Este obligatoriu Certificatul energetic ?

Mesaj publicitar : Inginer autorizat ca Auditor energetic pentru cladiri , întocmesc Certificat Energetic în judeţul Cluj şi zonele invecinate - tel 0724330715.

Pret convenabil pentru Certificat energetic. (Click Aici)

Începând cu 19 iulie 2013 se aplică legea 372 /2005 modificată , care prevede sancţiuni la neprezentarea certificatului de performanţă energetică în momentul vânzării sau închirierii clădirilor. Legea prevede în mod expres sancţiunea nulităţii relative a contractelor de vânzare-cumpărare de cladiri, încheiate în lipsa prezentării certificatului de performanţă energetică . De asemenea , la data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificatul de performanţă energetică.

Închirierea unei clădiri fără prezentarea certificatului de performanţă energetică duce la imposibilitatea de a înregistra contractul la autorităţile fiscale și privează pe proprietar/chiriaș de drepturile pe care legea le conferă având contractul înregistrat.

Cele mai importante modificări sunt aduse articolului 13 din Legea 372/2005. Iată noul text al acestui articol:

Art.131. – (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.

(2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

(3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 132. – (1) Pentru cladirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei intrunite în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a carţii tehnice a construcţiei.

(2) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 13 şi 131, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia, urmând ca la recepţia la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).

Art. 133. – În scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/ unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin. (1) va preciza în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora informaţii din certificat cu privire la indicatorii de performanţă prevăzuţi la art. 5”.

Mesaj publicitar : Inginer autorizat ca Auditor energetic pentru cladiri , întocmesc Certificat Energetic în judeţul Cluj şi zonele invecinate - tel 0724330715.

Pret convenabil pentru Certificat energetic. (Click Aici)

In cazul in care Primaria permite inregistrarea contractului de vanzare cumparare fara existenta Certificatului Energetic , se poate face o sesizare dupa urmatorul MODEL:

XXXXXXXX

NR. /2014

Către ,

Primăria XXXXXXX

În atenţia Domnului Primar XXXXXXX

În temeiul OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor , vă transmitem următoarea

SESIZARE

Suntem informaţi că la compartimentul de specialitate asimilat ca organ fiscal din cadrul primăriei XXXXXXX, sunt înregistrate contracte de vânzare-cumpărare ale unor apartamente şi clădiri , fără ca să fie depusă o copie a “Certificatul de performanţă energetică “

În sensul celor menţionate , există premisele să fie încălcate următoarele prevederi legale :

Legea 372 / 2005 art. 131 , alin 3 şi 4

„ Art. 131. - (1) Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încat acesta să ia cunostinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz. ....

.... (3) La data înregistrarii contractului de vînzare-cumpărare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne in posesia proprietarului.

(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.”

coroborat cu

Codul de procedura fiscala, art.17 alin.(5):

„ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, precum şi compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale.

În consecinţă , vă solicităm să dispuneţi măsurile necesare pentru ca angajaţii primăriei XXXXX să acţioneze în vederea respectării prevederilor legale, în sensul de a exista depusă o copie a “Certificatul de performanţă energetică“ la „ compartimentele de specialitate ” asimilate ca organ fiscal din cadrul primăriei XXXXXX

Totodată, vă solicităm să ne transmiteţi răspuns în termenul stabilit de OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor .

Cu stimă ,

XXXXXXXX

In cazul in care Primaria admite Receptia la Terminarea Lucrarilor fara existenta Certificatului Energetic , se poate face o sesizare dupa urmatorul

MODEL:

( Acesta trebuie adaptat in functie de modificarile din 2013 aduse Legii 372/2005 )

NR. /2013

Către ,

Primăria XXXXX

În atenţia Domnului XXXXXX

În temeiul OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor , vă transmitem următoarea

SESIZARE

Am fost atenționați de membri ai organizației noastre că la “Recepţia la terminarea lucrărilor“ pentru clădiri care se construiesc , reprezentantul primăriei XXXXX în comisia de recepţie , acceptă să nu fie prezentat “Certificatul de performanţă energetică “ , contrar celor stabilite prin “ Autorizaţiile de construire “ emise de către Primăria XXXXX .

