ทำเนียบผู้บริหาร

undefined

ชื่อ สกุล
ปี พ.ศ.
นายวิรัช     บำรุงสวัสดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๒๘-๒๕๒๘
นางเพ็ญศรี   รูปขจร ปีการศึกษา ๒๕๒๘-๒๕๓๕
นายยงยุทธ   สายคง ปีการศึกษา ๒๕๓๕-๒๕๔๐
นายสว่าง     สลางสิงห์ ปีการศึกษา ๒๕๔๐-๒๕๕๐
นายสุรชัย   ติยะโคตร
ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๖๑
นายธนิต  ทองอาจ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-ปัจจุบัน


นายธนิต   ทองอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน