ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสาร ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- เอกสาร จุดเด่นของสถานศึกษา
- ภาพบรรยากาศโดยรอบของสถานศึกษา
- ดาวน์โหลด โลโก้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 

https://esan68.sillapa.net/sm-mdh3/?name=index
สัมมนาวิชาการครั้งที่18
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/sammna-spha-nakreiyn-khrang-thi-17
science test
http://employmentguide.doe.go.th/ems
google for education
จุดเน้นสถานศึกษา
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/home/zz%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%20.jpg?attredirects=0

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubehttp://www.secondary22.go.th/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://secondary22.com/slip/
http://www.secondary22.com/amss/
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/home/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%20-%20Copy.jpg?attredirects=0
http://tax.secondary22.go.th/tx58/
http://www.tepeonline.org
http://portal.obec.go.th/wps/portal
https://docs.google.com/forms/d/1HG_OIsxj1p2hdG7VwH8YOiImMiNnTOqCgQBz8P3HaD0/edit?usp=sharing
https://cct.thaieduforall.org/
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/hnangsux-thul-kela
http://www.nst3.go.th/?p=4261
http://obectv.tv/index.html
http://www.fosef.org/index.php?lang=en
http://gg.gg/muk-moral
https://www.oic.or.th/th/home
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/kar-prakan-phay