การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

- เอกสารแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

- คู่มือการใช้งานระบบด้านการส่งเสริมการมีงานทำ

- เพลงมาร์ชโรงเรียน

- Download เอกสารการจัดทำ ID Plan 

- รับชม วีดีโอเพลงพระราชนิพนธ์

- เอกสาร การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

- เอกสาร ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

- เอกสาร จุดเด่นของสถานศึกษา

- ภาพบรรยากาศโดยรอบของสถานศึกษา

- ดาวน์โหลด โลโก้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน