Formatiivinen arviointi

Formativ bedömning

Formatiivinen arviointi Sipoossa

Sipoon kunnassa opintojen aikaista formatiivista arviointia toteutetaan lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Itsearvioinnin välineenä käytetään sähköiseen järjestelmään laadittuja, kaikkia oppiaineita ja laaja-alaista osaamista koskevia arviointiväittämiä. Arviointiväittämät toimivat oppilaiden itsearvioinnin lisäksi opettajan formatiivisen arvioinnin yhtenä muotona. Arvioinnit ovat oppilaiden ja huoltajien nähtävissä lukuvuoden ja koko koulupolun aikana.

Luokanopettaja/aineenopettaja avaa oppilailleen oppiaineen arviointipohjan näin: Avaa Wilma → valitse yläpalkista ryhmät → valitse opetusryhmä, jolle haluat avata arviointipohjan → valitse ryhmän yläpalkista arviointi → valitse arvioinnin alasvetovalikosta formatiivinen arviointi → luo pohja

Oppilas kirjautuu Wilmaan samoilla tunnuksilla, joita hän käyttää Googlen palveluihin. Oppilaan Wilma-näkymän etusivulla, kohdassa ”Opinnot tässä jaksossa”, näkyy formatiivisen arvioinnin merkkinä ”käyrä”, mikäli ko. oppiaineen formatiivisen arvioinnin pohja on avattu oppilaalle.


Arviointiväittämät oppiaineittain löytyvät vuosiluokille 1-6 täältä ja vuosiluokille 7-9 täältä.

Arviointiskaala on

Olen edistynyt ja osaan erinomaisesti

Olen edistynyt ja osaan hyvin

Olen edistynyt ja osaan kohtalaisesti

Tarvitsen vielä harjoitusta


Formativ bedömning i Sibbo

I Sibbo kommun genomför man formativ bedömning medan studierna pågår under läsåret som en del av den dagliga undervisningen och arbetet. Som ett redskap för självbedömning används bedömningspåståenden på ett digitalt tjänst, som täcker alla läroämnen och elevens vidsträckta kunnande. Förutom att bedömningspåståendena fungerar som ett självbedömningsredskap för eleverna utgör de en form av formativ bedömning för läraren. Bedömningen finns tillgänglig för eleverna och vårdnadshavarna under hela läsåret och hela lärstigen.

Klassläraren/ämnesläraren öppnar bedömningsbotten till sina elever så här: Öppna Wilma → välj grupper i den övre balken → välj ämnesgrupp som du vill öppna en botten för → välj bedömning i ämnesgruppens balk → välj formativ bedömning i bedömningsfliken → skapa botten

Eleven loggar in i Wilma med samma användarnamn och lösen som hen använder i Google. På första sidan i elevens Wilma, vid ”Studier i denna period” ser man en figur vid läroämnet om det öppnats en botten för den formativa bedömningen.


Bedömningspåståendena till varje ämne till årskurser 1-6 finns här och till årskurser 7-9 finns här.

Bedömningsskalan är

Jag har gjort framsteg och kan utmärkt

Jag har gjort framsteg och kan bra

Jag har gjort framsteg och kan nöjaktigt

Jag behöver ännu öva