Pastoriaus žodis

2020.04.23

Jis supirko visą šalį

Biblija – ypatinga knyga! Joje pasakojama Dievo ir žmogaus bendravimo istorija. Joje randame praeities, dabarties ir ateities aprašymus. Jos dėka galime pasimokyti ir tapti išmintingesni, ramesni, neprarasti vilties. Taigi, skaitykime ją! Tiesa, nelengva ją skaityti ir suprasti. Tai – ne mums įprastas nuotykių romanas, ne detektyvas... Visai kitas stilius ir struktūra! Bet paskaitinėkime ir - gal Dievas bus malonus, - turėsime naudos. Skaityti toliau...

2020.04.09

Mirties šešėlyje 2

„Kadangi vaikeliai yra kūno ir kraujo dalininkai, tai ir Jis Pats taip pat yra prisidėjęs prie jų, kad per mirtį sunaikintų tą, kuris turi mirties valdžią, tai yra Velnią, ir išlaisvintų tuos, kurie per visą savo gyvenimą buvo pavaldūs mirties baimei ir vergystei“ (Hebrajams 2 sk. 14-15 eil.).

ĮDOMU.

Velnias turi mirties jėgą ir valdžią. Jis turi galią numarinti ir išlaikyti mirtyje. Skaityti daugiau...

***

2020.04.02

Mirties šešėlyje

„Kadangi vaikeliai yra kūno ir kraujo dalininkai, tai ir Jis Pats taip pat yra prisidėjęs prie jų, kad per mirtį sunaikintų tą, kuris turi mirties valdžią, tai yra Velnią, ir išlaisvintų tuos, kurie per visą savo gyvenimą buvo pavaldūs mirties baimei ir vergystei“ (Hebrajams 2 sk. 14-15 eil.).

Viešpats Jėzus Kristus savo žmogiškuoju gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu atėmė valdžią iš Velnio ir tapo kiekvieno pasitikinčio Juo Gelbėtoju ir Valdovu, vadovaujančiu pasitikinčiojo labui ir gerovei. Jo atlikto Atpirkimo ir pažadėtojo gyvenimo šviesoje nebe tokie svarbūs darosi su matomuoju pasauliu susieti asmeniniai geismai, troškimai, planai, įvykiai. Skaityti toliau...

***

2020.04.01

Pastarųjų dienų įvykiai, kuriais gyvenama pasaulyje ir Lietuvoje, suteikia gerą progą garsiai prisiminti mirtį ir paraginti imtis protingos, asmens likimui naudingos veiklos.

Panašu, kad mums nepavyks išvengti Korona epidemijos plitimo. O tai reiškia, kad yra reali tikimybė susirgti ir ... mirti! (Pala, pala... Kas gali susirgti? Tu! Aš! Kas gali užtikrinti, kad nemirsi? Niekas! Viltis, tiesa, gyva, bet užtikrintumo - jokio...) Kaityti toliau...

***

2020.02.07

„Aš tikiu“.

Ką gi tai reiškia? Kas yra tikėjimas?

Keli žodžiai apie tai.


Vienas tikėjimo apibrėžimų pateikiamas Laiško Hebrajams 11-o skyriaus 1-oje eilutėje: „tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome“ (Burbulio vertimas). „Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome“ (Kavaliausko vertimas). „tikėjimas yra laukiamų, nors ir neregimų įvykių garantija bei įrodymas" (V.Stravinsko vertimas). „Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen“ (KJV). Skaityti toliau...

***

2019.12.22

KALĖDOS visai PRIARTĖJO!

Metas, kai prisimename Jėzaus Kristaus gimimą.

Kaip liudija Evangelijos pagal Matą ir Luką, apie Jėzaus gimimą, Jo asmenį, gyvenimo pasiekimus buvo išpranašauta dar prieš jam gimstant! Apie jį kalbėjo ir pranašavo ne tėtis, mama, bet angelas, kunigas, senolis...

Taigi, kas toks gimė? Kuo gimusysis ypatingas? Kas buvo išpranašauta? Skaityti toliau

***

Viešpats Jėzus kalbėjo: - Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? (Mato 6:26). Viešpats Dievas laikų pradžioje viską nuostabiai sukūrė ir sutvarkė. Atverk akis! Apsidairyk! Negali nepamatyti aukšto ir paslaptingo, tačiau tokio nuostabaus dangaus! Negali nepripažinti mus supančios gamtos grožio! Negali nesižavėti gelmių paslaptimis! Viskas tvirtai ir nuostabiai darniai padaryta. Visa – žmogui; visa – dėl jo. Prisiminkime statomą namą. Pirma padedamas pamatas, po to iškeliamos sienos, sukonstruojamas stogas, įvedama visa reikalinga įranga... Vertas pasigėrėjimo statinys! Tačiau jis visiškai netenka prasmės, jei jame niekas neapsigyvena. Lygiai taip yra su mūsų planeta ir žmogumi joje. Žemė – nuostabus „statynys“ žmogui gyventi. Joje yra visa, ko gali jam prireikti, kad įvykdytų Kūrėjo jam pavestą darbą, pasiektų jam duotą tikslą „pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir tą, kurį Jis siuntė – Jėzų Kristų“. Visa aplink paruošta ir tarnauja siekiančiam tikslo. Todėl Viešpats Jėzus Kristus garsiai ir primygtinai ragina nepasiduoti perdėtam rūpinimuisi pragyvenimo dalykais ir gyvenimo malonumais, ragina nepamiršti tikrojo pašaukimo ir sako: „ieškokite, triūskite dėl maisto, kuris nepragaišta; Žmogaus Sūnus jo duos jums, nes būtent tokia yra Jį Siuntusio valia“. Pažvelkite į paukščius. Kiekvieną rytą jie pakyla, tikėdami Kūrėjo malone ir laukdami Jo dovanos. Ir kiekvieną dieną jos sulaukia. Sulaukia tiek, kad gana ir jiems, ir jų vaikams. Kiekvienai dienai – savas maistas. Kiekvieną dieną – nauja malonė. Taip ir su maistu žmogaus dvasiai, su pagalba tikslui pasiekti. Žodis, Dvasia, gyvenimo aplinkybės, malonė pagalbai patirti – visa paruošta žmogui. Palaiminti ieškantys, palaiminti einantys! Palaiminti tikintys! Viliuosi, kad rasite šį tą naudingo savo dvasiai ir čia, šioje svetainėje. Žinoma, niekas negali prilygti verte ir naudingumu kruopščiam ir nuosekliam Dievo apreikštųjų tiesų mokymuisi, tačiau ir momentinė paguoda ar atgaiva – ach, kokia ji miela! Viešpats Dievas tebūna malonus mums visiems!

***

KALĖDŲ PASAKOJIMAS ŠIAI DIENAI

,,Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš Šventosios Dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, sapne pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių“. Skaityti toliau

***

Velykos - ypatinga šventė! Ji - praeityje tikrai įvykusių dalykų liudytojas. Liudytojas, įkyriai besikreipiantis į mus, gyvenančius šiandien čia ir dabar. Liudytojas raginantis nepamiršti, apsispręsti, ištvermingai laikytis arba sugrįžti prie to, kas svarbiausia. Skaityti toliau