Homeopatia

KLASSINEN HOMEOPATIA

Hoito aloitetaan perusteellisella haastattelulla, jossa kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen tapa reagoida elämän stresseihin. Haastattelussa kysellään sairaudet koko elinajalta, käydään läpi elämänkaarta sekä puhutaan tämän hetken tuntemuksista ja oireista. Klassinen etuliite kertoo, että homeopaatti tekee työtään samoilla periaatteilla kuin homeopatiaa on menestyksellisesti tehty jo yli 200 vuotta ihmisillä ja eläimillä.

Homeopatia on lääkkeellistä hoitoa. Lääkeaineet on tehty luonnosta saatavista aineista; ne on laimennettu ja potensoitu niin ettei lopullisessa lääkkeessä ole fysikaalista lähtöainetta jäljellä. Näin esimerkiksi paljon käytetty homeopaattinen lääke Arsenicum, arsenikista tehty, ei sisällä myrkyllisiä elementtejä. Homeopaattinen lääke ei rasita maksaa, munuaisia, eikä siten voi aiheuttaa sivuoireita. Homeopatia on turvallinen ja tehokas hoitomuoto oikein käytettynä. 

Homeopaattiset lääkkeet valmistetaan lääketehtaissa ja apteekeissa. Ne ovat lääkelain alaisia tuotteita.

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/8/413 ; 8 vuotta kestäneessä tutkimuksessa todettiin, että homeopatiaa käyttävät kroonikot ovat homeopatiaa käyttämättömiä terveempiä.

Vastaanottoa pitävän homeopaatin on hallittava homeopatian lisäksi yrittämistä koskevaa lainsäädäntöä, koululääketieteen tavallisimpia "käypä hoito"-suosituksia ja niiden aikaansaamia oireita. Eikä vähäisimpänä ihmisen fysiologiaa, ravinto-oppia, yrttilääkintää sekä vitamiinien ja hivenaineiden merkitys ihmiskehon toiminnalle sekä mistä niistä saa.

https://hpathy.com/homeopathy-papers/vitamin-k-shot-also-poses-certain-risks/


HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN

Homeopatian kehittelijä Samuel Hahnemann oli järjestelmällinen ja tarkka tieteentekijä. Hän oli myös perheenisä 1700- ja 1800- lukujen vaihteessa. Lääkärin koulutustaan hän käytti apuna hankkiessaan perheelleen lisäelantoa kääntämällä lääketieteellisiä tekstejä. Tekstejä kääntäessään hän teki mielenkiintoisen havainnon: hoitoon käytetty lääke aiheutti terveelle ihmiselle annettaessa sen sairauden oireet, johon sitä käytettiin. Uteliaana ja uudelle avoimena ihmisenä hän alkoi tutkia onko tämä yleisesti toimiva periaate lääkeaineiden ja myöhemmin monen muunkin aineen kohdalla.

Hahnemannin löytämä oivallus on homeopaattisen hoidon pohjalla vielä tänäkin päivänä: samankaltaisuusperiaate. Itse asiassa ihmiset olivat jo kauan käyttäneet samankaltaisuudella toimivia lääkitseviä kasveja, sen enempää miettimättä mikä osuus kasvilla on hoidossa. Esimerkiksi piitä sisältävää peltokortetta vahvistamaan luustoa, kynsiä ja hiuksia. Edelleenkin käytetään samankaltaisuuden periaatteella hoitoja; syöpähoidoissa käytettävät solumyrkyt ja säteily aiheuttavat syöpää.

Perusteellisena ihmisenä hän piti kirjaa ja tutki aineita vuosikymmeniä ennen kuin alkoi käyttää ja puhua asiasta julkisesti. Kokeillessaan hän huomasi monen aineen kohdalla, että sivuvaikutukset olivat  jopa vakavia, vaikka myös samankaltaisuusperiaate toimi. Siksi hän alkoi laimentaa annoksia ravistellen lääkettä tietyssä suhteessa vedessä.

Homeopaattiset lääkkeet tehdään edelleen samalla tavalla, laimentamalla lähtöainetta tietyssä suhteessa ja tiettyjä kertoja vedessä ravistellen.

