กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ครูปฏิพร  จิตรามาตย์

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ภาษาไทย

. 5/1

5zr65pd

2

ภาษาไทย

. 5/2

lwrx5jx

3

ภาษาไทย

. 5/3

s33hwic

4

ภาษาไทย

. 6/1

xwjfcmj

5

ภาษาไทย

. 6/2

rxe4qpm

6

ภาษาไทย

. 6/3

vivfydkครูชุกันดา  เดชแพง

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ภาษาไทย

2/1

5ejepde

2

ภาษาไทย

2/2

cp7eowd

3

ภาษาไทย

4/1

khwqszx

4

ภาษาไทย

4/2

p3cwozr
ครูอุไรรัตน์ ทองมหา

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

1/1

c3x3ggl

2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

1/2

rho3tf4

3

ประวัติวรรณคดี 2

5/3

jkbhzkw

4

Is2

2/1

jxlabh7

5

Is2

2/2

66i3fsv

6

Is2

2/3

mgltmbl

7

Is2

2/4

aqnt4wl