Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling i Dansk Quiz Forbund den 11. marts 2013

Et beskedent antal medlemmer var mødt op på Studenterhuset til den årlige generalforsamling i quizforeningen: Jesper Rosenkrantz, Glen Odgaard, Jacob Senius, Christian Skovsgaard, Kirsten Melchiorsen, Dorrit Werther, Jesper Kraft, Anne-Mette Skjoldan og Hans Ewald.

1) Valg af dirigent og formalia

Jacob Senius blev valgt til dirigent og konstaterede med de fremmødtes samtykke at generalforsamling var lovligt indkaldt og varslet og dermed beslutningsdygtig.

Hans Ewald meldte sig referant.

2) Formandens beretning

Jesper Rosenkrantz berettede om årets store og små begivenheder i DQF og kom ligeledes ind på foreningens planer for de næste år. Beretningen er vedlagt som bilag.

Glen uddybede herefter resultaterne ved de internationale mesterskaber, hvilket gav anledning til spørgsmål omkring spørgsmålssammensætningen. Herefter blev beretningen taget til efterretning.

3) Regnskab for 2012

Det af revisor gennemsete regnskab blev fremlagt for generalforsamlingen af kassereren.

For året 2012 havde foreningen indtægter på 9.700 kr. fra medlemskontingent og udgifter for 6.759,50 kr., hvilket giver et overskud på 2.940,50 kr. Foruden medlemsindtægterne modtog foreningen med stor glæde 12.500 kr. fra Tuborgs Grønne Fond til indkøb af PA-anlæg.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden anmærkninger.

4) Budget for 2013

Kassereren forelagde forslag til budget for regnskabsåret 2013. Da DQF som forening har svært ved at få et præcist billede af kommende indtægter var vurderingen af medlemsindtægter sat konservativt.

Budgettet blev ensstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

5) Danske mesterskaber 2013

Hans Ewald berettede om, hvordan DM var forløbet de tidligere år, og hvilke arbejdsopgaver og udfordringer afholdelsen af begivenheden fører med sig. Han udtrykte herefter håb om, at folk også uden for bestyrelsen ville melde sig til at hjælpe med at få arrangementet op at stå både hvad angår spørgsmål og logistik.

Glen Odgaard understregede endvidere vigtigheden i opbakningen fra medlemmerne i forhold til at få diverse arrangementer op at stå.

Efter debat om bedste tidspunkt for DM, hvor ferier, universitetsårets start, EM’s placering og tidspunkt på måneden alle blev taget i betragtning, valgte generalforsamlingen at pege på lørdag d. 14. september som datoen for DM 2013, med et plan B alternativ, som hedder 21. september.

Hans Ewald satte sig i spidsten for en arbejdsgruppe omkring arrangementet. I øvrigt meldte Christian S., Jacob Senius, Anne-Mette S. og Jesper K. sig til arbejdsgruppen, og Hans Ew. meddelte, at han havde mundtlig tilsagn fra Mukke P. og måske Maj-Britt C. om at ville være i en sådan arbejdsgruppe.

Bestyrelsen bad herefter om generalforsamlingens accept af at foreløbigt fortsætte praksis med at uddele en EM-rejsepræmie/-legat til ”bedste individuelle quizzer ved DM – som ikke var medlem af bestyrelsen” – med den tilføjelse, at man kun kan blive tildelt rejsepræmien én gang. Rejsepræmien kan ikke veksles til kontanter, men vil blive tilbudt næstbedste, tredjebedste, etc. quizzer. Bestyrelsen begrundede tilføjelsen omkring med ønsket om at få stadigt flere danskere til at deltage ved EM.

Bestyrelsen udtrykte i øvrigt villighed til også at sende bedste hold af sted, da den individuelle konkurrence ved DM helst ikke skulle ses som vigtigere end holdquizzen, men erkendte også at det ikke var muligt med nuværende deltagerantal til DM og hermed indtægter for foreningen.

Oplægget medførte lidt debat omkring udformningen af præmien. Det blev bemærket, at vi om nogle år, kunne risikere at skulle sende quizzere ’langt nede i rækkerne” af sted, og blev blandt andet foreslået, at man kunne ville kunne genvinde præmien efter tre eller fem år.

Ud fra en betragtning om, at der vil gå nogle år før vi løber ind i ”problemer”, og at vi i øvrigt muligvis skal afholde EM i Danmark i 2014, besluttede generalforsamlingen at samtykke om bestyrelsens oplæg til praksis for rejsepræmien for 2013. Generalforsamlingen kan så genoptage debatten

6) Europamesterskaber 2013 og 2014

Europamesterskaberne vil i 2013 blive afholdt i Liverpool den første weekend af november. Bestyrelsen udtrykte håb om, at vi i år får sendt et rekordstort antal danskere af sted.

