ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ครู คศ.2

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายณัฐพล  บัวอุไร

ครู คศ.3

นายปิยชาติ จันทรานนท์

ครู คศ.3

นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม

ครู คศ.2


นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร

ครู คศ.2

นายรุตชเดช  คะตะวงษ์

ครู คศ.1

นายธานี  พันธุ์ไม้สี

ครู คศ.1

นายสุธีร์  นาทร

พนักงานราชการ

นายอิศรพงษ์  พรมลาย

ครูอัตราจ้าง