Tavoitesuunnitelma - Målplan

Oppilaan tavoitesuunnitelman laatiminen Sipoossa

Oppilas laatii henkilökohtaisen tavoitesuunnitelmansa lukuvuoden alussa, elo-syyskuussa. Suunnitelma laaditaan sähköiseen järjestelmään. Oppilas tekee oman suunnitelmansa koulussa opettajan kanssa tai oppilas laatii sen kotona yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelmaa tehdessään oppilas pohtii omia vahvuuksiaan: Millä osa-alueilla hän on taitava oppimisessa, työskentelyssä ja käyttäytymisessä. Oppilaat asettavat tavoitteet oppimiselleen, työskentelylleen ja käyttäytymiselleen sekä pohtivat, millaisella toiminnalla hän voi edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Yhdessä pohditaan myös, mitkä asiat vaikuttavat oppimiseen positiivisesti ja mitkä asiat ja toimet voivat haitata tavoitteiden saavuttamista. Tavoitesuunnitelmaa voidaan tarkentaa ja muuttaa oppimiskeskustelun yhteydessä. Tavoitesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa oppimiskeskustelussa.

Tavoitesuunnitelma on osa oppimiskeskustelulomaketta. Laatiminen aloitetaan aina luokanvalvojan toimesta Wilmassa. Oppimiskeskustelut löytyvät Wilmassa opettajan oman luokan sivulla, Arviointikeskustelut-välilehdellä. Opettaja pääsee avaamaan uuden oppimiskeskustelulomakkeen valitsemalla Luo uusi.


Utarbetande av en målplan för elever i Sibbo

Eleven utarbetar en personlig målplan i början av läsåret, i augusti–september. Planen utarbetas i ett elektroniskt system. Eleven gör sin plan i skolan under lärarens handledning eller hemma tillsammans med vårdnadshavaren. Då eleven utarbetar planen reflekterar hen över sina egna styrkor: På vilka delområden är hen skicklig inom lärandet, arbetandet och uppförandet. Eleverna ställer upp mål för sitt lärande, arbetande och uppförande samt reflekterar över vilken slags verksamhet som skulle främja uppnåendet av målen. Tillsammans reflekterar man också över vilka saker som påverkar lärandet på ett positivt sätt och vilka saker och åtgärder som kan ha en negativ inverkan för uppnåendet av målen. Målplanen kan preciseras och ändras i samband med samtalet kring lärandet. Uppnåendet av målen son uppställts i målplanen bedöms tillsammans med eleven, vårdnadshavaren och läraren vid samtalet kring lärandet.

Målplan är en del av samtal kring lärande -blankett. Det är alltid klassföreståndaren som skapar underlaget för samtalen kring lärandet i Wilma. Läraren hittar Utvärderingssamtal-funktionen i Wilma genom att gå till sidan för sin klass och där välja fliken Utvärderingssamtal. Läraren öppnar en ny blankett för utvärderingssamtal med Gör nytt-knappen.