Llengües estrangeres

Integrants del departament:

 • Vidal Triay, Inés - ividalge@iesmarratxi.org
 • Eva Belén Puertas Thorborg - epuertasge@iesmarratxi.org
 • Fiol Ferrer, Marta - mfiolge@iesmarratxi.org
 • Fontanet Adrover, Àngela - afontanetge@iesmarratxi.org
 • Pericàs Vidal, Elena - mepericasge@iesmarratxi.org
 • Prohens Rosselló, Constança - cprohensge@iesmarratxi.org
 • Martínez Jiménez, Juana María - jmmartinezge@iesmarratxi.org (Alemany)
 • Mayol Nielsen, Cristina- cmayolge@iesmarratxi.org
 • Márquez Mota, Raquel- rmarquezge@iesmarratxi.org
 • Cavero Rodrigo, Laura- lcaveroge@iesmarratxi.org
 • Priego Barea, Laura- lpriegoge@iesmarratxi.org
 • Coll Montserrat, Lucía- lcollge@iesmarratxi.org (Francès)


CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

Assignatura: Anglès