ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

- แผนผังแสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- เอกสาร ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- เอกสาร จุดเด่นของสถานศึกษา
- ภาพบรรยากาศโดยรอบของสถานศึกษา
- ดาวน์โหลด โลโก้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 
http://164.115.41.217/careerPassport/login.php
http://esan66.sillapa.net/sm-mdh3/
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/google-for-education
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/_/rsrc/1459177561221/home/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20.jpg
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/_/rsrc/1472760351884/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99.jpg
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/_/rsrc/1472760347503/home/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%20.jpg
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/nmi/_/rsrc/1472760349955/home/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtp7ug89vPAhXFRo8KHfLWCj4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dlit.ac.th%2F&usg=AFQjCNFnIaXydfxGtTLZRjfE5Rb7Coc35A&bvm=bv.135974163,d.c2I
http://www.secondary22.go.th/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary22.com/amss/
http://tax.secondary22.go.th/tx58/
http://www.tepeonline.org/jpg
https://docs.google.com/forms/d/1HG_OIsxj1p2hdG7VwH8YOiImMiNnTOqCgQBz8P3HaD0/edit?usp=sharing
https://cct.thaieduforall.org/