กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเรณู กรแก้ว

ครู คศ.3

นางมุจลินท์ ยั่งยืน

ครู คศ.3

นางสาววิลาวัณย์ รักงาม

ครู คศ.3

นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย

ครู คศ.3

นางอำไพ ตันติกุล

ครู คศ.3

นางสาวรมิตา ยุพจันทร์

ครู คศ.3

นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์

ครู คศ.3

นายอำนาจ เปรมบางเขน

ครู คศ.3

นายวรากฤช นันท์แก้ว

ครู คศ.3

นางสุริยา นิ่มปลื้ม

ครู คศ.2

นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง

ครู คศ.2

นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี

ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว

ครู คศ.2

นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์

ครู คศ.2

นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย

ครู คศ.2

นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส

ครู คศ.2

นางสาวสุธิสา ทับทองคำ

ครู คศ.1

นายพรชัย พูนขุนทด

ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร เงินยวง

ครู คศ.1

นางสุกัญญา ภัทรสกล

ครู คศ.1

นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต

ครู คศ.1

นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย

ครู คศ.1

นางสาวสิริกุล มูลเมือง

ครูผู้ช่วย

นางสาววัลยา อุดมรัตน์

ครูผู้ช่วย

นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ กองพิมพ์

ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย รัตนวิชัย

ครูผู้ช่วย