กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายอนันท์ วงษ์แสง

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ

ครู คศ.3

นางชัญญา แซ่ลิ้ม

ครู คศ.3

นางสาวชนิดา กุลแพทย์

ครู คศ.3

นายทิวากร ว่องเจริญ

ครู คศ.3

นายรัชชานนท์ พูลสิน

ครู คศ.2

นายสายัญ อนุวัฒนา

ครู คศ.2

นางนิภาพร ขันเงิน

ครู คศ.1

นายวิมล พงษ์เตรียง

ครู คศ.1

นางสาวศศิมา แสงสว่าง

ครูผู้ช่วย

นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์

ครู คศ.1

นายนรากร คำโสภา

ครู คศ.1