Tänä päivänä tiedämme enemmän miksi ja miten tämä tapa toimii homeopaattisen lääkkeen teossa. Vettä on tutkittu monessa mielessä paljon viimeisinä vuosikymmeninä: veden rakennetta, kykyä tallentaa energiaa, kykyä muuttaa muotoaan. Kts. IE-kristallit..

Hän tutki myös lääkkeen annostelua, ja totesi, että mitä pienemmällä toistolla saadaan reaktioita aikaan, sitä parempi. Mikäli lääkettä toistetaan liikaa, alkaa se tuottaa uusia, lääkeaineeseen kuuluvia oireita potilaalle.

Tämän vuosituhannen klassinen homeopaatti antaa mahdollisimman pienillä annostuksilla yhtä lääkeainetta kerrallaan, Hahnemann'n löytämän periaatteen mukaan. Mahdollisimman pieni annostus lääkettä on klassisen homeopatian periaatteita.

Potilaitaan tutkiessaan ja kirjatessaan löydöksiään muistiin hän huomasi tiettyjen vaivojen kulkevan suvussa. Sen pohjalta hän kehitteli miasma - ajatustaan, perinnöllisyyttä, jo yli 200 vuotta sitten.

Perinnöllisyys kuuluu klassisen homeopaatin mietittäviin. Haastattelussa kysytään suvuissa esiintyneet sairaudet,  ja usein jossain vaiheessa hoitoa tarvitaan ns. miasmaattista lääkettä.

Hahnemann'n johtopäätökset sekä ajatukset poikkesivat suuresti sen ajan terveystietämyksestä. Siksi hän kehitteli  filosofiaa, haki kysymyksiä löytämiinsä vastauksiin liittämään löydöksensä yhteen kokonaisuudeksi.

Tämän päivän homeopaatti törmää vallalla olevan koululääketieteen homeopatiasta poikkeavaan terveyskäsitykseen jo homeopatian opiskeluvaiheessa. Homeopatiassa lähdetään ihmisen alttiudesta sairastua johonkin, kun koululääketieteessä edelleenkin puhutaan ulkopuolisista tai sisäisistä tekijöistä jotka aiheuttavat sairauden. Tosin koululääketieteen ajattelu on muuttunut genetiikan ja somatiikan tutkimuksen myötä sekavammaksi, mutta edelleenkin ihmistä korjataan, suojellaan, käsitetään konemaisesti vain osiensa summana. Homeopatian filosofiassa terveeksi katsotaan ihminen, joka käyttää kykyjään, on tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa, kun taas koululääketieteessä ihminen on terve, kun mitattavat arvot hänen elimistöstään ovat lähellä sillä hetkellä koululääketieteen normiksi luokiteltuja.

Tiettyyn lääkeaineeseen liittyvät oireet Hahnemann keräsi yhteen kooten eri lääkeaineiden Materia Medicaa.

"Materia medica" on homeopaatin tärkeä työkalu, toinen välttämätön opus on "Repertorio", johon on kerätty oirekuvausten alle saman oireen aiheuttavat tai parantaneet  lääkeaineet. Kaksi muuta homeopaatin luettaviin kirjoihiin kuuluu "Organon" ja "Chronic Diseases". Valtaosa homeopaattista kirjallisuutta on englannin tai saksankielistä.

Neljää perusteosta on kieliasultaan kaksisataa vuotta vanhasta englannista uudennettu, mutta muuten asiat edelleenkin opiskellaan alkuperäisistä teksteistä. "Organon"  kertoo mitä homeopaatin tulisi tehdä, saada aikaan. "Chronic Diseases" kertoo miten se käytännössä tapahtuu.

Haastattelun merkitys hoidossa on suuri :https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111390/ "individualized homeopathic process, including its unique holistic consultation process, having dedicated lengths of time to enumerate the complete illness context, and the prescribing of homeopathic remedies, to reposition this modality as a psychotherapeutic technique.."

