ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

- เอกสาร ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- เอกสาร จุดเด่นของสถานศึกษา
- ภาพบรรยากาศโดยรอบของสถานศึกษา
- ดาวน์โหลด โลโก้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 

http://www.student.co.th/
เรียนออนไลน์
https://forms.gle/XZZUcQZ2CTqiWkQ48
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/google-for-education
https://ds.moe.go.th/static/edc.html
https://esan68.sillapa.net/sm-mdh3/?name=index
สัมมนาวิชาการครั้งที่18
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/sammna-spha-nakreiyn-khrang-thi-17
science test
http://employmentguide.doe.go.th/ems
google for education
จุดเน้นสถานศึกษา
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/home/zz%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%20.jpg?attredirects=0

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM7uuR4OHLpzIunwBB102KSQYkMbOhFHZDlk9Wi1vnyxqdUg/viewform
http://www.secondary22.go.th/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://secondary22.com/slip/
http://www.secondary22.com/amss/
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/home/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%20-%20Copy.jpg?attredirects=0
http://tax.secondary22.go.th/tx58/
http://www.tepeonline.org
http://portal.obec.go.th/wps/portal
https://docs.google.com/forms/d/1HG_OIsxj1p2hdG7VwH8YOiImMiNnTOqCgQBz8P3HaD0/edit?usp=sharing
https://cct.thaieduforall.org/
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/hnangsux-thul-kela
http://www.nst3.go.th/?p=4261
http://obectv.tv/index.html
http://www.fosef.org/index.php?lang=en
http://gg.gg/muk-moral
https://www.oic.or.th/th/home

https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/kar-prakan-phay

http://ez.eduzones.com/test/
http://ez.eduzones.com/test/