กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาววิชุดา จินดา

ครู คศ.4

นางบุบผา อุรบุญนวลชาติ

ครู คศ.3

นางสาวนิตยา ไชยพรหม

ครู คศ.3

นางลักขณา นิยม

ครู คศ.3

นางศิตา เมธากุลนันท์

ครู คศ.3

นางสาวสุรภา เพิ่มพูล

ครู คศ.3

นางสาวสำเริง ศรีพลอย

ครู คศ.3

นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส

ครู คศ.2

นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล

ครู คศ.2

นางสุพัตรา เยาวนิช

ครู คศ.1

นางสาวนิทธะยา ชะอุ่มเกษ

ครู คศ.1

นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ

ครู คศ.1

นายภิญโญ ขียา

ครู คศ.1

นางสาววิภา วิชัยพรหม

ครู คศ.1

นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล

ครู คศ.1

นายปฎิภาณ สุตระ

ครูผู้ช่วย

นายปรัชญา งาสิทธิ์

ครูผู้ช่วย

นายชนินทร์ แก้วเจริญ

ครูผู้ช่วย

นายอิทธิพันธ์ นาโควงค์

ครูผู้ช่วย