กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย

ครู คศ.4

นางสาววิลาวัณย์ รักงาม

ครู คศ.3

นางสุริยา นิ่มปลื้ม

ครู คศ.3

นางอำไพ ตันติกุล

ครู คศ.3

นางสาวรมิตา ยุพจันทร์

ครู คศ.3

นายอำนาจ เปรมบางเขน

ครู คศ.3

นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์

ครู คศ.3

นายวรากฤช นันท์แก้ว

ครู คศ.3

นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี

ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์

ครู คศ.3


นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง

ครู คศ.2

นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย

ครู คศ.2

นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส

ครู คศ.2

นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์

ครู คศ.2

นางสาวสุธิสา ทับทองคำ

ครู คศ.1

นายพรชัย พูนขุนทด

ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร เงินยวง

ครู คศ.1

นางสุกัญญา ภัทรสกล

ครู คศ.1

นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต

ครู คศ.1

นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย

ครู คศ.1

นางสาวสิริกุล มูลเมือง

ครู คศ.1

นางสาววัลยา อุดมรัตน์

ครู คศ.1

นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์

ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ กองพิมพ์

ครู คศ.1

นายธวัชชัย รัตนวิชัย

ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง

ครูผู้ช่วย