ฝ่ายบริหาร

นายภวัต งามคุณธรรม

รองผู้อำนวยการ รักษาการ
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นายอำนาจ จันทร์พางาม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายจักรพงษ์ จันทร์หอม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ และงานบุคคล


นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน