วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูสมบัติ เขตอนันต์

ครูวิทยา แสนสุข

ครูพิไลพร แสนสุข

ครูต่อศักดิ์ วิริยะศักดิ์ไพศาล

ครูภควดี บุญพอ

ครูพัชราภรณ์ อิทธิวิศิษฎ์

ครูตติญา ชนะเคราะห์

ครูภัทราพร สุริโยชัย

ครูพรทิวา แข็งแรง

ครูร่มพร บุญสุข

ครูยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์

ครูพรรณนิภา หนองแคน