การผลิตสารคดี เยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ : เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน
ตามโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จัดโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอระดับจังหวัด 
หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา(ตามรอยพ่อ)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   


กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ“ภูมิปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาบ้านฉันสู่การต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์” ซึ่งทีมจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ได้ผ่านเข้ารอบ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอินวาภา จ.ขอนแก่น

วิดีโอ YouTube


ผลงานรางวัลชนะเลิศ ารประกวดคลิปวีดีโอ 
หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ประจำปี 2559
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร


วิดีโอ YouTubeทีม นวมินท์ อีสาน
1. นางสาววิภารัตน์ คนยืน  ม.6/2
2. นายปฏิภาณ คำปัน  ม.6/2
3. นายณัฏฐนนท์ เกิดนุ่ม  ม.6/2

ครูที่ปรึกษา นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์ 
อำนวยการผลิต นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน


ผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดสารคดีโทรทัศน์
"คนรุ่นใหม่เดินตามรอยพระบาทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ปีที่ 2
โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารทีม NMI. PRODUCTION

1. นายณัฐพล  พันธ์สีมา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. นายพัฒน์พงษ์  ไกยะฝ่าย   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. นายเอกรัตน์  เชื้อวังคำ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ครูที่ปรึกษา นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์ 
อำนวยการผลิต นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

วิดีโอ YouTube


ผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2555 
ประเภทการแสดง (ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ยังไม่สาย) 


ทีม NMI. PRODUCTION นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. นายพัฒน์พงษ์  ไกยะฝ่าย 
2. นายเอกรัตน์  เชื้อวังคำ 
3. นายณัฐพล  คำปาน
4. นางสาวกัลยกร  นาคอ่อน 
5. นางสาวเดือนนภา  บุญมาก
6. นางสาวนงนุช  ไชยพันธ์
7. นางสาวนิตยา  อังคะณา 
8. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีวิชา 

ครูที่ปรึกษา นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์ 
อำนวยการผลิต นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

วิดีโอ YouTube


ผลงานรางวัลชมเชย การประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด 

ประจำปี 2555   ประเภทเพลง

ทีม FICETION FORCE นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. นายวัชระ ผุยคำสิงห์ 
2. นายสุภชัย พันสวัสดิ์ 
3. นายวัชรวิทย์ เคนตี 

ครูที่ปรึกษา นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์ 
อำนวยการผลิต นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 

วิดีโอ YouTube


 

การแสดงตำนานกลุ่มชนคนสองฝั่งโขง 
ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557 
ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร


ผลงานสารคดีสั้นกบนอกกะลาจูเนียร์ปี 3 (กบรักโลก)
จากทีม NMI. PRODUCTION 

วิดีโอ YouTube


 ผลงานหนังสั้นเรื่องคุณค่าของชีวิต

ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทนักเรียน(การแสดง) 
ประจำปี พ.ศ.2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค 

ตอนที่ 1 

วิดีโอ YouTube


ตอนที่ 2 

วิดีโอ YouTube