กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชวัลวิทย์ สอนมานะ

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ว่าที่ ร.ต. ธานี ชุนวงษ์

ครู คศ.2

นายวิเชียร จันทแสง

ครู คศ.2

นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์

ครู คศ.2


นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์

ครู คศ.2

นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์

ครู คศ.2

นายสมพอ ภู่โกสีย์

ครู คศ.1

นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ

ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล

ครู คศ.1

นายสิทธิชัย ดุลแสง

ครู คศ.1

นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท

ครูพิเศษ