Homeopaattinen lääke

Klassisessa homeopatiassa käytettävät lääkkeet saadaan pääasiassa luonnosta: mineraalit, kasvit ja eläimet. Eläimistä tehtyjä lääkeaineita varten nisäkkäistä, linnuista, matelijoista otetaan karva, sulka, tippa verta, myrkkyä josta lääkeaine tehdään. Yleensä eläintä ei tapeta, poikkeuksena eräästä hämähäkistä tehty lääkeaine; hämähäkki ehti kuolla kuljetuksen aikana ja mehiläisestä tehtävä lääkeaine. Lääkkeitä on tehty myös pilaantuneesta lihasta, taudinaiheuttajista, kasvaimista, myrkyistä, tänä päivänä myös koululääketieteen käyttämistä lääkkeistä, jotka aiheuttavat käyttäjilleen sairauden tilan. Homeopaattisessa muodossa käytettävät potensoidut lääkkeet eivät enää sisällä fyysistä alkuperäistä ainetta, joten homeopaattisilla lääkkeillä ei pysty ketään myrkyttämään, eikä tartuttamaan mitään sairautta.

Yksittäiset homeopaattiset lääkkeet testataan terveillä ihmisillä. Lääkeainekokeessa on kokeen johtaja, joka ainoastaan tietää mistä lääke on tehty ja millä koodilla oikeat lääkeaineannokset on merkitty. Puolet annoksista on plaseboja. Kokeessa on yhteyshenkilöt, jotka haastattelevat koehenkilönsä ennen kokeen aloittamista, annosten aloittamisen jälkeen päivittäin tietyn ajan harventaen kyselyjä kunnes koe katsotaan päättyneeksi. Lopuksi jokainen yhteyshenkilö kerää omien koehenkilöidensä tulokset yhteen ja toimittaa kokeen johtajalle. Vasta sen jälkeen julkaistaan mistä aineesta on kyse ja missä annoksissa lääkettä on ollut.

https://sites.google.com/site/luontaisterapia/Home/kokemuksiani/pakinoita-homeopatiasta

Homeopaattiset lääkkeet tehdään lääketehtaissa, joku yksittäinen apteekki maailmalla tekee myös homeopaattisia lääkkeitä. Valmistukselle on tarkat standardit: missä suhteessa ja miten lääkkeitä valmistetaan. Asiakkaan nauttima lääke on yleisimmin maitosokeripilleri tai - hitusten muodossa, mutta myös alkoholiliuoksia käytetään. Laimennokset ja potensointi tehdään veteen. Suomessa myytävät homeopaattiset valmisteet ovat lääkevalvonnan alaisia.

http://sic.fimea.fi/3_2014/homeopaattiset_valmisteet_laakevalvonnassa

 Veteen syntyy tässä prosessissa vetysiltoja ja niistä edelleen klustereita, jotka esiintyvät erilaisissa geometrisissa muodoissa riippuen laimennettavasta aineesta. Nämä geometriset klusterit tallentavat tietoa. Puhutaan myös IE-kristalleista ( I = ice, E = electrical field ), jotka pitävät yllä sähkökenttää. Ne myös säteilevät tietynpituista valoaaltoa ja imevät  tietyntyyppistä UV - valoa. IE - kristallit tuhoutuvat voimakkaassa UV-säteilyssä tai auringonvalossa. Homeopaattisia lääkkeitä tulee siksi säilyttää auringonvalolta suojattuna.

Nautittavassa lääkkeessä tämä informaatio on pillereiden pinnalla, joten lääkkeiden sormeilua tulisi välttää. Lääkkeen annetaan liueta suussa, josta nämä informaatio-paketit leviävät ympäri ihmisen kehoa, joka puolella kehoamme olevan veden välityksellä.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22073975

http://homeopathyplus.com.au/homeopathy-and-hayfever/

http://drsaulmarcus.com/Naturopathy/homeopathy.html

https://web.archive.org/web/20120201165525/http://www.remedia.at/homeopathy/jmp.html

http://medcraveonline.com/IJCAM/IJCAM-01-00011.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=40VGXJbAnKo

Lentokenttien läpivalaisu ja punavalo eivät vahingoita homeopaattisia lääkkeitä. Sen sijaan kännykän säteilyn on todettu olevan haitallista homeopaattisille valmisteille : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18194759

http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916(16)30072-8/abstract

https://symbiosisonlinepublishing.com/nanoscience-technology/nanoscience-technology24.php

https://hpathy.com/editorials/protect-yourself-and-your-remedies/ ;mikrouunit, kännykät, langattomat reitittimet on syytä pitää kaukana homeopaattisista lääkkeistä.

