Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling i Dansk Quiz Forbund den 8.marts 2012 i Studenterhuset i København.

Fremmødte: Bestyrelsen samt seks andre medlemmer.

1) Valg af dirigent

Morten Sckotz valgt som dirigent.

2) Formandens beretning

Formand Jesper Rosenkrantz fremlagde sin beretning. Læs den snartligt her.

Der blev stillet spørgsmål til de beskedne resultater ved EM, og bestyrelsen forklarede resultaterne, samt hvordan man har tænkt sig at sammensætte holdet ved De Nordiske Mesterskaber (NM) i maj. Glen Odgaard forklarede proceduren med den vejledende udtagelse, og bestyrelsens efterfølgende sammensætning af holdet til NM.

3) Regnskab for 2011

Der er ikke noget regnskab for 2011, da der hverken har været indtægter eller udgifter, men kasserer Hans Ewald Hansen fremlagde budgettet for DM 2011, der gav et samlet overskud på 1.235 kr., som er gået til at dække hullet for foreningens leje af lokale til quizzer samt oprettelse og vedligehold af hjemmeside.

Det blev godkendt.

4) Budget og kontingent

Der er ikke lagt noget budget for 2012, da det er foreningens første officielle år, og det derfor vil afhænge af, hvor mange der melder sig ind i foreningen. Men der er lavet et ad hoc budget for NM 2012, som er årets store begivenhed. Økonomien i NM er sund, når der rundes godt 30 tilmeldte til NM – der er dags dato 20 tilmeldte, og forventningen er, at der i alt kommer et sted mellem 50 og 100 deltagere.

Det blev foreslået af søge Tuborgs Grønne Fond og Bikuben Fonden, som typisk støtter opstart af arrangementer, men ikke løbende drift.

Formanden fortalte, at der vil blive søgt fonde, samt at der er søgt optagelse i Dansk Tankesports Forbund, hvor foreningens ansøgning er modtaget, men ikke behandlet. Foreningen er blevet registreret med CVR-nummer.

Kontigentet for 2013 blev fastsat til 100 kr., ligesom kontingentet er for 2012. Med betalt kontingent er man berettet til at deltage i DM.

5) Nordiske Mesterskaber og Danske Mesterskaber

Norsk Quiz Forbund har tilkendegivet en stor deltagelse, hvilket har været medvirkende til beslutningen om, at Dansk Quiz Forbund turde kaste sig ud i det den 19.-20. maj.

Glen Odgaard er valgt som overordnet spørgsmålskoordinator og er desuden ankermand for spørgsmålene til parquizzen, mens Jesper Andersen og Hans Ewald Hansen er ankermænd på den individuelle quiz og holdquizzen.

NM er inkl. to gange frokost og aftensmad lørdag, og billetterne er sat til salg på Billetto.dk. Prisen er 75 euro for pakken uden hotel, mens prisen er 150 euro inkl. hotel.

DM ventes afholdt som i 2011, men gerne med flere deltagere. Café Mødestedet blev rost som et fint sted at holde det i 2011, og foreningen arbejder efter samme sted i 2012. Der var enighed om at afholde DM 2012 den 22. september 2012.

Hans Ewald Hansen udtrykte ønske om, at flere gerne må involvere sig i at skrive spørgsmål til DM, så sidste års spørgsmålsskrivere også kan deltage i en af kategorierne i år. Hvis interesseret, så send mail til bestyrelsen på info@dqf.dk.

Det blev debatteret, om der skal holdes parquiz ved DM også, men det vil umiddelbart gøre arrangementet for stort, var der enighed om.

6) Verdensmesterskabet

Formanden forklarede, hvordan VM den 2. juni foregår i en masse byer samtidig. Hvis det også skal afholdes i København, så bliver der travlt umiddelbart efter NM, og der har bestyrelsen ikke mulighed for at løfte opgaven. Ved VM er der 240 spørgsmål i otte kategorier. Både Majbritt Christensen og Morten Sckotz har mod på at undersøge, om det også kan lade sig gøre i København. Arrangementet skal hvile i sig selv, og Dansk Quiz Forbund skyder ikke penge i det. Majbritt bliver tovholder.

7) Promovering af Dansk Quiz Forbund

Der er hjemmeside og flyers, men det foreslås at gøre en mere aktiv indsats for at øge kendskabet til foreningen. Jesper Andersen har allerede været i Go’ Morgen, Danmark en gang, hvilket har ført til, at der kommer et færøsk hold til NM. Spørgsmålet er, om foreningens mediekontakter kan bruges til at øge kendskabet. Der vil komme mere aktivitet på Facebook-siden fremover, som har 132 tilkendegivelser (to sider, så den ene skal lukkes, og den anden udvikles)

Hans orienterede om planer om at genoplive månedlige DQF-quizzer igen, men der skal gerne involveres flere end bestyrelsen, så den ikke bliver slidt op.

Den 14. april holder TJEP arrangement, hvilket kunne være et sted at hverve folk til at hjælpe bestyrelsen.

8) Valg til bestyrelsen

Jesper Andersen blev genvalgt som næstformand. Hans Ewald Hansen blev genvalgt som kasserer.

9) Valg af suppleanter

Dorrit Werther og Majbritt Christensen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

10) Valg af revisor

Ulrik TJEP blev valgt til revisor.

11) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

12) Eventuelt

TJEP vil reklamere for NM ved næste arrangement, og medlemmer af DQF er også velkomne i TJEP. Kirsten Melchiorsen foreslår, at privat indkvartering også kunne være en mulighed til NM. Formanden laver indlæg om privat indkvartering på www.nqc2012.dk.

Jesper Andersen gav slutteligt udtryk for, at det kunne være godt, hvis Dansk Quiz Forbund på sigt også får base i andre byer i Danmark end i København.