กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาววิชุดา จินดา

ครู คศ.4

นางสาวนิตยา ไชยพรหม

ครู คศ.3

นางลักขณา นิยม

ครู คศ.3

นางสาวสำเริง ศรีพลอย

ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ

ครู คศ.2


นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส

ครู คศ.2

นางสุพัตรา เยาวนิช

ครู คศ.2

นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ

ครู คศ.1

นายภิญโญ ขียา

ครู คศ.1

นางสาววิภา วิชัยพรหม

ครู คศ.1

นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล

ครู คศ.1

นายปฎิภาณ สุตระ

ครู คศ.1

นายปรัชญา งาสิทธิ์

ครู คศ.1

นายชนินทร์ แก้วเจริญ

ครู คศ.1

นายอิทธิพันธ์ นาโควงค์

ครู คศ.1

จ.ส.อ.พิพัฒน์ ยงยุทธ

ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต

ครูผู้ช่วย

นางสาวนภัทร สีหะวงษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม

ครูผู้ช่วย