Homeopaattinen hoito

Hoito aloitetaan haastattelulla, jossa homeopaatti pyrkii kartoittamaan oireiden ja elämänkaaren avulla ihmisen elämänvoiman tilan sekä sen mikä tai mitkä asiat, tapahtumat ovat saaneet sen pois tasapainosta. Oireissa elämänvoima ilmentää tilaansa. Haastattelussa esiin tulleiden asioiden perusteella homeopaatti määrittää lääkkeen. Sen lääkeaineen, joka terveessä ihmisessä aiheuttaisi samankaltaisia oireita.

http://homeopathyplus.com/tutorial-14-that-first-appointment/

Määritetty lääke on eri vahvuista riippuen ihmisen tilasta: kuinka syvästi se on patologinen ja kuinka kauan ollut. Mahdolliset koululääketieteen ja käsikauppa lääkkeet vaikuttavat myös annosteluun ja lääkkeen vahvuuteen.

Hoidon seuranta tehdään riippuen lääkeaineesta ja sen potenssista muutamasta viikosta muutaman kuukauden päästä lääkkeen ottamisesta. Seuranta on tärkeä osa hoitoa. Homeopaatin oman työn laatutarkkailun lisäksi molemmat saavat kuvan siitä miten toipuminen edistyy. Samalla homeopaatti voi määritellä mitä seuraavaksi olisi hoidossa tehtävä: uusittava lääkeaine, vaihdettava se, siirryttävä seuraavaan toipumista edistävään lääkkeeseen, todettava asiakkaan parantuneen...

http://www.homeopathyheals.me.uk/site/featured/626-20-youtubes-homeopathy-worked-for-me?sms_ss=facebook&at_xt=4da802c67ea0e16a%2C0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24753994

http://homeopathyplus.com.au/getting-a-good-nights-sleep/

http://homeopathyplus.com.au/tutorial-16-what-to-expect-part-b/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22226315

https://homeopathyplus.com/q-can-homeopathic-remedies-be-used-at-the-same-time-as-conventional-medicines/

Homeopaattinen ensiapu

http://homeopathyplus.com.au/things-that-happen-to-fingers/

http://homeopathyplus.com.au/hay-fever-help-homeopathic-treatment-and-other-self-help-tips/ ; heinänuha

http://bahola.co/diseases-conditions/hay-fever/

http://joettecalabrese.com/blog/sickening-summer-count-on-homeopathy-part-1/?inf_contact_key=ebe3dd61b029a5a25aed401bb1bb6f5153857b7b1cd1776985ff1d87079c9236

Shokki:                                                                                                                                                          1.Aconitum - "kuolen nyt",                                                                                                                                    2. Argentum nitricum - kuralla,                                                                                                                           3. Arnika - "ei minua mikään vaivaa", ei anna lähestyä, eikä koskea, ärtyinen, pää on kuuma ja keho viileä,                                                                                                                                                         4.Gelsemium - velttous,                                                                                                                                       5. Opium - ei kivun tuntoa, lamaantuminen, reagoimattomuus,                                                                 6. Stramonium reagoi raivolla, 

Vuoto- eli hypovoleeminen shokki: - Carbo - vegetabilis, Camphora

https://www.homeopathicdoctor.co.in/5-best-homeopathic-medicines-for-cervical-spondylosis/

http://drshreya.blogspot.fi/2010/12/homeopathic-help-for-osteoarthritis.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14587684 ;arnikaa maratonin "rasitusvammoihin"

http://www.greenmedinfo.com/blog/homeopathic-answer-mumps ;sikotauti

http://ilovehomoeopathy.com/remedies-for-sciatica/#.WoUBV66WaUk2/13/ ;iskias

http://news.findahomeopath.org.uk/2017/08/23/homeopathy-for-cystitis/ ;kystiitti

https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-1006419?fbclid=IwAR1hQkjMOPaBMvaTglzF7YchCyYM4p0XZCAC0rYdCO5Z-g9KUlRpdcSHx9g

Homeopaattinen ennalta suojaus

http://homeopathyplus.com/Homeoprophylaxis-Human-Records-Studies-Trials.pdf

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6184/rr/616928?platform=hootsuite

Filosofiaa

Homeopatiassa "kaikki ei vaikuta kaikkiin", sillä ihmisen (sekä eläimen) ollessa tasapainossa eli kun ihminen ei ole altis sairauden aiheuttajille, ei hän sairastu. Näin ollen kaikki eivät sairastu epidemioihinkaan, vaan vain ne, jotka ovat alttiita sairastumaan. Pandemia syntyy kun taudinaiheuttaja on hyvin virulentti eli tartuttava. Silloinkaan kaikki eivät saa näkyviä oireita vaikka tartunnan saisivatkin.

Ihminen on kokonaisuus, jossa fyysinen, psyykkinen ja henkinen liittyvät saumattomasti toisiinsa. Oire on merkki siitä, että ihmisessä ei ole tasapainoa itsessään tai suhteessa maailmaan.

Eläimille

http://www.materiamedica.org.uk/pets-materia-medica/4586904812

http://blog.horseharmony.com/holistic-horse-health-horse-injuries-when-to-use-what-for-treatment/

https://homeopathyplus.com/a-can-fish-be-treated-with-homeopathy/ ;akvaariokalojen hoito homeopatialla

Kasveille

Homeopatiaa tehdään myös kasveille. Hyvällä menestyksellä. Samalla on huolehdittava ravinnetasapainosta, kastelusta, kuten ihmisilläkin...

http://www.centerforhomeopathy.com/blog/treating-plants-with-homeopathy/

Homeopatiaa myös tutkitaan kasveilla ja soluviljelmillä.

Tutkimuksia

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-005-1735-7 ;Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial

http://researchinhomeopathy.org/wp-content/uploads/2016/12/Compendium_Prof_ARKB_Version2.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22226309#sthash.C8A0fCS6.dpuf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818230; hypericum saa vaurioituneen ääreishermon paranemaan paremmin

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19687192 ;"Tolerability: there were no significant differences between the side effects rates, although a higher percentage of patients treated with fluoxetine reported troublesome side effects and there was a trend toward greater treatment interruption for adverse effects in the fluoxetine group.."

http://homeopathyplus.com.au/Chapman-Study-Homeopathy.pdf ; kaksoissokko ja plasebokontrolloitu tutkimus homeopatian tehosta lievissä aivovammoissa

http://www.homeopathy-soh.org/research/evidence-base-for-homeopathy-2/

http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916%2813%2900162-8/abstract; tutkimus homeopatian tehosta koululääketieteen lääkkeille resistantissa tuberkuloosissa."

There was an improvement in all the outcome measures as per intention to treat (ITT) and per protocol (PP) analyses.."

http://www.bmj.com/content/321/7259/471 ;tutkimus homeopatian tehosta heinänuhassa. "To test the hypothesis that homoeopathy is a placebo by examining its effect in patients with allergic rhinitis....The homoeopathy group had a significant objective improvement in nasal airflow compared with the placebo group…"

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20673648 ; homeopatia auttaa kahvin liikakäytöstä johtuvassa unettomuudessa

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2011.0706 ; tutkimus käyttäjätyytyväisyydestä Ranskassa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15764779 ;Influence of potassium dichromate/Kali-bi C 30) on tracheal secretions in critically ill patients

http://www.similima.com/pdf/cervical-spondylosis-homeopathy.pdf

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/homeopathy-faqs/ ;tutkimuksia ja meta-analyyseja

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685417

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491609001246 ;homeopatia porsaiden ripulissa

http://homeopathyplus.com.au/ear-infections-and-earaches-homeopathic-treatment-better-than-antibiotics/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22409925

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3324905/?tool=pubmed

http://audesapere.in/ejournal/volume-4-issue-1/

http://www.mrmjournal.com/content/10/1/25

http://www.altermedica.be/pdf/geupload/!!!Oberbaum%2020052.pdf ; homeopatia ensiaputilanteessa sairaalassa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818237 ; homeopatia auttaa liiaallisen kahvin juonnin aiheuttamaan unettomuuteen

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23089218 ; astman hoidossa

http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916(15)00076-4/abstract ; ADHD:n hoidossa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4220510/ ; A Validation Study of Homeopathic Prescribing and Patient Care Indicators

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784326 ; homeopaattiset korvatipat

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2225411015000218 ;Obstetrics and gynecology outpatient scenario of an Indian homeopathic hospital: A prospective, research-targeted study

http://www.ijrh.org/article.asp?issn=0974-7168;year=2015;volume=9;issue=3;spage=152;epage=157;aulast=Ganesan ;Homoeopathic preparation of Berberis vulgaris as an inhibitor of Calcium oxalate crystallization: An in vitro evidence

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21962197 ; mercuriuksen (homeopaattinen) tehosta in vivo ja in vitro

http://globalclinicals.com/_ARCHIVE/pubs/Clinical-evaluation-of-the-effects-of-Arnicare-gel.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24931747 ; China rubra raskaana olevilla naisilla joille annetaan kiniiniä malarialääkkeenä

http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0118440.PDF ;homeopatia versus Fluoxetine vaikeassa masennuksessa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27242915 ;homeopaattinen lääke versus lääke lasten unihäiriöissä

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27186371 ; homeopaattinen complex lääke ylempien hengitysteiden tulehduksessa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714686 ;homeopaattinen yskänsiirappi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12634583 ;lasten ripulissa

http://researchinhomeopathy.org/database/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883077

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10671699

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3004411/

http://homeopathyplus.com/quicker-births-and-fewer-complications/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12371460

https://homeopathyplus.com/malaria3.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28142108 ;homeopaattinen Cantharis virtsatietulehduksessa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28137525

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467251/ ;"Homeopathic treatment for prolonged postoperative coma: a case report"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5723025/ ;vitiligo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5714091/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14734789 ;yksilöity homeopaattinen hoito fibromyalgiassa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11431615

https://www.amjcaserep.com/download/index/idArt/905340 ;homeopatiaa vitiligoon

http://www.homeopathycenter.org/research-article-bibliography-alphabetical-author

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22409925

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29558782 ;Efficacy and tolerability of a complex homeopathic drug in children suffering from dry cough

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491613000696 ;Effects of a homeopathic complex on the performance and cortisol levels in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

http://databaseomeopatia.alfatechint.com/?fbclid=IwAR2MuU2A4wNAUsxN3W1Je7TQ__EPSHaQ7DphWoF8vQcNxP1G1XMmn-lzY6A#home-page

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/879585/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27285053 ;"the study of individualized homeopathy (IH) as a form of psychotherapy.."

https://www.researchgate.net/publication/296691923_Homeopathic_Treatment_as_an_Adjunct_to_Neuropysychological_Therapies_in_Children_with_Autism_Spectrum_Disorders ;"Individualized homeopathic treatment that treats the child as a whole can be an effective adjunct to help in the neuropsychological management of children with autism..."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6935605/ ;"Classical homeopathy can be included among the treatment options for congenital heterotopic ossification"

https://link.springer.com/article/10.1007/s00238-019-01618-7  ;"Arnica montana and Bellis perennis for seroma reduction following mastectomy and immediate breast reconstruction: randomized, double-blind, placebo- controlled trial"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1810362/  ;" homeopathic efficacy and homeopathic provings was explained in terms of information loss brought about by quantum superposition, i.e. entanglement formation, between the quantum wave functions of remedy and placebo by the double-blinding protocol .."

http://aohindia.in/jspui/handle/123456789/975 ;"Uterine fibroids: A clinical study with USG follow-up .."

Mahesh S, Denisova T, Gerasimova L, Pakhmutova N, Mallappa M, Vithoulkas G. Multimorbidity After Surgical Menopause Treated with Individualized Classical Homeopathy: A Case Report. Clin Med Insights Case Rep. 2020;13. doi:10.1177/1179547620965560


Homeopatian asema eri maissa

http://www.cam-europe.eu/dms/files/Politics/DAKOMED_Press_release_2017.pdf

https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/tapahtumat/tapahtumien-materiaalit/elaimet-ja-rehut/10-manninen_luomu_ja_elainten_laakinta.pdf

Linkkejä:

http://homeopathypure.com/infertility_and_homeopathy.html

http://olivehomeopathy.blogspot.in/2012/04/hypothyroidism-cause-symptoms-diagnosis.html?goback=.gde_39010_member_112036333#.T9gaQJjpURo

http://www.homeoinst.org/sites/default/files/uploads/u-3/HRI_Newsletter16_Summer2012.pdf?utm_source=Summer+2012+newsletter+&utm_campaign=HRI+Summer+e-newsletter&utm_medium=email

http://drnancymalik.wordpress.com/article/science-based-pharmacy/

http://www.naturalnews.com/037739_restless_leg_syndrome_homeopathic_remedies_relief.html

http://nationalcenterforhomeopathy.org/content/unlike-childrens-over-the-counter-cold-and-cough-medicines-homeopathy-is-safe-and-effective

http://www.motherearthliving.com/health-and-wellness/is-homeopathy-for-you.aspx?newsletter=1&utm_content=03.26.13+HW&utm_campaign=HW&utm_source=iPost&utm_medium=email

http://www.momnivores-dilemma.com/2012/10/on-homeopathy-autism-the-truth-is-in-the-margins.html

http://drnancymalik.wordpress.com/article/meta-analysis-and-systematic-reviews/?goback=.gde_1155547_member_229012764

http://www.homeopathyheals.me.uk/site/homeopathy-methodology/2274-the-mystery-of-making-the-homeopathic-remedy-causticum

http://www.thehomeopathiccollege.org/cancer-treatment/homeopathy-effective-cancer-treatment/

http://www.classichomeopath.com/20-homeopathic-remedies-that-every-home-should-not-be-without/

http://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2012/November2012/Homeopathic-Remedies-Fielding-Patients-Questions

http://worldofhomeopathy.wordpress.com/2012/07/04/an-interview-with-peter-fisher/ ; "Kuninkaallisen homeopaatin" haastattelu

http://www.victorianweb.org/science/lamarck1.html ;"Lamarckian evolutionism was what became known as the inheritance of acquired characters. This described the means by which the structure of an organism altered over generations. Change occurred because an animal passed on to its offspring physiological changes it had undergone in its own lifetime, and those changes came about by its responding to its survival needs." Lamarkismin jatkumoa on epigenetiikka: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056389/

http://www.homeopathytoday.net/spip.php?article75 ; homeopatiaa änkytykseen?

http://homeopathyplus.com.au/coughs-and-how-to-treat-them/ ; homeopatiaa yskään

http://www.newswise.com/articles/it-s-alive-bacteria-filled-liquid-crystals-could-improve-biosensing

http://www.kucancercenter.org/about-us/news/said-the-tumor-to-its-neighbor-you-have-mail ; solut viestivät keskenään

http://homeopathyplus.com.au/Homeoprophylaxis-Human-Records-Studies-Trials.pdf ;homeopatia suurissa epidemioissa

http://news.sciencemag.org/chemistry/2014/02/video-how-turn-crystal-ribbon

http://homeobook.com/a-case-of-vocal-cord-cancer-cured-by-homeopathy/

http://guidingsymptoms.com/homeopathy-use-world-wide/

http://homeopathyplus.com.au/reversing-autism-part-1/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4052594/ ; homeopatiaa kavalan kärpässienen aiheuttamassa myrkytyksessä

http://www.ijrh.org/article.asp?issn=0974-7168;year=2013;volume=7;issue=2;spage=62;epage=71;aulast=Saha ; homeopatiaa korkeassa verenpaineessa

http://mad.ly/b80ad4?fe=1&pact=22710541944

http://www.ctcpjournal.com/article/S1744-3881(14)00015-2/pdf ;homeopathy in the therapy of Chronic Periodontitis

http://homeobook.com/homoeopathic-management-in-gynecological-disorders/

http://www.historyofhomeopathy.com.au ; homeopatian historiasta Australiassa

http://homeopathyplus.com.au/anxiety-and-panic-attacks-tamed-by-homeopathy/ ; eräitä lääkeaineita ahdistukseen ja paniikkioireisiin

http://homeopathyplus.com.au/help-i-have-pre-menstrual-syndrome-pms/

http://joettecalabrese.com/blog/perils-summer-poison-ivy-poison-oak/?inf_contact_key=cd5bf462404a3ca9c89e1f65518c12dd1814d02a1aba4fa93a59f8e39d893241 ; lääkeaineita kosketusihottumaan

http://homeopathyplus.com.au/3-key-remedies-webinar/

https://www.youtube.com/watch?v=uwwdpnh7Uq4 ;mitä homeopatia on

http://www.interhomeopathy.org/editorial-sarcode-remedies-processes-of-life

http://healthimpactnews.com/2015/healing-from-vaccine-injuries-through-homeopathy/

http://www.interhomeopathy.org/sensational-sarcodes

http://www.chehomeopathy.com/ ;homeopatian opiskelua

http://homeopathyplus.com.au/labour-and-birthing-remedies/

http://dermatologytimes.modernmedicine.com/dermatology-times/news/modernmedicine/modern-medicine-news/individualized-homeopathic-treatments-add

