Fogalmak Tára

Fogalmak Tára - Alapjelentésben ragadható meg a szavak mélyebb értelme (by Sevillai Izidor)

 
 

Archetípus: őstpíus, ősminta, eredeti alak, ősforma, valaminek az eredeti, legrégibb alakja, ill. olyan változata, amely a többi változat mintája volt. (Forrás: Magyar Nagylexikon 2003)

  gnosztikus archetípus: örök, ill. egyetemes fogalmak, amelyek szimbólumok (jelek) formájában vannak elrejtve. Az emberekben rejlő (kozmikus) legfelsőbb intelligencia egy energetikai, ismeretlen, személytelen entitás, amely az emberi létfolyamatokon keresztül nyilvánul meg. (Forrás: ageac.org/hu)

  jungi archetípus : az álomképek motívumaiban alapminták és struktúrák fedezhetők fel, amelyek ősi mitológiai mintázatoknak felelnek meg, egyben olyan láthatatlan és szemléletes hatóerőket képeznek, amelyek képesek a lelki élmény rendezésére.

  „modern” archetípusok: (pld. filmekben) a Hős, a Mentor, a Küszöbőr (általában ő okozza az első problémát a Hősnek), a Hírnök (inkább a változásra figyelmeztető esemény, mint egy személy!), az Alakváltó (akinek a Hőshöz való lojalitása kétséges), az Árnyék (ő az Antagonist), és a Csaló (ő a meglepetések, a zavarkeltések figurája, a bohóc).(Forrás: Joseph Campbell. Filmiras.hu)

 

Alapítói hatás: a populációgenetikában az alapítói hatás a genetikai sokféleség csökkenésére utal, ami alacsony egyedszámú új kolónia létesítésekor történik. Egy populációban azt mutatja, hogy az emberek nagy számban származnak  egy eredetileg kis számú, ősi csoporttól. Az eredeti és az új kolónia alléljainak gyakorisága is értelemszerűen eltérhet, másképpen a populációk létszám-csökkenése genetikai összetételük megváltozásához vezethet. Az alapítói (és a rokon jelentésű palacknyak = populáció létszámának radikális csökkenése) hatás csak szélsőséges esetei egy nemzedékről nemzedékre minden populációban lejátszódó folyamatnak, amelyet genetikai sodródásnak nevezünk(Lásd ott is).

 

Allél: a gén alternatív formája (például a1 és a2). Vad típusúnak az eredeti, a természetben leggyakoribb génformát nevezzük. Az új allélok mutációval keletkeznek. A diploid szervezetek sejtjei a gén két allélját tartalmazzák.

 

Allélgyakoriság: egy populációban az adott gén (lokusz) egyes alléljei előfordulásának aránya, a populációban az adott lokuszon előforduló összes allélhez képest.

 

Anyai öröklés: extrakromoszomális öröklés, citoplazmás gének öröklése, extranukleáris öröklés: A ♀ (petesejt) citoplazmájában lévő gének öröklésmenete: pl.: mitokondrium gének, kloroplasztisz gének, szimbionta baktérium gének. A Mendel törvények nem érvényesek ez esetben. Az utód mindig az ♀ fenotípusát örökli.

 

Autochton: őslakó, bennszülött.

 

Apai vérvonal: (apai leszármazás) az Y kromoszómán lévő gének illetve DNS szakaszok allélikus változatainak meghatározásával lehetséges, mivel az Y kromoszóma apáról fiára öröklődik.

 

Bináris marker: az emberi genomot 3 md DNS nukleotid bázispár alkotja. A bázisszekvenciát 2003-ra tárták fel. Ebből 22 bázispárt használnak a férfi leszármazási vizsgálatokban.

 

Dica/dikajegyzék: országos, vagy vármegyei összeírás az dica/rovás tipusú adók begyűjtése céljából 1400-as évektől 1848-ig. Mintegy 90 rovatot tartalmazott, pld. a 18-60 év közötti adókötelesek nevét, a marhák, lovak, juhok, sertések, méhkasok számát, a vetésekből várható hasznot, a kocsmai, malomi haszonvételeket, stb.

