กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นายนพพล เพิ่มพูน

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางดุษณี กลั่นเกษร

ครู คศ.3

นางสมบุญ ซีบังเกิด

ครู คศ.3

นางดาราวรรณ วงษ์สง่า

ครู คศ.2

นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค

ครู คศ.2

นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย

ครู คศ.2

นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์

ครู คศ.2

นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง

ครู คศ.1

นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ

ครู คศ.1

นางจินตนา โสมาศรี

ครู คศ.1

นายชัยยุทธ อนุวรรณ

ครูผู้ช่วย

นางวรรณา ปันส่วน

ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง

ครูผู้ช่วย

นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล

ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลยาณี สีลารักษ์

ครูผู้ช่วย

นายวสุธร บุตรจันทร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวนรินทร์ สอาดรัมย์

ครูผู้ช่วย