กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายนิวัฒน์ เสนาะ

ครู คศ.3

นางสุธาสินี เวียงวิวัฒน์

ครู คศ.3

นางณัฐกาญจน์ เกิดศรีทอง

ครู คศ.3

นางดวงใจ ผิวสานต์

ครู คศ.3

นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส

ครู คศ.3

นางสาวชูจิตร เนื่องโนราช

ครู คศ.3

นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา

ครู คศ.2

นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์

ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ คนตรง

ครู คศ.2

นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู

ครู คศ.2

นายรวิพล เปรมเกร็ด

ครู คศ.1

นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์

ครู คศ.1

นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์

ครู คศ.1

นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล

ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ สังข์วรณ์

ครู คศ.1

นางสาวกนกนาค แสงรัสมี

ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย อุตทาสา

ครูผู้ช่วย

นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์

ครูผู้ช่วย

นายธิติ ไชยันติร์

ครูผู้ช่วย

Mr. Tsuruishi Tatsu

ครูพิเศษ