Etimológia: szavak alaki és jelentésbeli változásainak levezetése és összevetése más nyelvekben található azonos eredetű szavakéval. Egy olyan diszcíplína, amely gyakran él a feltételezések eszközével (mint pld. rekonstruált ősnyelv, ősalak, stb). (Forrás: Magyar Nagylexikon 2003)

Etimon: egy szó eredeti alakja. Az etimológia – bár sokszor ezt nem vallja be -, az etimont keresi. Ez görög szó, „igazi, valódi, tényleges” a jelentése. Ezt keresi. De mi ez? Elsődleges jelentést, formát keres. Alak és jelentés egységében kell gondolkodni, ha az etimont keresik. (Források: idegen-szavak.hu, bakaybea.hu)

Ezotérika: a szó főnévi formája a görög 'ezoterikosz' (latinosan 'ezoterikus') melléknévnek, melynek jelentése: belső, benső (ezo=befelé). Bővebb értelemben a lélek belseje felé irányuló utazást, szűkebb értelemben pedig csak a beavatottak számára elérhető misztikus tudást jelent.

 

Fenotípus: az egyed megjelenési formája (külső és belső tulajdonságok), amely a genotípus és a környezeti tényezők kölcsönhatásának eredményeként jön létre.

 

Filogenetikai profil: annak leírása, hogy egy adott gén mely organizmusokban található meg és melyekben nem (teljes genomok ismerete szükséges) Az azonos, ill.  hasonló (vagy épp  komplementer) filogenetikai profillal rendelkező gének között funkcionális kapcsolat valószínűsíthető, hiszen ez azt jelenti, hogy a szóban forgó gének mindenhol együtt fordulnak elő. Filogenetikus: fejlődéstörténeti.

 

Folklór: szó szerinti fordításban a „nép tudását” jelenti, a szájhagyomány útján terjedő népköltészeti alkotásokat éppúgy, mint a különféle hiedelmeket, szokásokat, zenét, táncot is. A folklórnak napjainkban kialakult egy a rosszul értelmezett „népművészet” jelentése is, egy pejoratív, a maradisággal azonos jelentésű, mintegy a tudomány ellenpólusaként felfogott értelmezése is teret hódít. A komplex jellegű, hagyományos folklór a maga törvényszerűségei szerint, gyakorlatilag már nem él, illetve pontosabban fogalmazva: vannak ugyan modern korunkban is olyan jelenségek, amelyek a folklóralkotások törvényszerűségei szerint alakulnak (pl. a városi vicc, modern mondák, diákbabonák, graffitik stb.), ám a tradicionális paraszti kultúra folklórja alapvetően már „csak” neofolklorizmus formájában, népművészeti együttesek, folklórcsoportok előadásában szemlélhető folklór-jellegű tevékenységek rekonstruálásaként. (Forrás: Liszka József)

 

Frekvencia: a populációban az allélt hordozók számát frekvencia (génfrekvencia) formájában fejezik ki. Különböző populációk között ezeket a génfrekvenciákat hasonlítják össze.

 

Genom program: egy élőlény DNS készlete, szekvenciájának meghatározása. Az egyes gének DNS szekvenciáinak kijelölése, a gének annotálása. Legismertebb a Human Genom Program. Sok más élőlény genom programja ismert: C. elegans, Drosophila, E. coli, malária kórokozó, fágok, baktériumok, élesztők, csimpánz, ló, kutya, egér, patkány, szarvasmarha, macskák stb. Az emlősök mintegy 35000 gént (3x109bp) hordoznak a genomjukban.

 

Genetikai egyensúly: kizárólag rekombináció útján egy populáció allélgyakorisága nem változik meg, külső hatások/mutációk nélkül a genetikai egyensúly állandó.

