ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ครู คศ.2

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายณัฐพล บัวอุไร

ครู คศ.3

นายปิยชาติ จันทรานนท์

ครู คศ.2

นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม

ครู คศ.2

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายอภิเดช กุลบุตร

ครู คศ.1

นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร

ครู คศ.1

นายรุตชเดช คะตะวงษ์

ครูผู้ช่วย

นายธานี พันธุ์ไม้สี

ครูผู้ช่วย

นายสุธีร์ นาทร

พนักงานราชการ