KÄYTTÖEHDOT tietokoneen luovutuksesta

ÖVERENSKOMMELSE om överlåtelse av dator

KOTIIN LUOVUTETTAVAN TIETOKONEEN KÄYTTÖEHDOT

Perusopetuksessa tieto- ja viestintätekniikka on oleellinen osa jokapäiväistä työskentelyä. Saat käyttöösi tietokoneen koulunkäyntiäsi ja oppimistasi tukemaan. Olet koneen haltija ja vastuussa siitä. Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit ja työvälineet ovat oppilaalle maksuttomia.

Laina-aika on aika, jonka olet Sipoon kunnan perusopetuksen oppilas (mikäli et palauta laitetta tai sinua ei pyydetä palauttamaan laitetta ennen määräpäivää).

Oppilas

Ennen tietokoneen saamista sinun tulee sitoutua alla oleviin käyttöehtoihin:

   • Laite on tarkoitettu ainoastaan MINUN henkilökohtaiseen käyttöön.
   • Huolehdin itse siitä, että minulla on toimintakunnossa oleva laite päivittäin mukana koulutyössä.
   • Huomioin ja ymmärrän tietokoneen kuljettamisessa tarvittavan varovaisuuden.
   • En jätä tietokonetta vartioimatta tai näkyville autoon tai muuhun kulkuneuvoon tai julkiseen tilaan.
   • Jos tietokone katoaa tai varastetaan, ilmoitan siitä välittömästi kouluun opettajalleni ja huoltajalleni.
   • Asennan koneeseeni ainoastaan koulun suosittelemia, open source ohjelmia tai ohjelmia, joihin olen erikseen hankkinut oman lisenssin. Laittomia ohjelmia en asenna laitteeseen.
   • En tallenna koneelle tekijänoikeussäännösten vastaista tai laitonta sisältöä.
   • Huolehdin, että tietokoneen käyttöturvallisuutta parantavat päivitykset (esim. käyttöjärjestelmä, virustorjunta ja selain) pysyvät ajan tasalla. (Päivityksiä asentaa myös IT-tuki koulussa.)
   • Sitoudun noudattamaan tietokoneen käytöstä annettuja ohjeita oppituntien aikana.
   • Jos toimin sääntöjen vastaisesti, ymmärrän olevani korvausvelvollinen aiheuttamaani vahinkoon.
   • Väärinkäytön yhteydessä tietokone voidaan poistaa oppilaan käytöstä.
   • Koneen huollosta vastaa IT-helpdesk Kuntalassa, jonne laite toimitetaan ongelman sattuessa (opettajan avulla).

Olen ymmärtänyt yllä olevat ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.

Huoltajat

Lapsellenne tai nuorellenne luovutetaan henkilökohtaiseen käyttöön tietokone. Jotta lapsi voi saada tietokoneen käyttöönsä, hänen on sitouduttava edellä oleviin käyttöehtoihin.

   • Olen ymmärtänyt oppilaalle (yllä) kirjatut ehdot.
   • Varmistan, että lapseni on ymmärtänyt, mitä tarkoittaa asiallinen ja hyvä huolehtiminen tietokoneesta.
   • Ilmoitan heti katoamisesta tai vahingosta kouluun ja mahdollisesti vakuutusyhtiöön sekä teen tarvittaessa katoamisesta rikosilmoituksen. Tällaisessa tapauksessa huolehdin, että tietokone huolletaan tarvittaessa asianmukaisella tavalla.
   • Takaan, että tietokonetta ei käytetä mihinkään laittomaan tarkoitukseen.
   • Takaan, että opettajalle tai rehtorille ilmoitetaan heti tietokoneen sijoituspaikan muuttumisesta, esim. perheen osoitteen tai asumisjärjestelyiden muutoksesta.
   • Väärinkäytön yhteydessä tietokone voidaan poistaa oppilaan käytöstä.

Olen ymmärtänyt yllä olevat ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.

