Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Dansk Quiz Forbund, 5. marts 2018 kl 19.00

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

På valg skal vælges formand (da denne trækker sig i utide)*, næstformand og kasserer.

6) Valg af evt. suppleanter til bestyrelsen.

7) Valg af revisor (og evt. revisorsuppleant).

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Ad. 1

Christian Skovsgaard valgtes som ordstyrer, og foreslog Brian Syndergaard som referent. Det konstateredes at generalforsamlingen var loviligt indkaldt, hvorefter selve generalforsamlingen gik i gang.

9 stemmeberettigede medlemmer deltog.

Ad. 2

Efter formandens beretning, udtrykte generalforsamlingen forståelse for at den nuværende formands ønske om at trække sig. I den forbindelse skal der lyde et tak på bestyrelsens vegne for det arbejde Hans har lagt i foreningen, ikke kun som formand, men generelt.

Ad. 3

Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt. Økonomisk et godt år for foreningen. Primær årsag til et bedre resultat, var at foreningen selv stod for ”barsalg” samt at lokalerne var gratis til årets DM. Vi har i 2018 behov for et nyt sted, som kan rumme minimum 150 personer. Samtidig bør man overveje om der måske skal være to køer til betaling.

Ad. 4

Budgettet blev gennemgået. Det har tidligere været et princip at hver enkelt arrangement skal være nogenlunde selvfinansierende, og det princip videreføres grundlæggende. Dog er DM generelt det største arrangement, og der vil der vil derfor blive brugt penge herfra til andre arrangementer, som kommer de mest aktive medlemmer i foreningen til gode. På samme måde som fx DHL-stafetten også kommer Spartas medlemmer til gode resten af året. Det besluttedes samtidig at hæve det forventede deltagerantal, for på den måde også at kunne hæve budget til lokaleleje.

Herefter godkendtes budgettet, og generalforsamlingen vedtog et kontingent på 0,- kr enstemmigt.

Ad. 5

Bestyelsen har konstitueret sig på følgende:

Formand: Christian Skovsgaard (Kurdt)

Næstformand: Anders Pedersen

Kasserer: Esben Christiansen

Sekretær: Brian Syndergaard

Menigt bestyrelsesmedlem: Jacob Senius Clausen

Ad. 6

1. suppleant: Maj-Britt Christensen

2. suppleant: Søren Brøndum Laursen

Ad. 7

Glen Odgaard modtog genvalg som foreningens revisor

Ad. 8

Der var ikke modtaget forslag inden fristens udløb

Ad. 9

Glen mindede om Nordic Quizzing Championships 2018 i Talinn 19.-20. maj, og EQC i Venedig 9.-11.

november.

Herefter sluttede årets generalforsamling.