 

Genetikai sodródás: egyes allélok gyakoriságának véletlenszerű változása – szemben a nem véletlenszerű természetes szelekcióval. Kis populáció-méretnél felerősödik. Lásd még: alapítói hatás

 

Genom: az ember teljes genetikai információja, a genom közel 99 %-a a sejtmagban, ill. kromoszómákba csomagolva, míg a maradék 1 %-a a mitokondriumokban található. Mai ismereteink szerint a mitokondriális DNS 37 gént hordoz, míg a sejtmagi, kromoszómákba tömörült ún. nukleáris géneknek a száma kb. 25–30 ezer. A sejtmagi géneket mindkét szülő egyenlő mértékben hagyományozza ránk, ráadásul az egyedfejlődés egy bizonyos stádiumában ezek keverednek, rekombinálódnak is egymással. A legutolsó nemzedékben két nukleáris felmenőnk van, egy generációval „feljebb” már négy nukleáris elődöt találunk. Húsz emberöltőre visszamenően, átlagosan huszonöt éves generációs idővel számolva, több mint egymillió azon elődök száma, akik hozzájárultak sejtmagbéli génjeinkhez.

 

Genotípus: egy sejt vagy szervezet genetikai információjának összessége.

 

Gén: az öröklődés fizikai és funkcionális alapegysége, amely egy meghatározott információt hordoz; a DNS egy szakasza, amely átírt és egy regulátor szekvenciából/régióból áll, utóbbi teszi lehetővé a transzkripciót.

 

Gén lókusz: az a specifikus hely a kromoszómán, ahol egy gén lokalizálódik.

 
Gyök: az a minimális szótári egység, amely saját hangtani és jelentésbeli önazonossággal rendelkezik, ragok, képzôk, jelek nélkül. Ismert, hogy a magyar nyelv szógyökökre és szóbokrokra épülő rendszer, ami nem felel meg a hivatalos finnugor nyelv- (és származás) elméletnek. Czuczor Gergely és Fogarassi János mintegy 2000 magyar szógyököt ír le 1862-1874 között megjelent értelmező szótárában, amelyek 1-3-3 betűből állnak. Általában a finnugor gyökrendszer és az ős-indoeurópai szógyók rendszer kevesebb elemből áll és a gyökök hosszabbak. (Lásd: pld. Marácz László e témájú írásait)

Haplotípus: allélok csoportja egyetlen kromoszómán Az egyedi szekvenciák egymástól eltérő pozícióik (mutációik) alapján egy-egy haplotípust határoznak meg. Azok a szekvenciák megegyező haplotípusúak, amelyek ugyanazokat a mutációkat tartalmazzák. A haplotípusokat haplocsoportokba soroljuk egyes ősi, azonos mutációik alapján. Azok a mutációk, amelyek egy haplocsoportot jellemeztek hosszú idővel ezelőtt, a filogenézis során csak egyszer alakultak ki, és többségükben jellegzetes földrajzi eloszlást mutatnak.

Harmadik szem: (mindent látó szem) jelentése az, hogy az ember megvilágosodik, mindent lát. Megérti az összefüggéseket, kitágul a tudata, a szelleme, vagyis magyar nyelven: felnyílik a szeme. A hinduizmusban a harmadik szem motívuma megszokottnak számít, leggyakrabban egy, a szemük fölé tett pötty alakjában hordják magukon az emberek. Pottu-nak nevezik és a hindu rombolás és alkotás istenétől, Shiva-tól ered. Kevesen tudják azonban, hogy a harmadik szem valóban létezik. Epiphysis Cerebri a neve annak az agyban található apró, fenyőtoboz alakú kis szervnek, mellyel valóban látunk: méghozzá álmunkban. Tehát nem az evilági dolgokat látjuk vele, hanem egy másik dimenziót (sokan az álmot a halál előszobájának tartják, ahol a test már nem aktiv, de a szellem még él). Ez egy borsó nagyságú mirigy, ami mélyen, a koponyaalapi részen helyezkedik el, és ugyanaz a szerepe, mint az állatoknál: a látószerv által felfogott ingerekre (azaz közvetetten fényre) reagál. Koordinálja az éjszakai/nappali hormonális működést, valamint az alvás/ébrenlét ciklusát. Vannak akik szerint telekommunikációs képességet is ennek ingerlésével lehet elérni. (Forrás: bombagyár.hu)

Idiosyncratív: egyéni/jellemző sajátossággal bíró.

