ฝ่ายบริหาร

นายวรพันธ์ แก้วอุดม

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นายอำนาจ จันทร์พางาม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายภวัต งามคุณธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายจักรพงษ์ จันทร์หอม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ และงานบุคคล


นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน