งานแนะแนว

นางจารีรัตน์ บัวแย้ม

ครู คศ.2

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ

ครู คศ.3

นางสาวอาศุ อุทารจิตต์

ครูผู้ช่วย

นายอภิรักษ์ ทองโชติ

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวดี คำแสง

ครูผู้ช่วย