Imaginárius: szűkebb (közbeszédi) értelemben nem valódi, csak képzeletben létező (v.ö.: olyan szám, amelynek önmagával való szorzata negatív előjelű). Tágabb értelemben megkülönböztetendő a fiktívtől, mivel egy olyan entitás, amely lehetővé teszi, hogy felfogjuk, mire mutat a jel.

Infanterie: gyalogság.

Karnevál: jelmezes, ált. maszkos-álarcos, zenés, táncos vidám felvonulás, népünnepély. A megújulás, a földi élet örömeinek, a bőségnek féktelen, lármás, közösségi ünneplése a farsanghoz kapcsolódóan – elsősorban a római katolikusok körében. Tréfás felvonulások, istenkáromló kicsapongások, bolondünnepek jelentik a középkori szórakoztató, rögtönzésen alapuló színjáték-típusok gyökereit. A karneválban az élet ellentmondásos élményei és szélőséges pólusai kapcsolódtak össze a legteljesebb egyenlőség eszméjével, a hétköznapi normák és minden alá- és fölérendeltségi viszony felfüggesztésével, az egyetemes szabadság és bőség utópiájának átélhetőségével.

Klád: a kladisztikában élőlények olyan csoportját nevezzük kládnak, melyek egyetlen közös ősből és annak valamennyi leszármazottjából állnak. Minden ilyen csoport monofiletikusnak tekinthető, és kladogrammal modellezhető (ez egy fastruktúrájú diagram). Ez felfogható úgy is, mint egy tudományos hipotézis a vizsgált élőlények egymás közti kapcsolatáról. Így egy klád létét igazolhatják vagy cáfolhatják a később napvilágra került adatok.

Kurgán kultúra: (más néven okker vagy gödörsíros kultúra) Marija Gimbutas, W. P. Lehmann és sok más kutató a sztyeppei kurgán-kultúra területét tekinti indoeurópai őshazának, népét a még differenciálatlan indoeurópai alapnyelv beszélőinek. A Volga és a Dnyeper vidékéről elköltöző nomád, patriarchális és erősen hierarchizált társadalmú népesség elsősorban pásztorkodással foglalkozott.

Lapis Lazúri Út: ősi kereskedelmi út, amelyen több ezer évig hozták az Ősi Keleten oly népszerű „lapisz lazuri”-nak nevezett kék követ a Pamír régióból, és amelynek jóvoltából előbb a Pamír nyugati, majd keleti régiójában fekvő Tur(keszt)ánban terjedhetett el az ószkíta vagy sumír típusú városállamok laza szövetségéből álló szkíta civilizáció. (Forrás: Lépő Zoltán) Az „égi kő”, a

Lápisz lazuli: mélykék, mint az esti égbolt, melyen felcsillannak az első aranyló pirit-csillagok. Badahsan-ban, Afganisztánban, már több mint 6000 éve bányásszák a követ, amit gyakran többre tartottak az aranynál. Volt idő, amikor a lazuritbányákat megközelíteni sem volt szabad, akiket ott elfogtak, azokra halál várt, a bányászokat pedig a tárna falához láncolták. Az ókori Egyiptomban az istenek színe volt az arany és a kék, amit ez a kő tökéletesen ötvöz. A szépség szimbólumaként, szentként tisztelték, mivel a csiszolt lemezek a csillagos égboltra hasonlítottak, ami az emberi sorsot irányítja. A Nílus partján lápisz lazuliból készült bálványképek álltak, amelyekbe az istenek be tudtak költözni. A lapis lazuli az antikvitástól kezdve a legélénkebb természetes festék, az ultramarin alapanyaga.

