กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชวัลวิทย์ สอนมานะ

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์

ครู คศ.3

นายวิเชียร จันทแสง

ครู คศ.2

นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์

ครู คศ.2


นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์

ครู คศ.2

นายสมพอ ภู่โกสีย์

ครู คศ.1

นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ

ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล

ครู คศ.1

นายสิทธิชัย ดุลแสง

ครู คศ.1

นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท

ครูพิเศษ

นายพลสันต์ บุญเจริญ

ครู พิเศษ