ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2566

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2565

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2564

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่2/2564

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2563

ภาคเรียนที่ 2 /2563

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2562

ภาคเรียนที่ 2 /2562

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2561

ภาคเรียนที่ 2 /2561

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2560

ภาคเรียนที่ 2 /2560

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2559

ภาคเรียนที่ 2 /2559

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2558

 ภาคเรียนที่ 2 /2558

 

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2557

ภาคเรียนที่ 2 /2557

 

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2556

ภาคเรียนที่ 2 /2556

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2555

ภาคเรียนที่ 2 /2555

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 

ภาคเรียนที่ 1 /2554

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 

ภาคเรียนที่ 2/2554