Vedtægter for DQF

§ 1. Navn

Foreningens navn er Dansk Quiz Forbund.

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 3. Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for quiz i Danmark. Foreningen afholder de årlige

Danmarksmesterskaber i Quiz, samt udpeger repræsentanter for Danmark til internationale

mesterskaber.

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent

er gyldigt medlemsbevis.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder

medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende i

bestyrelsen kan stemme for eksklusionen. Eksklusionen kan omstødes ved næstkommende

generalforsamling.

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling. Kontingentet

gælder for kalenderåret.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang

årligt i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på

hjemmesiden www.dqf.dk og udsendelse af e-mail til medllemmerne. Indkaldelsen skal

indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag offentliggøres på hjemmeside og facebook-side.

2

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Godkendelse af regnskab.

Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

Valg til bestyrelsen.

Valg af evt. suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisor (og evt. revisorsuppleant).

Behandling af indkomne forslag.

Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til

tillidsposter.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog §8.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig

afstemning.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær

generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger

reglerne i §6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i §6 og §8.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger.

Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest en 15. februar.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den

ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer

foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for

foreningens daglige drift.

3

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand,

sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan

finde sted. Der kan vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. §10, samt

et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det

fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved

håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige

bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor

har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig

bogføring og beholdninger.

§ 11. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en

ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget

på de to generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en

forening med et lignende formål og aktivitet (eller en almennyttig forening).

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. november 2011.