กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรุณศิริ สัมมา

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์

ครู คศ.3

นางชื่นจิต แสนสุด

ครู คศ.3

นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว

ครู คศ.3


นางนภา เติมศักดิ์

ครู คศ.3

นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ

ครู คศ.3

นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ

ครู คศ.3

นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร

ครู คศ.3

นายธงชัย ควรคนึง

ครู คศ.3

นางนุชนาถ ไมตรีแพน

ครู คศ.3

นางยรรยง เชตุใจ

ครู คศ.2

นายฤทธิรงค์ สวากัลป์

ครู คศ.2

นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์

ครู คศ.1

นางภคพร จิตตรีขันธ์

ครู คศ.1

นายกชพงศ์ มากแดง

ครู คศ.1

นางสาวกินรี มุ่งมาตร

ครู คศ.1

นางสาวศิราณี โชติงาม

ครู คศ.1

นางสาวไปรยา บุญโพธิ์

ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา

ครู คศ.1

นางสาวศิวนาฏ ฉวีจันทร์

ครู คศ.1

นางปารณีย์ ศุภศรี

ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์

ครู คศ.1

นายณฐกร สุทธิวรรณ

ครู คศ.1

นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย

ครู คศ.1

นางสาวสราวีย์ รัตนจงเกียรติ

ครู คศ.1

นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์

ครู คศ.1

นางสาววิภารัตน์ พะแป่

ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติมนต์ นิธิยศเดชาวัชร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์ โถชัยคำ

ครูผู้ช่วย

นายอชิตพน ยิ้มโสภา

ครูผู้ช่วย

นายภาคภูมิ ประไพเพชร

ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพยาภรณ์ อุปนันท์

ครูผู้ช่วย