กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
DOWNLOAD เอกสาร

 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคลิก
 สัญญายืมเงิน  คลิก
 ใบสำคัญรับเงิน  คลิก
 แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง  คลิก
 แบบ บก.-กจ.9 หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ  คลิก
 บัญชีลงเวลา  คลิก
 ตารางการจ่ายเงินเดินทางไปราชการ  คลิก
 บันทึกรายงานไปราชการ  งานการเงิน  คลิก
 การเบิกจ่ายในการในการเดินทางไปราชการคลิก
 ขอจัดซื้อ คลิกComments