งานห้องสมุด

นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง

ครู คศ.2

หัวหน้างานห้องสมุด

นางประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรือง

ครู คศ.2