ÖVERENSKOMMELSE OM VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV SKOLANS DATATEKNISKA ENHETER I HEMMET

Informations- och kommunikationsteknik är en väsentlig del av det dagliga arbetet inom den grundläggande utbildningen. Du får en dator till ditt förfogande som stöd för din skolgång och ditt lärande. Du är datorns innehavare och ansvarar för den. Läromaterial och arbetsverktyg som krävs för undervisningen är avgiftsfria för eleven.

Lånetiden är den tid då du är elev inom den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun (om du inte returnerar datorn eller ombeds att returnera datorn före slutdatumet).

Eleven

Innan du får datorn ska du förbinda dig till användarvillkoren nedan:

   • Datorn är avsedd endast för MITT eget personliga bruk.
   • Jag ser själv till att datorn fungerar och är i bruk i skolan under skoldagar.
   • Jag beaktar och förstår den försiktighet som krävs då datorn transporteras.
   • Jag lämnar inte datorn utan uppsikt eller på en synlig plats i bilen eller något annat transportmedel eller i en offentlig lokal.
   • Om datorn försvinner eller stjäls, meddelar jag detta genast till läraren i skolan och till min vårdnadshavare.
   • Jag installerar endast sådana program på min dator som skolan rekommenderar, s.k. open source-program, eller program som jag själv skaffat licens till. Jag lagrar inga olagliga program på datorn.
   • Jag lagrar inget innehåll som strider mot upphovsrättsreglerna eller som är olagligt på datorn.
   • Jag ser till att uppdateringar som förbättrar datorns driftssäkerhet (t.ex. operativsystem, antivirusskydd och webbläsare) hålls á jour. (IT-stödet i skolan installerar också uppdateringar.)
   • Jag förbinder mig att iaktta anvisningarna om användningen av datorn under lektionerna.
   • Om jag handlar emot reglerna, förstår jag att jag är skyldig att ersätta den skada som jag orsakat.
   • Vid missbruk kan datorn tas ifrån eleven.
   • It-helpdesk (i Sockengården) ansvarar för datorns service, och om problem uppstår ska den skickas dit (med hjälp av läraren).

Jag har förstått villkoren ovan och jag förbinder mig att följa dem.

Vårdnadshavarna

Ert barn eller ungdom erhåller en dator för sitt eget personliga bruk. En förutsättning för att barnet ska erhålla datorn är att hon/han förbinder sig till villkoren ovan.

   • Jag har förstått villkoren (ovannämnda) som ställs på eleven.
   • Jag ser till att mitt barn har förstått vad det betyder att ta korrekt och väl hand om datorn.
   • Jag meddelar genast skolan och eventuellt försäkringsbolaget om datorn försvinner eller skadas och jag gör vid behov en brottsanmälan om försvinnandet. I sådana fall ser jag till att datorn vid behov underhålls på ändamålsenligt sätt.
   • Jag garanterar att datorn inte används för något olagligt ändamål.
   • Jag garanterar att vi omedelbart meddelar läraren eller rektorn om datorns placeringsställe ändras, t.ex. om familjens adress eller boendeförhållanden ändras.
   • Vid missbruk kan datorn tas ifrån eleven.

Jag har förstått villkoren ovan och jag förbinder mig att följa dem.


Lisätietoja laitteiden luovutuksesta oppimiskäyttöön opetushallituksen sivuilta.

Sopimuksen tarkoitus on kertoa oppilaalle, että saat tietokoneen käyttöösi koulutyöhön. Sinun tulee ottaa vastuu laitteesta. Huoltajille samoin. Lapsesi saa uuden tietokoneen. Hän vastaa siitä. Tietokoneen ja kirjan välillä ei ole eroa, kun kyse on vastuusta.

Poängen med detta överenskommelse är att säga till en elev att du kommer att få en dator till arbetandet i skolan. Du måste ta hand om det. För föräldrar är det samma. Ditt barn kommer att få en ny dator. Han / hon är ansvarig för det. Det finns ingen skillnad mellan dator och en bok som en enhet när det talas om ansvar.