ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายณัฐพล บัวอุไร

ครู คศ.2

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ

นางเบญจมาศ จุลวงษ์

ครู คศ.3

ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีฯ

นางสาวพินทิพา เทศวิศาล

ครู คศ.2

นายปิยชาติ จันทรานนท์

ครู คศ.2

นางสาวมัณฑกา โนนทะเสน

ครู คศ.2

นางสาวจิรภิญญา วงษ์ตรีศรี

ครู คศ.1

นายพีระพงษ์ ปรีดาชม

ครู คศ.1

นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม

ครู คศ.1

นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียน

ครู คศ.1

นายอภิเดช กุลบุตร

ครู คศ.1

นายสุธีร์ นาทร

พนักงานราชการ