A Nyilas csillagképűek tradícionális kristálya, egyben a nyak-csakráé és a harmadik szem csakráé. Segíti a Szűz jegyűt is egy jobb önértékeléshez és a külvilág megismeréséhez. A Halak, Bak és a Vízöntő jegyűekhez szintén hozzárendelhető ez a különleges féldrágakő. Segít, hogy könnyen fel tudjunk korán kelni, hogy az alvás nyugodt legyen. Jól lehet emlékezni a lápisz lazuli által az álmokra. Figyelmességet és nyugalmat közvetít. Ideális beszédterápiák kíséreteként. Az igazság köveként lehetővé tesz laza hangnemben lezajló beszélgetéseket. Segíti az őszinteséget, az igazságszeretet, a konfliktuskészséget, szemben a hamis szerénységgel. Spirituális fejlődést ad, erősíti a tisztán látó, tisztán halló és az érzékeny hajlamot, az öntudatot, támogatja a csapatszellemet és döntési képességet.Támogatja a barátságra, szerelemre és partnerkapcsolatra való igényt. Segít a blokkokat, a félelmeket és az előítéleteket leépíteni. A lápisz lazuli segít koncentrációs és tanulási problémáknál. Azáltal, hogy a lápisz lazuli csökkenti a vérnyomást, nyugodt alaphangulat jön létre, amiben nagyon fogékonyak vagyunk a szellemi dolgokra. (Forrás: www.kristalyparna.hu, www.atlantiszkapu.hu)

LGM: Last Glacial Maximum.
 
Logosz: szó, értelem, alapelv a görög filozófiában, mint a világrendet igazgató értelmes alapelv, és az arról való gondolkodás. A keresztények szerint Isten igéje és az a személy aki azt megjeleníti, Krisztus.

 

Mainstream: „főáramlat” vagy „fősodrás”. Valamely tudományos vagy művészeti terület különböző irányzatai közül annak megjelölésére használatos, mely az adott terület célközönségének, valamint szakértőinek többsége által elfogadott és támogatott. Minden területnek és minden kornak, korszaknak megvannak a maguk uralkodó, azaz mainstream irányzatai, melyek természetüknél fogva háttérbe szorítják az alternatív, azaz underground irányzatokat.

 

Meiózis:  (számcsökkentő sejtosztódás) A sejtosztódás speciális, gamétaképződést eredményező formája. Egy redukciós és egy ekvációs osztódásból áll.

 

Migráció: genetikai értelemben génáramlás.

 
Mitokondrium: a mitokondriumok feladata, hogy segítsék az oxigén felhasználását a sejt energiatermelésében. Minél tevékenyebb a sejt, annál több mitokondriumot tartalmaz. A DNS-változások, -mutációk a mitokondriumban, - hasomlóan a sejtmaghoz - spontán jönnek létre, általában egyszerű másolási hibák, amelyek a sejtekben működő hibajavító mechanizmusok ellenőrző rendszerén észrevétlenül átcsúsznak. A mitokondriális DNS-ben van egy kb. 1200 bázispáros nem kódoló – az ún. hipervariábilis (HVS) – régió. Az itt kialakult mutációk gyorsan rögzülnek, és aránylag gyorsan elterjedhetnek a populációban. Mivel a szakaszon kb. minden tízezredik évben rögzül egy mutáció, ezért ez molekuláris evolúciós óraként is használható. A mitokondrium anyai leszármazás szerint öröklődik.

Morana: (Morena, Marshana, Marzanna, Marzyana, stb. is) a szláv mitológia egyik alakja, aki a téllel, sötétséggel (éjszaka), továbbá a halállal kötődik össze. Tavasz kezdetekor rongyokba öltöztetett szalmabábú formájában kiviszik a falvakból, városokból és komikus kívánságok közepette elégetik, vagy folyóba dobják, így gondolván a telet végleg elűzni.

