ทำเนียบผู้บริหาร

undefined

ชื่อ สกุล
ปี พ.ศ.
นายวิรัช     บำรุงสวัสดิ์ปีการศึกษา ๒๕๒๘-๒๕๒๘
นางเพ็ญศรี   รูปขจรปีการศึกษา ๒๕๒๘-๒๕๓๕
นายยงยุทธ   สายคงปีการศึกษา ๒๕๓๕-๒๕๔๐
นายสว่าง     สลางสิงห์ปีการศึกษา ๒๕๔๐-๒๕๕๐
นายสุรชัย   ติยะโคตร
ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๖๑
นายธนิต  ทองอาจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-ปัจจุบัน

 

นายธนิต   ทองอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน