Generalforsamling 2016

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Quiz Forbund, 24. februar 2016.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Valg af evt. suppleanter til bestyrelsen.

7) Valg af revisor (og evt. revisorsuppleant).

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

1) Valg af dirigent og referent.

Esben Christiansen blev enstemmigt valgt til dirigent uden mod kandidat. Hans Ewald blev valgt til referant – også uden kampvalg.

Generalforsamlingen blev i øvrigt erklæret korrekt varslet.

2) Formandens beretning.

Fungerende formand Jesper Stendal berettede om årets gang og fremtidige udfordringer.

- Foreningens aktiviteter i Huset blev droslet ned i løbet af foråret 15 – en udvikling allerede starten i slut-14, da driften af Husets bar overgik til brætspilsforeningen, og der således ikke var samme muligheder for at videreføre aftalen om film- og tv-quizzer.

DQF’s egne quizzer i Huset blev aldrig nogen større succes, hvilket nok især skyldes svingende kvalitet og sværhedsgrad i kraft af skiftende værter. For nærværende er det ikke foreningens prioritet at få en ny fast DQF-quiz op at køre, men ideen er ikke 100 % skrinlagt.

Enkelte arrangementer blev dog afholdt i Husets Analog Bar. Det drejer sig om Tour de Quiz-finalen og VM i quiz. Endvidere var DQF en del af Huset arrangement på kulturnatten, hvor vi afholdt gyser-quiz med fin succes og skabte opmærksomhed om foreningen.

Foreningen regner med at bevare Huset som en god kontakt, selv om vores aktiviteter derinde nu er stoppet.

- Formandsskifte. I september 2015 valgte foreningens medgrundlægger og formand alle år, Jesper Rosenkrantz, at trække sig tilbage. Bevæggrunden for dette var, at han ikke længere kunne finde tiden til at varetage sin post i en travl hverdag. En beslutning, som den resterende bestyrelse fuldt ud forstod og naturligvis accepterede.

I Jesper Rosenkrantz sted trådte næstformand Jesper Stendal og Maj-Britt Christensen trådte ind i bestyrelsen fra suppleantsposten.

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til Jesper R. for en kæmpe indsats i mange år, og et håb om et på gensyn, når tiden måske igen er til det.

- DM i quiz blev i 2015 afholdt på Generator Hostel. Stedet var fint egnet til at huse et sådant arrangement, og med ca. 75 deltagere var det bestemt et godkendt fremmøde. I det hele taget forløb dagen som den skulle, og alle lader synes, at arrangementet var skruet godt sammen.

- Tour de Quiz – er i gang og kører som de hidtidige år. Antallet af hold er i år 9, hvilket er et passende antal ift. at kunne finde steder, hvor vi kan være.

- Herefter fulgte nogle ord om fremtiden. Jesper Stendal meddelte, at han træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen; grunden er, at Jespers job flytter til Sønderjylland, og han derfor vil komme til at være på Als det meste af tiden, det kommende år. Det kan dårligt kombineres med, at foreningens hovedcenter ligger i Kbh.

Jesper vil dog stadig meget gerne hjælpe foreningen i det omfang han kan.

- Af arrangementer i 2016 vil foreningen fortsat arrangere dansk afdeling af VM, Tour de Quiz og selvfølgelig DM. Særligt for sidstnævnte gælder, at vi ift. tidligere år gerne vil flytte DM til forår/forsommer, da det ligger mere naturligt som en afslutning på ’quiz-sæsonen’, der et stykke hen ad vejen er en vinteraktivitet. Der er talt om en dato i maj.

For at promovere foreningen er det stadig et ønske at være til stede på en eller flere af de store musikfestivaler, som vi har været tidligere. Der vil arbejdet på dette. Der er desuden lavet en forhåndsaftale om deltagelse i Copenhagen Crime Festival til juni, hvor foreningen vil lave nogle mindre, krimirelaterede quizzer.

Foreningen vil også gøre sit til at I år få sendt et større felt til EM (i år OL) i quiz.

Sidst men ikke mindst bør 2016 være året, hvor der endelig sker nyt med driften af hjemmesiden, der har været et smertensbarn længe. Flemming Borg har påtaget sig at kigge på siden.

3) Godkendelse af regnskab.

Kasseren redegjorde for årets ind og udgifter. Året bød på et heftigt underskud pga. efterslæb på nogle regninger til Huset. Disse var dog til en vis grad budgetteret med, og bortset fra disse var forholdet mellem ind- og udtægter ganske fine.

Kasseren meddelte endvidere, at der stadig er ikke-afklarede pengesager mellem DQF og Skat (på vegne af Huset og Københavns Kommune). Kasseren mener at vide, at problemerne helt eller delvis skyldes problemerne med Skats inddrivelsessystem. Det blev lagt op til den nye bestyrelse at finde en løsning på sagen, hvor foreningen ikke føler sig ordentlig behandlet og ikke har modtaget regninger og rykkere, selv om der er løbet renter på.

Revisor kunne i øvrigt godkende regnskabet og udtrykte ligeledes sin kritik af Skats/Husets inddrivelsesmetoder.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen fremlagde konservativt budget for regnskabsåret 2016. Dette blev vedtaget. Kontigentet blev sat til 0 kr.

Budget er vedlagt som bilag.

5) Valg til bestyrelsen.

Da det var et lige år vælges næstformand og kasserer. Endvidere er formandsposten på valg, da Jesper Stendal har trukket sig.

Som formand stillede Hans Ewald op og blev valgt uden modkandidater.

Som næstformand stillede nuværende sekretær Christian ”Kurdt” Skovsgaard op og valgtes uden mod kandidater.

Som kasserer stillede Esben Christiansen op og valgtes uden modkandidater.

Da Kurdt fik ny post i bestyrelsen gik sekretærposten på valg. Her valgtes Brian Syndergaard uden modkandidater.

Jacob Senius fortsætter i øvrigt som menigt medlem af bestyrelsen.

6) Valg af evt. suppleanter til bestyrelsen.

Som suppleanter stillede Maj-Britt Christensen og Anders Pedersen op og valgtes som hhv. 1. og 2. suppleant uden modkandidater.

7) Valg af revisor (og evt. revisorsuppleant).

Glen Odgaard stillede op som revisor og blev valgt uden modkandidater.

8) Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag og punktet bortfalder.

9) Eventuelt.

Glen Odgaard berettede om den danske indsats ved EM i quiz og nævnte særligt Maj-Britt Christensens resultat som en af Europas bedste kvinder.

Kurdt berettede, at han havde været i kontakt med Absalonkirken (nu et kulturhus) om afholdes af DM i maj. Det skulle være en mulighed, og bestyrelsen vil arbejde videre på sagen.

Herefter ophævedes generalforsamling og det var tid til quiz.