ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูพรรณิภา คนดี

ครูสรัลพัฒน์ ศัตรูพ่าย

ครูณดิษ เรืองรุ่งสิน

ครูอรุณสุดา แก้วศรีนวม

ครูศุภิสรา รุ่งโรจน์ธวัชกิจ

ครูสุดารัตน์ เผ่าพันธ์