บุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ปีการศึกษา 2562

 

บทบาท หน้าที่
กลุ่มสาระ

งบราชการ

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

อัตราจ้าง

ลูกจ้างประจำ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

1

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอง ผู้อำนวยการ

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย

-

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

2

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์

1

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษ

1

2

3

 

 

 

 -

2

 

 

 

สังคมศึกษา

4

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุขศึกษา

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะ

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การงานอาชีพ

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

 -

1

 

 

 

 

 

    

นักการภารโรง

-

 -

-

 

 

 

   

 3

รวม

13

25

38

-

-

-

2

2

2

 1

3

รวมบุคลากรทั้งสิ้น

42