Digipass

Digipass för undervisningsväsendet i Sibbo (suomeksi)

Allmänt

Läroplanen förutsätter att den lärande har en aktiv roll och använder mångsidiga arbetsmetoder. Det här innebär att eleven är en aktiv aktör som kommunicerar med andra elever, lärare och andra vuxna samt i olika grupper och sammanhang och i olika lärmiljöer. Man arbetar ensam och tillsammans, tänker, planerar, undersöker och utvärderar. Det är viktigt att man kan fungera och lära sig tillsammans med andra.

Informations- och kommunikationstekniken är en viktig del av de mångsidiga lärmiljöerna. Elevernas delaktighet och förmåga att arbeta kollaborativt stärks och elevernas personliga lärstigar stöds med hjälp av digitala verktyg.

Mål

Syftet med digipasset är att alla skolelever i Sibbo har likadana färdigheter för att använda informations- och kommunikationsteknik. Tillräckliga grundläggande färdigheter möjliggör att eleverna förstår hur de bäst kan använda informations- och kommunikationsteknik för sitt eget lärande. De här övergripande färdigheterna ska eleven öva på ett mångsidigt sätt i varje läroämne. Skolan gör mer detaljerade planer för hur användningen av IKT och innehållet i digipasset inkluderas i undervisningen så att dessa bildar en naturlig del av elevens vardag.

Utvärdering

Eleven självbedöms uppnåendet av mål under lektionen. Till utvärderingsverktyg .

Självbedömningen kan genomföras flera gånger under skolåret. Du kan redigera ditt svar senare.

Ovan - digipass finns som länk till de större affischer i A3-storlek.

Nedan - digipass för olika årsklasser är presenterad brevid som temainriktat.

Digipassi - Digipass