กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

นายธงชัย ควรคนึง

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายไพบูลย์ ชาญชัยสิทธิ์

ครู คศ.3

นางกรรณาภรณ์ ปทุมดำรงค์

ครู คศ.3

นางพิมชญา บุตรวงษ์

ครู คศ.3

นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์

ครู คศ.3

นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์

ครู คศ.3

นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที

ครู คศ.3

นางนภา เติมศักดิ์

ครู คศ.3

นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ

ครู คศ.3

นายพงศธร จิตรบรรเทา

ครู คศ.2

นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ

ครู คศ.2

นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร

ครู คศ.2

นางนุชนาถ ไมตรีแพน

ครู คศ.2

นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว

ครู คศ.2

นางชื่นจิต แสนสุด

ครู คศ.2

นางยรรยง เชตุใจ

ครู คศ.2

นายฤทธิรงค์ สวากัลป์

ครู คศ.2

นางสาวอรุณศิริ สัมมา

ครู คศ.2

นางสาววรรษมล เสนาะคำ

ครู คศ.1

นางภคพร จิตตรีขันธ์

ครู คศ.1

นายนภัทร โสภณภัทรากุล

ครู คศ.1

นางสาวกินรี มุ่งมาตร

ครู คศ.1

นางสาวศิราณี โชติงาม

ครู คศ.1

นางสาวไปรยา บุญโพธิ์

ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา

ครู คศ.1

นางสาวศิวนาฏ ฉวีจันทร์

ครู คศ.1

นางสาวปารณีย์ ศุภศรี

ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์

ครู คศ.1

นายณฐกร สุทธิวรรณ

ครู คศ.1

นางสาวจุไรรักษ์ บุทธิจักร

ครู คศ.1

นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย

ครู คศ.1

นางสาวสราวีย์ รัตนจงเกียรติ

ครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย

ครู คศ.1