การใช้งาน Google Classroom 2020

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeการเข้าใช้งาน GOOGLE FOR EDUCATION ครั้งแรก 

การใช้งาน GOOGLE DRIVE


การใช้งาน GOOGLE SITE


การใช้งาน GOOGLE FORM


เราสามารถนำ Google Apps for Education 
ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนด้วยตนเองอย่างไรบ้าง

IS

Google Apps

กรณีการใช้

ขั้นที่ 1  การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

Google Group

ใช้เป็น Forum ในการตั้งประเด็นคำถาม สมมุติฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น

Google Search

Google Doc (Research)

Google Form

จรรยาบรรณการใช้ internet

หาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและได้ผลตามที่ต้องการ


อ้างอิงข้อมูลที่ได้มาได้อย่างถูกต้อง


สามารถทำ research และรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form


Copyright, intellectual property

ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้นำความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้

Google Drive (doc, spreadsheet, presentation)

นำความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาช่วยกันสรุป คิดวิเคราะห์ร่วมกันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประมวลผลการค้นคว้าด้วย Google Form


เก็บความรู้หรือข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ แบ่งปันให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้

ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้นำ ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ

Gmail

Hangout

Calendar

Google presentation

YouTube

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Gmail/ Hangout


ทำการนัดหมาย บริหารเวลา พร้อมทั้งสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Google Calendar


ทำงานร่วมกันผ่าน Google Presentation และนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์


Google Site

YouTube

สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้


เผยแพร่ความรู้อย่างสร้างสรรค์องค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

 

เตรียมพร้อมก่อนการอบรม

คุณมี Chrome Browser บนเครื่องของคุณหรือยัง

คุณสามารถ Download Chrome Browser และติดตั้งบนเครื่องของคุณได้เลย

โรงเรียนได้ขอรับการใช้ Google Apps for Education หรือยัง

แจ้งให้ทางโรงเรียนของท่านสามารถสมัครโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นี้  

คุณมีบัญชีอีเมลที่อยู่ภายใต้ชื่อโรงเรียนของคุณหรือยัง (YourName@yourschool.ac.th)

สามารถดูรายชื่อได้จาก spreadsheet ในหน้าการอบรมตามศูนย์ของท่าน

Sign in บน Gmail หรือยัง

ให้ใช้อีเมลของคุณที่อยู่ภายใต้ชื่อโรงเรียนในการ sign in