กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ว่าที่ ร.ต. ธานี ชุนวงษ์

ครู คศ.2

นายวิเชียร จันทแสง

ครู คศ.2

นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์

ครู คศ.2

นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์

ครู คศ.1

นายสมพอ ภู่โกสีย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล

ครูผู้ช่วย

นายชวัลวิทย์ สอนมานะ

ครูผู้ช่วย

นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ

ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย ดุลแสง

ครูผู้ช่วย

นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท

ครูพิเศษ