กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายนิวัฒน์ เสนาะ

ครู คศ.3

นางณัฐกาญจน์ เกิดศรีทอง

ครู คศ.3

นางดวงใจ ผิวสานต์

ครู คศ.3

นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส

ครู คศ.3

นางสาวชูจิตร เนื่องโนราช

ครู คศ.3

นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง

ครู คศ.3

นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา

ครู คศ.3

นางสาวธิดารัตน์ คนตรง

ครู คศ.2

นายรวิพล เปรมเกร็ด

ครู คศ.2

นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์

ครู คศ.1

นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์

ครู คศ.1

นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล

ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ สังข์วรณ์

ครู คศ.1

นางสาวกนกนาค แสงรัสมี

ครู คศ.1

นายสิทธิชัย อุตทาสา

ครู คศ.1

นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์

ครู คศ.1

นายธิติ ไชยันติร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวโสรยา สะกล

ครูผู้ช่วย

นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง

ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง

ครูผู้ช่วย

Mr. Tsuruishi Tatsu

ครูพิเศษ

ครูต่างประเทศ

Ms.Alexandria O’Banno

ครูต่างชาติ

Mr.Tyree Young

ครูต่างชาติ

Mr.John Lowry

ครูต่างชาติ

Ms.Annalyn Molde

ครูต่างชาติ

Ms.Elenita Santos

ครูต่างชาติ

Mr.Christopher Frazier

ครูต่างชาติ

Ms. Bee Quach

ครูต่างชาติ

Mr. Oliver Sole

ครูต่างชาติ

Mr. Nick York

ครูต่างชาติ

Mr.Christopher Hansen

ครูต่างชาติ

Ms.Aicelle Velasco

ครูต่างชาติ

Mr.Daryl Navalta

ครูต่างชาติ

Ms.Helen Joy Barcebal

ครูต่างชาติ

Ms.Kate Campbell

ครูต่างชาติ

Mr.James Filion

ครูต่างชาติ


ครูต่างชาติ

Mr. Peter Dorney

ครูต่างชาติ

Mr. Sean Naismith

ครูต่างชาติ