Más leírások szerint ő a halál istennője a cseheknél, aki szelíd, melankólikus hangú énekével juttatja az embereket az örök álomba. A lélek madárként ellibben és a legközelebbi fára telepszik. E fa arról ismerszik meg, hogy nincs más madár e fa közelében.(Forrás: német Wikipédia és Vollmer’s Mythologie aller Völker, Stuttgart1874)

Mutáció: hirtelen létrejövő, öröklődő megváltozás, ami nem a tulajdonságok kombinálódása révén keletkezik. Típusai a kromoszóma- mutáció és a génmutáció. A kromoszóma-mutációt a kromoszómák eltörése és rendellenes visszatapadása okozza. A génmutáció során a DNS-molekula (nukIeinsavak) egy-egy nukleotidja valamilyen módon hirtelen megváltozik. ez lehet pontmutáció, vagy a nukleotidok sorrendjében bekövetkező változás, tranzíciók, transzverziók, frameshift, deléció stb.

Neolitikum (újkőkor): hagyományos felfogás alapján az emberiség történetének kb. Kr.e. 5000-3000-ig tartó időszaka. Újabb rádiokarbon, ill. dendrokronollógiai datálások szerint korábban és területekként eltérő időben kezdődött, így pl. kezdete a Kárpát medencében Kr. e. 6000 (Forrás: Bánffy Eszter) Lényegében ekkor alakult ki a maihoz hasonló éghajlat, állat- és növényvilág. Megkezdődött az állatok háziasítása, tenyészése kialakult a kapás földművelés, háttérbe szorul a vadászat. (Falu jellegű telepek, anyajogú társadalom, nádból, fából és agyagból készített házak.)

 
NRY: nem rekombinálódó Y kromoszóma. Populációk apai ági leszármazási vonalát az Y- kromoszóma azon szakaszainak vizsgálatával követik nyomon, melyek polimorfak, és a meiózis során nem rekombinálódnak. Az Y-kromoszóma generációról generációra viszonylag változatlan formában öröklődik az apai vonalon. Jelentős részén csak mutációval jöhet létre változás, nem keveredik az anyai és az apai információ. A mutációkból követhető a férfiak genetiai története földrajzi és filogenetikai értelemben.

 

Önző gén: Richard Dawkins (1986) szerint az evolúció nem a genotípusok, vagy a fenotípusok javát szolgálja, sőt nem is az adott szervezet érdekében történik, hanem az az önmagukért való gének „igényei” szerint működik. Szerinte a gének csak replikátorok, amelyek az önmaguk másolására vonatkozó parancssort alkotják (ugyanakkor fontos a viszonylag pontatlan másolás is). "Emócióktól" függetlenül is megfigyelhető, hogy a gének a hozzájuk hasonló idegen génekkel versenyeznek. Létezhetnek génen kívűl más replikátorok is, amelyeket „mém”-eknek nevezünk, ezekkel foglalkozik a memetika.

 

Palacknyak-hatás: Lásd: alapítói hatás.

 

Paleolitikum (őskőkor): az emberiség történetének legrégebbi és leghosszabb szakasza. Három nagy korszakra osztható, ebből az utolsó az ún. felső-paleolitikum (késői őskőkor) 35 ezertől 10 000-8000 ig tartott.

Panteon: valamennyi isten közös szentélye.

Polimorf, poliformizmus:  (változatosság, vagy sokféleség): Egy gén változatból, más néven allélból, a populáción belül legalább kettő van jelen.
Polimorf gének aránya a populációban: a leggyakoribb gén aránya is kisebb, mint 95%. A genetikai sokféleségnek (genetikai polimorfizmusnak) a gyakori heterozigótaság az alapja. Az ember összes génhelyre (lókuszra) számított heterozigótaságának átlagos értéke hozzávetőleg 10 százalék.

Refúgium: menedék.

 

Rekombináció: újra kombinálódás, általában bármely folyamat egy diploid vagy parciálisan diploid sejtben, amely olyan új gén vagy haplotipus kombinációt eredményez, amelyek nem voltak jelen a kiindulási sejtben.

