Agència Tributària o del Banc.

IMPRESOS

Les sol·licituds s'han d'imprimir i, una vegada emplenades i signades, presentar a la secretaria del centre de 9.45h a 13h de dilluns a divendres.

Sol·licitud de documents: - Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar a l'ordinador clicau

Sol·licitud de canvi de data d'examen: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de còpies exàmens: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de renúncia o baixa: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de revisió de notes: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de canvi d'opcions de matrícula (ESO i Batx.): Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de convalidacions i exempcions d'ESO i Batxillerat: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud transport escolar per l'alumnat d'ESO clicau

Sol·licitud transport escolar per l'alumnat de Batxillerat clicau

Sol·licitud de convalidacions mòduls de Formació Professional: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud de convalidacions mòduls de Formació Professional (competent Ministeri): Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud d'Ajornament de la Formació en Centres de Treball: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud d'Exempció de la Formació en Centres de Treball: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud avaluació mòduls pendents de 1r curs CF LOE clicau

Sol·licitud de renúncia a cursar de forma presencial els mòduls de Formació Professional pendents: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Sol·licitud general: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Recurs d'alçada: Model per imprimir i emplenar a mà clicau / Model per emplenar amb l'ordinador clicau

Autorització clicau