กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเทพนรินทร์  ลาพาสระน้อย

ครู คศ.4

นางสาววิลาวัณย์  รักงาม

ครู คศ.3

นางอำไพ  ตันติกุล

ครู คศ.3

นายอำนาจ  เปรมบางเขน

ครู คศ.3

นางสาวกนกพันธ์  อรุณรัศมี

ครู คศ.3

นายวรากฤช นันท์แก้ว

ครู คศ.3

นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์

ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์

ครู คศ.3


นางสุริยา  นิ่มปลื้ม

ครู คศ.3

นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย

ครู คศ.3

นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส

ครู คศ.3

นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง

ครู คศ.2

นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์

ครู คศ.2

นายพรชัย  พูนขุนทด

ครู คศ.2

นางสาวประภัสสร  เงินยวง

ครู คศ.2

นายนัฐถพันธ์  ยิ้มโต

ครู คศ.2

นางสุกัญญา  ภัทรสกล

ครู คศ.2

นายสิทธิกร  รัตนวารินทร์ชัย

ครู คศ.2

นางสาวสิริกุล  มูลเมือง

ครู คศ.2

นางสาววัลยา  อุดมรัตน์

ครู คศ.2

นางสาวสุธิสา  ทับทองคำ

ครู คศ.2

นางสาววนัสนันท์  อโนวัลย์

ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ  กองพิมพ์

ครู คศ.1

นายธวัชชัย รัตนวิชัย

ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง

ครู คศ.1

นายธนกร บริบูรณ์

ครูผู้ช่วย

นายกฤษณะ  ภักดีรักษ์

ครูผู้ช่วย