กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายอนันท์ วงษ์แสง

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ

ครู คศ.3

นางชัญญา แซ่ลิ้ม

ครู คศ.3

นางสาวชนิดา กุลแพทย์

ครู คศ.3

นายทิวากร ว่องเจริญ

ครู คศ.3

นางนิภาพร ขันเงิน

ครู คศ.1

นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์

ครู คศ.1

นายวิมล พงษ์เตรียง

ครู คศ.2

นางสาวศศิมา แสงสว่าง

ครู คศ.1

นายนรากร คำโสภา

ครู คศ.1

นางสาวมินตรา พันธุมาศ

ครูพิเศษ