เกียรติประวัติและผลงาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 คัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เข้าประกวด จาก 20 จังหวัด รวมจำนวน 173 คน เป็นชาย 84 คน หญิง 89 คน โดยมีการคัดเลือกฝ่ายชาย 4 คน ฝ่ายหญิง 4 คน เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร นายธีรภัทร ไชยายงค์ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" โดยมีคุณประภาพรรณ นาคใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้มอบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว ทั้งนี้ผลงานที่ชนะเลิศจะส่งเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป


ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร ไชยายงค์ นักเรียนชั้น ม.3/1 และนายภูวนัตถ์ คนยืน นักเรียนชั้น ม.4/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าร่วมการประกวด To Be Number One Idol รุ่นที่ 12 ระดับจังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์อาหารชั้น 2 Bic C supper center เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 68 คน ภายใต้การสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นายจิระ โภคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิส อีสาน และควบคุมการฝึกซ้อมโดยนายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์วันที่ 28 มกราคม 2565 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานได้นำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่อง จิตอาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สมเด็จฯพระสังฆราช) การประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 5 (5th MCU Contest) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีคุณครูสุพร ทองอาจ และคุณครูพัชราภรณ์ อิทธิวิศิษฎ์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน


วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานของจังหวัดมุกดาหาร ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ณ อาคาร 4 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารได้รับรางวัลประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE G5mXgYrfZwrheNvo2a36Cx47mLkFgV3bxrVD4JJTnyq6 2


วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ได้นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันวิ่งพิชิตภูมโนรมย์ ครั้งที่ 2 ณ หอแก้วมุกดาหาร - วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ผลการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน10.5กม. รุ่ยอายุไม่เกิน15ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่นอายุ16-19 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 4 Fun Run 5 ก.ม. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ4


วันที่ 12 ธันวาคม 2564 นายศราวุธ พงษ์ศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ ตัวแทนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ด้านกีฬาของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


วันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดมุกดาหารในประเภทเปตอง เชปัคตะกร้อหญิง และกรีฑา ผลการแข่งขันชนะเลิศกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน15ปี วิ่ง4x100เมตร ช/ญ 400 เมตร และ 800 เมตร หญิง 200 เมตร ชาย รองชนะเลิศวิ่ง 400 เมตร และ 800 เมตร หญิง รองชนะเลิศ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน18 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร ชาย รองชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร และ 800 เมตร ชาย และนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานยังได้ร่วมปฎิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกรีฑาในกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวด้วย


วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรักบี้ 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2564 ประเภทโรงเรียนหญิง ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสนามศุภชลาศัย


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่สนามหน้าพิธีเสาธง นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน หญิง ทีมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด และประเภทคลิปสั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด


วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์อัตโนมัติและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องตากอเนกประสงค์โดยระบบน้ำหยด ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งผลการแข่งแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานได้รับรางวัลชมเชยประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมแก้วกินรีโรงเรียนมุกดาหาร นายจิระ โภคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ พันโกฏิ และนายราชันย์ แวงวรรณ รับมอบสาส์นตราตั้ง เกียรติบัตร และป้ายโรงเรียนพอเพียง จากนายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และนายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ทั้งนี้การดำเนินงานครอบครัวพอเพียงเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและครอบครัวมีความรัก ความกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและครอบครัวมีคุณธรรมมีจริยธรรม รังเกียจการทุจริตและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ


วันที่ 1 กันยายน 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นำนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขงในหัวข้อ “รักษ์น้ำโขง” ชื่อผลงาน “ระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งผลการแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศดังกล่าวมีทีมจากประเทศไทยจำนวน 8 ทีม และทีมจาก สปป.ลาว จำนวน 5 ทีม


รางวัลชมเชยการประกวดบทกลอน เทิดพระคุณแม่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกแลพได้แสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2564 ในช่วงเช้าวันนี้เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายชัยพล เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ภาคอีสาน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และกรรมการบริหาร บริษัทเอ็นเทคโพลีเมอร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการในการตัดสิน


เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ "ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องอนุรักษ์ภาษา ล้ำค่ามรดกไทย


เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ "ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องพูดหรือทัก รักษ์ภาษาไทยนายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรักบี้ 15 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทโรงเรียน วันที่ 8 ธันวาคม 2563


โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภท7คน รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 (ภาคอีสาน) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อคัดเลือกนำทีมชนะอันดับที่ 1 ไปแข่งรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน (ประเภทชาย และ ประเภทหญิง) ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครราชสีมา ทีมชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และทีมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4


โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 3-4 ต.ค. 2563 ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมด้วย พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้แทน ตำรวจภูธร จ.อุดรธานี, กองบิน 23, ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี, สำนักการกีฬา จ.อุดรธานี โดยมี นางกนกอร ไชยมูล ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน และนางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16-19 ปี และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ระยะทาง 10 กิโลเมตร รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 16-19 ปี ระยะทาง 10 กิโลเมตร และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ระยะทาง 5 กิโลเมตร รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 16-19 ปี ระยะทาง 10 กิโลเมตร รองชนะเลิศอันดับ 4 รุ่นอายุ 16-19 ปี ระยะทาง 10 กิโลเมตร และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ระยะทาง 5 กิโลเมตรโครงการก้าวปันสุขวิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง


รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ค่ายแคมโขง IT for Fun #๒ Lego Robotic Coding Workshop


นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือก และเตรียมพร้อมการแข่งขันหุ่นนยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2564 ROBO MISSION CHALLENGE


นายภูนิภัทร์ ไชยายงค์ นักเรียนชั้น ม.5/1 สอบผ่านโครงการโอลิมปิควิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ค่าย สอวน ค่าย1 และค่าย 2


วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขั น TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 คน ณ ห้างสรรพสินค้า BIG C มุกดาหาร ผลการแข่งขัน จาก 44 คน คัดเลือกเอา 12 คน เป็น TO BT NUMBER ONE IDOL จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งน.ส.วิไลพร พุกกลัด ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายก้องภพ พากเพียร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 10 เป็นอันดับที่ 2 ของฝ่ายชาย ทั้งนี้จะต้องมีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพ การร้องเพลง และการเต้น เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไปรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Video Clip กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "วันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัย และโรงเรียนปลอดภัย"รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปสั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา


รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา


รางวัลชมเชยระดับจังหวัด การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดคลิปวีดีโอระดับจังหวัด โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาผู้เฒ่า ผู้เยาว์เล่าขานมุกดาหารบ้านเฮา จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร


รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง THAMDEE MODEL ทำดีเพื่อพ่อสานต่อที่พ่อทำ ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


การผลิตสารคดี เยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ : เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน

ตามโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอระดับจังหวัด

หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา(ตามรอยพ่อ)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ“ภูมิปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาบ้านฉันสู่การต่อ

ยอดเชิงพาณิชย์” ซึ่งทีมจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ได้ผ่านเข้ารอบ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอินวาภา จ.ขอนแก่น

ผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอ

หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ประจำปี 2559

โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

ทีม นวมินท์ อีสาน

1. นางสาววิภารัตน์ คนยืน ม.6/2

2. นายปฏิภาณ คำปัน ม.6/2

3. นายณัฏฐนนท์ เกิดนุ่ม ม.6/2

ครูที่ปรึกษา นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์

อำนวยการผลิต นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดสารคดีโทรทัศน์

"คนรุ่นใหม่เดินตามรอยพระบาทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ปีที่ 2

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

ทีม NMI. PRODUCTION

1. นายณัฐพล พันธ์สีมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. นายพัฒน์พงษ์ ไกยะฝ่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. นายเอกรัตน์ เชื้อวังคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์

อำนวยการผลิต นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2555

ประเภทการแสดง (ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ยังไม่สาย)

ทีม NMI. PRODUCTION นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. นายพัฒน์พงษ์ ไกยะฝ่าย

2. นายเอกรัตน์ เชื้อวังคำ

3. นายณัฐพล คำปาน

4. นางสาวกัลยกร นาคอ่อน

5. นางสาวเดือนนภา บุญมาก

6. นางสาวนงนุช ไชยพันธ์

7. นางสาวนิตยา อังคะณา

8. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิชา

ครูที่ปรึกษา นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์

อำนวยการผลิต นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ผลงานรางวัลชมเชย การประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด

ประจำปี 2555 ประเภทเพลง

ทีม FICETION FORCE นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. นายวัชระ ผุยคำสิงห์

2. นายสุภชัย พันสวัสดิ์

3. นายวัชรวิทย์ เคนตี

ครูที่ปรึกษา นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์

อำนวยการผลิต นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

การแสดงตำนานกลุ่มชนคนสองฝั่งโขง

ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557

ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ผลงานสารคดีสั้นกบนอกกะลาจูเนียร์ปี 3 (กบรักโลก)

จากทีม NMI. PRODUCTION

ผลงานหนังสั้นเรื่องคุณค่าของชีวิต

ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทนักเรียน(การแสดง)

ประจำปี พ.ศ.2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2