Chromebook

Käyttö - Bruk

Käyttö

  • Tietokonetta hyödynnetään koulunkäynnissä ja oppimisessa koulussa ja kotona.

  • Oppilas vastaa tietokoneesta. Oppilas huolehtii tietokoneen kuljettamisesta kodin ja koulun välillä.

Pikanäppäimet

  • Paina Alt+Ctrl+Shift+*, jolloin saat kaikki käytettävät pikanäppäimet näkyviin. Lopuksi Esc.

Buuttaus / Uudelleenkäynnistys

  • Mikäli laitteen käyttöjärjestelmä jumiutuu käynnistettäessä, voit kokeilla buuttausta. Syväbuuttaus: Paina "lataa uudelleen" + "käynnistys/lukitus" näppäintä.

Lataus

  • Varmista, että laite on ladattu ennen koulupäivän alkua.

Säilytys

  • Kone ja laturi ovat kokonaisuus, joista oppilas pitää hyvää huolta. Latureita ei suositella säilytettävän yhteislaatikoissa.

  • Kesäsäilytys oppilaan kotona tai koululla.

  • Oppilas-Chromebookin voi jättää kesäksi kouluun (opettaja järjestää kesäajan latauksen) tai oppilas voi pitää sen kotona kesän ajan. Laitteessa ei ole vakuutusta, jolloin huoltajat vastaavat kotisäilytyksestä. Kone tulee olla ekana koulupäivänä oppilaan mukana koulussa. Mikäli oppilas muuttaa pois kesän aikana, toimitetaan kone Sipoon kunnan IT-yksikköön Nikkilään.

Bruk

  • Datorn används i skolarbete och lärande både i skolan och hemma.

  • Elev är ansvarig för datorn. Elev tar hand om att transportera datorn mellan hem och skola.

Snabbkommando

  • Tryck Alt+Ctrl+Shift+*, då får du alla brukbara snabbkommando på skärmen. Till slut tryck Esc.

Omstart

  • Om operativsystemet på enheten stannar vid start kan du prova på omstart. Djup omstart: Tryck "ladda igen" + "start/upplåning" -tangent.

Laddning

  • Se till att datorn är laddad innan skoldagen börjar.

Förvara

  • Maskinen och laddaren är en enhet som eleven tar väl hand om. Laddare rekommenderas inte att lagras i gemensamma lådor.

  • Sommarförvarning hos elev (hemma) eller i skolan.

  • Elev-Chromebooks kan lämnas för sommaren till skolan (läraren organiserar en sommarladdning) eller eleven kan behålla den hemma under sommaren. Det finns ingen försäkring på enheten och vårdnadshavare ansvarar för hemförvarningen. Maskinen måste vara med eleven i den första skoldagen. Om elev flyttar under sommaren ska Chromebook levereras till Sibbo kommuns IT-enhet i Nickby.

Oppilaan käyttäjätili - Elevens användarkonto

Oppilaiden kirjautuminen

  • Kun oppilaat ovat vastaanottaneet HP Chromebook laitteensa on laite jo valmiiksi liitetty Sipoon koulujen Google palveluiden piiriin. Oppilas voi suoraan kirjautua koneelleen koululta saaduilla Edusi –tunnuksillaan, muodossa etunimi.sukunimi. Mikäli hän ei pääse kirjautumaan tai hänellä on salasana hukassa, tulee hänen olla yhteydessä koulunsa sihteeriin/digiopettajaan.

Oppilaiden Edu.si tilien ylläpito

  • Oppilaiden Edusi tilien ylläpito kuuluu koulujen sihteerien/digiopettajien vastuulle. Mikäli oppilaat ovat unohtaneet salasanansa tulee heidän olla yhteydessä oman koulunsa koulutussihteeriin/digiopettajaan.

