กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเอกปกรณ์  ฐีตะธรรมานนท์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรชีวัน  ทัฬหิกรณ์

ครู คศ.3

นายวิเชียร  จันทแสง

ครู คศ.2

นายธีระศักดิ์  จเรรัชต์

ครู คศ.2


นายสมพอ ภู่โกสีย์

ครู คศ.1

นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ

ครู คศ.2

นายสิทธิชัย  ดุลแสง

ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล

ครู คศ.1

นายชวัลวิทย์ สอนมานะ

ครู คศ.1


นายฐิติวัสส์  ชำนาญเท

ครูพิเศษ

นายพลสันต์  บุญเจริญ

ครูพิเศษ