กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธิชัย  ดุลแสง

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรชีวัน  ทัฬหิกรณ์

ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์  จเรรัชต์

ครู คศ.3  


นายเอกปกรณ์  ฐีตะธรรมานนท์

ครู คศ.3


นายวิเชียร  จันทแสง

ครู คศ.2

นายชวัลวิทย์ สอนมานะ

ครู คศ.2


นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล

ครู คศ.2

นายสมพอ ภู่โกสีย์

ครู คศ.1

นายฐิติวัสส์  ชำนาญเท

ครูพิเศษ

นายพลสันต์  บุญเจริญ

ครูพิเศษ