กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางดุษณี กลั่นเกษร

ครู คศ.3

นางสมบุญ ซีบังเกิด

ครู คศ.3

นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค

ครู คศ.2

นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย

ครู คศ.2

นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง

ครู คศ.2

นายนพพล เพิ่มพูน

ครู คศ.2

นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ

ครู คศ.2

นายชัยยุทธ อนุวรรณ

ครู คศ.1

นางวรรณา ปันส่วน

ครู คศ.1

นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ

ครู คศ.1

นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง

ครู คศ.1

นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล

ครู คศ.1

นางสาวนรินทร์ สอาดรัมย์

ครู คศ.1

นายวสุธร บุตรจันทร์

ครู คศ.1

นายเจริญ ทองอ่อน

ครู คศ.1

นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก

ครูผู้ช่วย

นางอุมาพร คืดนอก

ครูผู้ช่วย