กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางชัญญา แซ่ลิ้ม

ครู คศ.3

นางสาวชนิดา กุลแพทย์

ครู คศ.2

นายทิวากร ว่องเจริญ

ครู คศ.2

นายรัชชานนท์ พูลสิน

ครู คศ.2

นายสายัญ อนุวัฒนา

ครู คศ.1

างสาวนิภาพร สูญศรี

ครูผู้ช่วย

นายวิมล พงษ์เตรียง

ครู คศ.1

นายอนันท์ วงษ์แสง

ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิมา แสงสว่าง

ครูผู้ช่วย

นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์

ครูผู้ช่วย