บุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ปีการศึกษา 2566

นายเกษร สินพูน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 083-4151577

E-mail : kesronsinpoon1@gmail.com


นายจิระ โภคสวัสดิ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 063-6245625

E-mail : jirapoksawat@gmail..com