Elevernas inloggning

  • När eleverna har emottagit sina HP Chromebook datorer, är de färdigt kopplade till Sibbo skolors Google tjänster. Eleven kan logga in sig direkt med det Edusi kontot som hen fått från skolan, kontot är i format förnamn.efternamn. Ifall eleven inte kan logga in sig eller har glömt sitt lösenord, bör han vara i kontakt med skolans sekreterare/digilärare.

Underhållning av elevernas Edu.si konton

  • Underhållning av elevernas Edusi konton är på skolornas ansvar, dvs de administreras av skolornas sekreterare/digilärar. Ifall eleverna har glömt sina Edusi lösen, bör de vara i kontakt med sin egen skolsekreterare eller digilärare.

Uusi oppilas - ny elev

Tervetuloa ja ole hyvä!

  • Uuden oppilaan sijoittuessa Chromebook-varusteltuun luokkaan oppilas saa käyttöönsä Chromebook-tietokoneen.

  • Opettaja ilmoittaa oppilaan TIKETISSÄ IT:lle (kirjaudu sisään -> Työasematilaus -> Chromebook (opetuspalvelut) -> ilmoita tiedot: mm. koulu, oppilaan nimi ja luokka. Esimies hyväksyy.

Välkommen och var så god!

  • När en ny elev placeras till en klass som har Chromebooks får den nya eleven en Chromebook-dator till sitt bruk.

  • Lärare anmälar eleven till IT i TIKET-tjänsten (logg in -> Enhetbeställning -> Chromebook (skoltjänster) -> anmäla infon: mm. skola, elevens namn och klass. Föreman godkänner.

Kun oppilas muuttaa POIS - När elev flyttar bort

  • Laite palautetaan välittömästi joko koululle tai Sipoon kunnan IT-palveluihin (Lukkarinmäentie 2, D-ovi, Nikkilä).

  • Enheten returneras omedelbart till skolan eller Sibbo kommunens IT-tjänster (Klockarbackavägen 2, D-dörr, Nickby).

Huolto - service

Huolto

  • Laitteen rikkoutuessa tai vikatilanteessa koulusihteeri/digiopettaja ilmoittaa IT:lle, joka toimittaa laitteen huoltoon.

  • Ilmoittaminen: kirjaudu sisään -> IT häiriö -> Chromebook huolto -> ongelmankuvaus -> ilmoita koulu, oppilaan nimi ja luokka.


  • HUOM! Mikäli oppilas ei pääse korjauksen jälkeen kirjautumaan omilla Edusi tunnuksillaan Chromebook koneelleen, voi olla että kone on uudelleenliitettävä Sipoon koulujen Google palveluihin, tässä tapauksessa olkaa yhteydessä Sipoon IT-Palveluihin.

Rikkoutuminen

  • Laitteen rikkoutuessa ole yhteydessä opettajaan.

  • Tapaturmaisessa rikkoutumistapauksessa kunta korjauttaa laitteen.

  • Tahallisessa rikkoutumistapauksessa korvausvastuu on oppilaalla.

  • Sipoon IT-osasto arvioi laitteen kunnostus-/korvauskustannuksen. Laskutus tapahtuu taloushallinnon kautta.

Underhållning

  • Om datorn behöver service ska digilärare eller skolsekreterare skicka enheten till IT.

  • Meddelande: logga in -> IT-avbrott -> Chromebook-service -> problembeskrivning -> meddela skolan, studentens namn och klass.


  • OBS! Ifall eleven inte kan logga in sig med sina Edusi lösen efter HP:s reparationstjänster, kan det vara nödvändigt att omregistrera datorn till Sibbo skolors Google tjänster. I såna fall bör ni vara i kontakt med Sibbo IT-Tjänster.

Om maskinen går sönder

  • Om maskinen går sönder så kontakta läraren.

  • I händelse av en olycksfalls reparerar kommunen maskinen.

  • Vid en avsiktligt söndrande är eleven själv ansvarig för att ersätta skadorna.

  • Sibbo IT-avdelningen utvärderar enhetens reparation-/ersättningskostnader. Fakturering sker genom Sibbos ekonomiska avdelningen.