งานแนะแนว

นางจารีรัตน์ บัวแย้ม

ครู คศ.3

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ

ครู คศ.3

นางสาวอาศุ อุทารจิตต์

ครู คศ.1

นายอภิรักษ์ ทองโชติ

ครู คศ.1

นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล

ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี คำแสง

ครู คศ.1