Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling for Dansk Quiz Forbund – 24. marts 2014.

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Regnskab for 2013

4) Budget for 2014, herunder kontingent

5) Strukturering af foreningens arbejde

6) Danske mesterskaber 2014, dato?

7) Verdensmesterskaber 2014, 7. juni,

8) Valg til bestyrelsen

9) Valg af suppleanter

10) Valg af revisor

11) Indkomne forslag

12) Eventuelt

1) Valg af dirigent

Rasmus Kjær blev valgt som dirigent.

Hans Ewald valgt til at tage referat.

De tilstedeværende godkender at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2) Formandens beretning

3) Regnskab for 2013

Det af revisor Olav Nielsen gennemsete regnskab blev fremlagt for generalforsamlingen af kassereren.

For året 2013 havde foreningen indtægter på 6.300 kr. fra medlemskontingent og udgifter for 6.159 kr., hvilket giver et beskedent overskud på 141 kr.

Kassereren bemærkede, at indtægterne var betydeligt lavere end budgetteret især grundet lavt deltager antal ved DM. Til gengæld var udgifterne også holdt nede, hvorfor det stadig lykkedes foreningen at have sorte tal i regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden anmærkninger.

Selve regnskabet er vedlagt som bilag.

4) Budget for 2014, herunder kontingent

Kassereren fremlagde udkast til budget baseret på indtægter og udgifter.

I den forbindelse siddende bestyrelse, at foreningen for nærværende har fået et nyt indtægtsgrundlag i og med, at foreningen stiller barvagter til Jesper Rosenkrantz film- og tv-quizzer.

På baggrund af det nye indtægtsgrundlag blev kontingentet på de 100 kr. sat til debat. Der blev argumenteret for, at det kunne reduceres eller frafalde helt til fordel betaling for deltagelse i de enkelte arrangementer. De forskellige alternativer blev vendt og drejet, hvorefter generalforsamlingen besluttede at sætte kontingentet for 2014 til 0 kr. og finansiere driften ud fra midler fra barvagter, samt deltagerbetaling på de særskilte arrangementer.

Herefter fremlagdes et revideret budgetforslag, som godkendtes af generalforsamling. (vedhæftet)

5) Strukturering af foreningens arbejde

Formand Jesper Rosenkrantz kom med et oplæg til omstrukturering af foreningens arbejde til mere projektorienterede arbejdsgrupper ved siden af selve bestyrelsen. Formålet var at lette arbejdet for bestyrelsen og samtidigt bedre kunne inddrage folk udefra i arbejdet med enkelte projekter, uden at skulle involveres i al foreningens arbejde. Projektleder udpeges af bestyrelsen, lige som udvalget vil skulle fremlægge budget til vedtagelse i bestyrelsen.

Eksempler på udvalg kan være Tour de Quiz, DM, Roskilde-festival, VM, DQF-quizzer.

Jesper Stendal bemærker, at man bør tilføje at projektlederen har info-pligt ift. bestyrelsen, og Rasmus Kjær foreslår, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at lave en hvidbog ift. projektlederarbejdet.

Helt generelt er generalforsamling positivt stemt overfor denne omlægning, og giver den nye bestyrelse til opgave at forme strukturen mere konkret, herunder udarbejdelsen af en hvidbog.

6) Danske mesterskaber 2014

Punktet var et oplæg til at diskutere tid og sted for DM, samt så småt sætte gang i arbejdet frem mod arrangementet.

Efter lidt drøftelser om mulige steder, bl.a. for og i mod Lions & Barrels (sidste års sted), var alle fremmødte enige om, at Huset synes det oplagte sted at afvikle DM. Sidste år fandtes der en dato på generalforsamlingen, men i år mente de tilstedeværende det bedre at satse på primært at få sted på plads, og så vælge dato ud fra, hvornår Huset kunne huse os. Der var dog bred enighed om, at ”engang i september” ville være at foretrække, dog stadig sekundært i forhold til at kunne være i Huset.

Olav henstillede til, at det ikke blev den 20. september, da TJEP havde arrangement den dag, og Jesper Stendal opfordrede til at undgå første weekend i september grundet studiestart.

Prisstruktur/deltagergebyr for DM blev drøftet jf. ovenstående omlægning af kontingent; der blev bl.a. gjort opmærksom på, at 100 kr. for en quiz, kan virke afskrækkende på folk. Drøftelserne endte dog ikke i noget konkret, da man mente, at det måtte være op til udvalget at forelægge et bud på budget.

Hans Ewald melder sig til at være primus motor på projektet, og vil i første omgang tage kontakt til Huset.

7) Verdensmesterskaber 2014, 7. juni

Bestyrelsen meddeler, at vi i år agter at få et arrangement op og stå omkring VM.

Jesper Rosenkrantz meddeler, at vi i deltagerantal små 20 personer kan benytte lokaler på hans arbejde på Bremerholm til arrangementer som dette.

Maj-Britt Christensen melder sig på banen, som koordinator på dette og evt. lign. Projekter.

8) Valg til bestyrelsen

I lige år vælges næstformand og kasserer.

Kasserer Hans Ewald meddelte, at han genopstiller. Hans genvalgt uden modkandidater.

Næstformand Glen Odgaard genopstillede ikke, grundet større udenlandsophold.

Jesper Stendal stillede op til næstformand og blev valgt uden modkandidater.

Ud over de af vedtægter bestemte valg skulle vælges en ny sekretær, da Jakob Ussing ikke genopstillede grundet, at han skal udstationeres i Bruxelles.

Som ny sekretær stillede Christian ”Kurdt” Skovsgaard op og blev valgt uden modkandidater.

9) Valg af suppleanter

Anders Pedersen og Maj-Britt Christensen blev valgt til suppleanter uden modkandidater.

10) Valg af revisor

Olav Nielsen blev valgt til revisor uden modkandidater. Dorrit Werther valgt in absentia til revisorsuppleant uden modkandidater.

11) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

12) Eventuelt

Det meddeles fra Maj-Britt, at hun arrangerer Norway Open lørdag d.5. april.

Generalforsamlingen opløses og der takkes for god ro og orden.