 

Reveláció: kinyilatkoztatás, kijelentés, kinyilvánítás és mind a latin, mind az angol verzió jelenti ezenkívül a jelenést (mint Jelenések könyve), valamint a valóságos felfedezést, meglepetést. A hirtelen megvilágosodás, a „fontosság”, a „jelentőség” felismerése lényegében egyedi. Hatása történés jellegű, ez a releváció: előhívás, egyeztetett formában történő megjelenítés, (betű)képpé történő változtatás, rögzítés, stb. (Forrás: Derrida , Visky András)

 
Rítus: a szanszkrit RITA=előírt rend szóból, azon jelek, jelképek , cselekedetek és szokások összessége, amelyek valamely kornak és életkornak megfelelően egyetlen közösséghez való tartozást fejeznek ki, ugyanakkor mindig egy szellemi valóságra utalnak (vallási szertartás, mágikus cselekedet). A népi kultúrában a rítusok össességét népszokásnak tekintik. (Forrás: Magyar Nagylexikon 2003)

Sematizmus: tervszerű összeállítás, tervszerű és kimerítő névlajstrom egyházi, katonai, tisztviselői személyzetről. (Pallas Nagylexikon)

Szimbólum: eredetileg olyan jel, amelyet két ember őrzött magánál, hogy felismerjék egymást, közmegegyezés alapján a jelölthöz kapcsolódó jeltípus. Jelentéssel bíró szimbólummá válhat a beszéden-íráson túl fogalom, eszme, gondolat, ill. bármely anyagi tárgy és emberi viselkedéselem is. A jelek kultúrákként eltérőek lehetnek, ugyanakkor megfigyelhető, hogy egyes szimbólumk tértől és időtől függetlenül, egymástól távoli kultúrákban is feltűnnek, azonos, vagy alig változó jelentéssel. A szimbólumnak szoros összefüggése van az eszmék formákban történő megjelenítésével, a különös és az általános abszolút egységével (lásd.:Kant, Geethe, Schelling). A szimbólum gyakran soha nem látott világokat idéz fel, rámutat a megtévesztő hétköznapi világ mögött meghúzódó rejtett világokra (Coleridge, Blake). Az újkori stilisztika szerint szimbólum-alkotás során a formáktól jutunk el a fogalomhoz.

Sincere et constanter: a Vörössas-rend-et, Porosz rendjelként 1705-ben György Vilmos brandenburg-bayreuthi örökös herceg alapította. Jelvénye széles végü fehér zománcos, vagy tompa ezüstös kereszt, arany széllel. Középpaizsa kerek, fehér arany széllel, előlapján a brandenburgi vörös sas, ill. I. Vilmos király monogrammja, körülötte aranyszegélyü sötétkék gyűrüben „Sincere et constanter”= őszintén és állhatatosan jelmondat. (Pallas Nagylexikon)

Szekvencia:  sorozat, zenében egy-egy dallam, vagy harmóniafűzés többszörös ismétlése más-más hangmagasságban.

Szubsztrátum: egy kihalt nyelvből származó elem, amely belekerül a későbbi domináns nyelvbe.

Triglav: néhány nyugati szláv törzs főistene; háromfejű, melyek az Eget, a Földet és az Alvilágot szimbolizálják. Eredetileg talán Szvantovit egyik helyi változata volt; a kereszténység felvétele után Szt. Vitusra származott át a kultusza.  Szvantovit: a nyugati szlávok négyfejű, mindentudó istene (Forrás:wikipédia) - ámbár lehetséges, hogy ez csak a szokásos maszatolás, hogy eltakarják azt a jelenséget, hogy a nagyon ősi kultúrákban, egymástól függetlenül, mindenütt megjelent a háromfejű isten képe (klamarik).

Vad típus: a gén eredeti formája, amely a természetes populációban a leggyakoribb.

 

Variábilitás (változékonyság): az örökítő anyagnak az a sajátsága, hogy nagyfokú stabilitása ellenére képes megváltozni (mutáció, rekombináció). A genetikai változékonyság az evolúció és az élővilág változatosságának az alapja.

Comments