Se i øvrigt: https://www.facebook.com/events/149416091882735/?ref=ts&fref=ts

Jesper R. beretter at der fra bestyrelsens side et ønske om at få Euromesterskaberne i quiz til Danmark i november 2014, og at der for at løfte et sådant arrangement skal der lægges en hel del arbejdstimer – også allerede i 2013. Bestyrelsen er allerede godt i gang med at undersøge mulighederne for at finde et egnet lokale til et sådant arrangement. Det skal meget gerne være tæt på KBH C. og have plads til mindst 300 deltagere. Der bliver til stadighed arbejdet på at få Rådhussalen (Københavns), men det rummer nogle udfordringer, så derfor er også følere uden andetsteds. Ligeledes er det vigtigt allerede nu at få styr på hotel(ler), og at få indhentet fondsmidler og sponsorater.

Glen Odgaard understregede vigtigheden af at få de fysiske rammer for arrangementet på plads snarest, da vi skal have en formel ansøgning på plads til efteråret.

Jesper R. fremlagde tidligere års ansøgninger, og meddelte at vi – DQF – som arrangører ikke stå for det spørgsmålsmæssige indhold ved arrangementet. Endvidere meddelte han, at vi havde rimeligt vide rammer for, hvad vi kunne tillade os, at tage for deltagelsen i arrangementet.

Dorrit Werther meddelte, at hun havde kontakt til Pia Allerslev, og at vi som foreningen kunne bruge denne kontakt til at arbejde videre med at få løst udfordringerne med at låne Rådhussalen.

Jacob Senius meddelte, at han havde kontakter ved Frederiksberg kommune, og at foreningen kan bruge disse til undersøge mulighederne for Frb. kommune som samarbejdspartner.

Efter lidt øvrig snak om arrangementet, blev der nedsat et EM-arbejdsudvalg uden om bestyrelsen bestående af: Jacob Senius, Jesper Rosenkrantz, Glen Odgaard, Christian S., Kirsten Melchiorsen og Dorrit Werther.

Udvalget udtrykker i øvrigt håb om, at flere personer melder sig til at hjælpe med at få arrangementet op at stå.

7) Verdensmesterskaber 2013

Bestyrelsen oplyste om, at der afholdes VM i quiz 1. juni. Et arrangement, som foregår simultant verden over og koordineres online. Bestyrelsen udtrykte håb om at få et arrangement på dansk jord op at stå.

Glen Odgaard berettede om mesterskabets format. Det er hele 240 spørgsmål i 8 kategorier, hvor man i det samlede regnskab frasortere dårligste kategori.

Hans Ewald forklarede at arrangementet primært blot kræver et egnet lokale og mindst én tilforordnet, som står for udleveringen af spørgsmålene. Og at man nok skal være mindst 10 for at det fra foreningens side er værd at bruge tid på.

Hans Ewald påtog sig at arbejde videre med muligheden for at få arrangementet op at stå.

Se i øvrigt: http://www.worldquizzingchampionships.com/

8) Valg til bestyrelsen

På valg var:

a) formand – Jesper Rosenkrantz genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

b) næstformand (ekstraordinært) – bestyrelsesmedlem Glen Odgaard stillede op og blev valgt uden modkandidater.

c) sekretær – Jakob Ussing genopstillede in absentia og blev valgt uden modkandidater.

d) bestyrelsesmedlem – Jacob Senius stillede op og blev valgt uden modkandidater.

Kasserer Hans Ewald var ikke på valg i år.

Generalforsamlingen gratulerede med valget.

9) Valg af suppleanter

Anne-Mette Skjoldan og Jesper Kraft stillede op som suppleanter og blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant uden modkandidater.

Generalforsamlingen gratulerede med valget.

10) Valg af revisor

Ingen blev valgt til revisor, men generalforsamlingen udtrykte håb om at enten den nuværende revisor Olav (bortrejst) ville fortsætte, eller alternativt at Jesper Stendal ville påtage sig posten. Og besluttede at kunne godkende disse såfremt en af dem ville påtage sig hvervet.

Dorrit Werther meldte sig som revisor-suppleant.

11) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

12) Eventuelt

Hans Ew. berettede, at der 6. april afholdes Norway Open. Et multi-location-arrangement meget lig VM.

Bestyrelsen og generalforsamlingen finder det urealistisk at nå at få et arrangement op at stå på dansk jord denne gang, men udtrykker håb om at finde en løsning for fremtiden.

Tour de Quiz blev drøftet og ses som en stor succes af både bestyrelsen og (andre) deltagere. Bestyrelsen beklager i øvrigt, at det ikke har været muligt at fastlægge datoerne for arrangementerne i bedre tid.

Bestyrelsen regner stærkt med at arrangementet bliver gentaget til næste år – evt. med nye tiltag og nye quizzer – og modtager stadig gerne forslag hertil.

TJEP – (Jeopardy!-klubben) – indbyder generalforsamlingens deltagere til foreningens aktiviteter: 6. april er rundvisning på Jødisk Museum efterfulgt af frokost og quiz på Kanal Caféen. 16. juni besøges Selandia-udstillingen. 31. august er der ligeledes et arrangement og ugen efter EM afholdes den traditionsrige quizdyst mellem TJEP og MENSA.

Spørgsmål om og tilmelding til arrangementerne kan ske til Kirsten Melchiorsen.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.