กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร

ครู คศ.3

นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม

ครู คศ.3

นางสาวรติพร ช่อลำไย

ครู คศ.3

นางวรรณา กันตะโสพัตร์

ครู คศ.3

นายการันต์ จันทา

ครู คศ.3

นายมนัส จันทรัพย์

ครู คศ.3

นางวรรณี นาคหาญ

ครู คศ.2

นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์

ครู คศ.2

นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้

ครู คศ.1

นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ

ครูผู้ช่วย

นายวุฒิศักดิ์ ชมดง

พนักงานราชการ