กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางลักขณา นิยม

ครู คศ.3

นางสาวสำเริง ศรีพลอย

ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ

ครู คศ.2


นางสุพัตรา เยาวนิช

ครู คศ.2

นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล

ครู คศ.2


นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ

ครู คศ.1

นางสาววิภา วิชัยพรหม

ครู คศ.1

นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล

ครู คศ.1

นายปฎิภาณ สุตระ

ครู คศ.1

นายปรัชญา งาสิทธิ์

ครู คศ.1

นายชนินทร์ แก้วเจริญ

ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต

ครู คศ.1

นางสาวนภัทร สีหะวงษ์

ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม

ครูผู้ช่วย

นายเจนณรงค์ ต๊ะผัด

ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง

ครูผู้ช่วย

นายโรจนัสถ์ อินเทพ

ครูผู้ช่วย

นายวราวิทย์ ทับทิม

ครูผู้ช่วย