Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

- เอกสารแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

- คู่มือการใช้งานระบบด้านการส่งเสริมการมีงานทำ

- เพลงมาร์ชโรงเรียน

- Download เอกสารการจัดทำ ID Plan

- รับชม วีดีโอเพลงพระราชนิพนธ์

- เอกสาร การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

- เอกสาร ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

- เอกสาร จุดเด่นของสถานศึกษา

- ภาพบรรยากาศโดยรอบของสถานศึกษา

- ดาวน์โหลด โลโก้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน