ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม

ครู คศ.2

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายณัฐพล บัวอุไร

ครู คศ.3

นางสาวพินทิพา เทศวิศาล

ครู คศ.2

นายปิยชาติ จันทรานนท์

ครู คศ.2

นางสาวจิรภิญญา วงษ์ตรีศรี

ครู คศ.2

นายพีระพงษ์ ปรีดาชม

ครู คศ.1

นายอภิเดช กุลบุตร

ครู คศ.1

นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร

ครู คศ.1

นายรุตชเดช คะตะวงษ์

ครูผู้ช่วย

นายสุธีร์ นาทร

พนักงานราชการ

นายสาโรจน์ ชื่นนิรันดร์

ครูพิเศษ