จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2563

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
46478142
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45765122
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4385088
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12159 193352
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3216182
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3216384
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2154055
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 57 164 221
รวมทั้งสิ้น
20216357573

ภาคเรียนที่ 2 /2563

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
44761108
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45764121
มัธยมศึกษาปีที่ 3
45064114
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12154 189343
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2164864
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3215778
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3205979
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 57 164 221
รวมทั้งสิ้น
20211353564


จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2562

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
46478142
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45765122
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4385088
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12159 193352
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3216182
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3216384
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2154055
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 57 164 221
รวมทั้งสิ้น
20216357573

ภาคเรียนที่ 2 /2562

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
46274136
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45563118
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4365086
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12153 187340
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3216182
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3216283
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2154055
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 57 163 220
รวมทั้งสิ้น
20210350560


จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2561

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
45768125
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45455109
มัธยมศึกษาปีที่ 3
45170121
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12162  193355 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3206484
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2164460
มัธยมศึกษาปีที่ 6
43484118
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 970 192 262
รวมทั้งสิ้น
21232385617

ภาคเรียนที่ 2 /2561

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
45768125
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45256108
มัธยมศึกษาปีที่ 3
44970119
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12158 194352
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3196281
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2144054
มัธยมศึกษาปีที่ 6
43081111
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 963 183 246
รวมทั้งสิ้น
21221377598


จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2560

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
46056116
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45270122
มัธยมศึกษาปีที่ 3
47669145
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12 188 195 383
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2164561
มัธยมศึกษาปีที่ 5
43283115
มัธยมศึกษาปีที่ 6
33071101
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 78 199 277
รวมทั้งสิ้น
21266394660

ภาคเรียนที่ 2 /2560

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
45756113
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45269121
มัธยมศึกษาปีที่ 3
47270142
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12 181 195 376
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2164561
มัธยมศึกษาปีที่ 5
43383116
มัธยมศึกษาปีที่ 6
33071101
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 79 199 278
รวมทั้งสิ้น
21260394654


จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2559

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
453
69122
มัธยมศึกษาปีที่ 2
47771148
มัธยมศึกษาปีที่ 3
45873131
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12 188 213 401
มัธยมศึกษาปีที่ 4
43089119
มัธยมศึกษาปีที่ 5
33071101
มัธยมศึกษาปีที่ 6
34166107
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 101 226 327
รวมทั้งสิ้น
22289439728

ภาคเรียนที่ 2 /2559

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
453
68121
มัธยมศึกษาปีที่ 2
47670146
มัธยมศึกษาปีที่ 3
45673129
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12 185 211 396
มัธยมศึกษาปีที่ 4
43084114
มัธยมศึกษาปีที่ 5
33071101
มัธยมศึกษาปีที่ 6
33966105
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 1099 221 320
รวมทั้งสิ้น
22284432716


จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2558

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
47568143
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45871129
มัธยมศึกษาปีที่ 3
582102184
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3316697
มัธยมศึกษาปีที่ 5
34069109
มัธยมศึกษาปีที่ 6
43583118
รวมทั้งสิ้น
23321459780

 ภาคเรียนที่ 2 /2558

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
47568143
มัธยมศึกษาปีที่ 2
45870128
มัธยมศึกษาปีที่ 3
578101179
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3316899
มัธยมศึกษาปีที่ 5
34066106
มัธยมศึกษาปีที่ 6
43382115
รวมทั้งสิ้น
23315455770

 

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2557

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
46369132
มัธยมศึกษาปีที่ 2
586103189
มัธยมศึกษาปีที่ 3
47685161
มัธยมศึกษาปีที่ 4
33971110
มัธยมศึกษาปีที่ 5
43785122
มัธยมศึกษาปีที่ 6
32477101
รวมทั้งสิ้น
23325490815

ภาคเรียนที่ 2 /2557

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
46268130
มัธยมศึกษาปีที่ 2
584103187
มัธยมศึกษาปีที่ 3
47585160
มัธยมศึกษาปีที่ 4
33970109
มัธยมศึกษาปีที่ 5
43784121
มัธยมศึกษาปีที่ 6
32476100
รวมทั้งสิ้น
23321486807

 

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2556

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
5
86
105
191
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
76
87
163
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
62
69
131
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4
40
88
128
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
25
79
104
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
41
77
118
รวมทั้งสิ้น
23
330
505
835

ภาคเรียนที่ 2 /2556

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
5
84105189
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
7686162
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
6168129
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4
3785122
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
2579104
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
4176117
รวมทั้งสิ้น
23
324429823


จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ภาคเรียนที่ 1 /2555

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
76
89
165
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
63
67
130
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
68
77
145
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
24
79
103
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
43
78
121
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
32
61
93
รวมทั้งสิ้น
21
306
451
757

ภาคเรียนที่ 2 /2555

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
77
90
167
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
62
67
129
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
68
76
144
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
24
81
105
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
44
76
120
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
32
61
93
รวมทั้งสิ้น
21
307
451
758


จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 

ภาคเรียนที่ 1 /2554

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
65
72
137
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
70
77
147
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
56
83
139
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
47
85
132
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
34
66
100
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
17
62
79
รวมทั้งสิ้น
21
289
445
734

ภาคเรียนที่ 2/2554

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
62
69
131
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
70
77
147
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
56
83
139
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
44
81
125
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
32
63
95
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
17
63
80
รวมทั้งสิ้น
21
281
436
717