http://homeopathyplus.com.au/coughs-and-how-to-treat-them/

http://homeopathyplus.com.au/preparing-for-radiation-homeopathic-remedies-that-protect-against-x-rays-ct-scans-and-other-radiological-procedures/

http://homeopathyplus.com.au/homeopathy-made-simple-first-steps-to-first-aid/

https://madmimi.com/p/e62fd5?fe=1&pact=28361832539

https://drnancymalik.wordpress.com/2012/09/03/ankylosing-spondylitis-and-homeopathy/

http://homeopathyplus.com.au/hangover-and-over-indulgence/

http://livingnow.com.au/articles/issues/homeopathy-under-threat

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4363517/

http://www.homeopathy.ca/debates_2013-03-22Q1ns.shtml

http://homeopathyplus.com.au/aggressive-child/

http://www.bbc.com/news/magazine-32625632

http://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/692798/abs/

http://safe-medicine.blogspot.com.au/2014/02/pleurisy-homeopathic-vs-conventional.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15287434

http://www.homeoint.org/morrell/british/skinner.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23089217

http://www1.a-r-h.org/Publications/Journal/sampleArts/Mary-Jane%20Sharratt.pdf ;homeopatiaa hiivasyndrooman hoidossa

http://www.huffingtonpost.com/maura-henninger-nd/holistic-remedies-addiction_b_1557380.html

http://www.homeovet.cl/Libros/Homeopathy%20in%20Healthcare%20Effectiveness,%20Appropriateness,%20Safety,%20Costs.pdf

http://www.dailypioneer.com/health-and-fitness/nepal-urges-better-support-from-india-in-homeopathy.html

http://hpathy.com/clinical-cases/the-scope-of-homoeopathy-in-abnormal-labour/ ; homeopatia synnytyksessä

http://www.greenmedinfo.com/blog/illness-obstruction-growth-consciousness

http://link.springer.com/article/10.1140%2Fepje%2Fi2016-16103-9

http://www.curativemed.com/ENNewsDetail.aspx?src=65

http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-12-191

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1375230/ homeopatia ja Lancet

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23578914 ;käyttö lapsilla Euroopassa v.2013

https://www.youtube.com/watch?v=40VGXJbAnKo&feature=youtu.be

https://homeopathyplus.com/dishwashing-liquid-youre-soaking-in-it/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28142108

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491617300061

https://www.holisticunited.com/page/view-article?id=303

https://safe-medicine.blogspot.fi/search?q=stillbirth

http://embor.embopress.org/content/5/1S/S37

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18834714

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16781589

http://presse.inserm.fr/en/could-the-biological-clock-be-a-key-ally-in-the-fight-against-inflammatory-disease/30422/

http://www.greenmedinfo.com/blog/fda-trying-ban-over-counter-homeopathy

http://ilovehomoeopathy.com/homeopathic-birth-preparation/#.WpUOmWZDy8p

https://www.elementsofhealth.com.au/2016/08/03/homeopathy-for-babies/

https://homeopathyplus.com/pneumonia-with-collapsed-lung-i-thought-i-was-going-to-die-maxs-story/

http://homeopathyworldcommunity.ning.com/forum/topics/shingles-vitamins-and

https://www.britishhomeopathic.org/charity/how-we-can-help/articles/womens-health/labour-and-childbirth/

https://www.westonaprice.org/health-topics/homeopathy/homeoprophylaxis-in-india/#.WnyW4aTgveE.twitter

http://annevervarcke.thewhiteroom.be/2018/12/30/on-the-border/?fbclid=IwAR0OtH2xkdzfFn9nSgXJPAvZxXo_OLLvAdK0fPw6aTTFZWAClHJFJ4HGgEU

https://hpathy.com/clinical-cases/a-case-of-menieres-disease/

https://www.youtube.com/watch?v=cCqmlDjtfhw ;https://hhcc.com.au/nanomedicine-ty-bollinger/?fbclid=IwAR1WcYDbvYz20jMBlyic81bQl2DrwDPPEkevokG0scrjO7GTrAMgUyxELzI

http://magicpillsmovie.com/astroturfing-homeopathy/

https://www.homeoint.org/morrell/articles/pm_samin.htm ja https://www.wholehealthnow.com/bios/melanie-hahnemann.html

https://resource-allocation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12962-021-00313-4