กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ครูสุพร  ทองอาจ

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

การงานอาชีพ 2

1/1

wbi32yn

2

การงานอาชีพ 2

1/2

ifsgh37

3

การงานอาชีพ 2

1/3

rfwllog

4

การงานอาชีพ 2

1/4

dlwj4qi

5

การงานอาชีพ 4

2/1

e34onl3

6

การงานอาชีพ 4

2/2

tzizphu

7

การงานอาชีพ 4

2/3

fgaz7og

8

การงานอาชีพ 4

2/4

2sz2de4

9

การงานอาชีพ 6

3/1

qpydrm5

10

การงานอาชีพ 6

3/2

z3apdk3

11

การงานอาชีพ 6

3/3

z2jekll

12

การงานอาชีพ 6

3/4

u5f3mvq

13

การงานอาชีพ 2

5/1

wut6qiv

14

การงานอาชีพ 2

5/2

4wvzzij

15

การงานอาชีพ 2

5/3

o7la3j3

16

การงานอาชีพ 3

6/1

i3lfhvb

17

การงานอาชีพ 3

6/2

met2cmi

18

การงานอาชีพ 3

6/3

q5swyvy