În sensul celor menţionate , există premisele să fie încălcate următoarele prevederi legale :

  • Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Formularul F.11 - Autorizatie de construire / desfiintare , pct. B alin. 12 : “ …. să prezinte Certificatul de performanta energetica a cladirii la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor “

  • Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, art.37. (2): “Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie ….. “

  • Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , art 37 alin (5): “ Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute de lege. “

  • art.5 lit. c) din “Regulament privind controlul de stat al calitatii în construcţii “ aprobat prin HG 272/2007 : “respectarea prevederilor autorizatiilor de construire, a avizelor obligatorii si a altor documente referitoare la constructii, emise de organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si de alte organe abilitate de lege; “

  • Legea 372/2005 , art. 13 alin (1) „Certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit in continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei in vigoare pentru cladirile din categoriile prevazute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate.”

  • Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor , aprobată prin Ordinul MDLPL 1459/2007 , art. 12 alin (1) „Pentru categoriile de cladiri care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului si se cuprinde in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor. „

În consecinţă , vă solicităm să dispuneţi măsurile necesare pentru ca reprezentantul primăriei XXXXXX în comisia de recepţie , să solicite prezentarea de către investitor / proprietar a Certificatului de performanţă energetică , la “Recepţia la terminarea lucrărilor“ pentru clădiri care se construiesc .

Totodată vă solicităm să ne transmiteţi răspuns în termenul legal , în vederea informării XXXXXX .

In cazul in care administratia fiscala admite depunerea contractelor de inchiriere fara depunerea Certificatului Energetic , se poate face o sesizare dupa urmatorul

MODEL:

( Acesta trebuie adaptat in functie de modificarile aduse Legii 372/2005 )

Către ,

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......

Domnului .......

În temeiul OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă transmitem următoarea

SESIZARE

Vă sesizăm că în cursul lunii septembrie 2015, cu ocazia înregistrării de către proprietari a contractelor de închiriere pentru apartamente/clădiri la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ....... , funcţionarul de la ghişeul din ......... acceptă să nu se depună de către proprietari o copie de pe Certificatul de performanţă energetică.

Vă sesizăm că inexistenţa Certificatului, constituie un motiv ca aceste Contracte de închiriere să fie supuse nulităţii potrivit art. 1246 Cod Civil, deoarece nu a fost îndeplinită condiţia obligatorie de prezentare a Certificatului către chiriaş înaintea perfectării Contractului de închiriere, condiţie stabilită prin art.19 alin (1) şi alin. (4) din legea 372/2005 republicată.

Potrivit art. 1 alin. (2) din legea nr. 372/2005 republicată „Creşterea performanţei energetice a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie şi prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum şi informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică, reprezintă acţiuni de interes public major şi general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătăţirii cadrului urban construit şi al protecţiei mediului”.

Potrivit art. 28 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 372/2005 republicată, certificatele energetice emise de auditorii energetici pentru clădiri se transmit, în format electronic, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de maximum 30 de zile de la data întocmirii acestora, în vederea constituirii de către acest minister a băncilor de date specifice.

Scopul activităţii realizate prin intermediul auditorilor energetici pentru clădiri, potrivit art. 1 alin. (1) din aceeaşi Lege nr. 372/2005 republicată este „promovarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerinţelor de performanţă energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor”, prin urmare, unul de interes public. Astfel, cerinţa impusă prin dispoziţiile art. 19 alin. (1) din legea nr. 372/2005 concură la întocmirea unei baze de date de interes public, existând un prejudiciu adus activităţii ministerului de resort prin lipsirea de informaţia care ar trebui obligatoriu transmisă potrivit legii.

Totodată, prin înregistrarea contractelor de închiriere neînsoţite de certificatul energetic se cauzează un prejudiciu chiriaşilor care nu sunt informaţi asupra calităţii spaţiului închiriat din punct de vedere energetic şi implicit asupra nivelului cheltuielilor pe care le presupune menţinerea unui ambient corespunzător în acest spaţiu.

Un prejudiciu se cauzează în acelaşi timp persoanelor care au calitatea de auditori în energetica clădirilor. Clientela acestor persoane şi implicit venitul pe care aceştia îl pot realiza ca urmare a parcurgerii examenelor şi verificărilor autorităţilor publice prevăzute de Legea nr. 372/2005 sunt în mod nejustificat diminuate prin neîndeplinirea obligaţiilor legale de către funcţionarul de la ghişeu.

Potrivit dispoziţiilor art. 297 C.penal, constituie infracţiunea de abuz în serviciu „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”.

Având în vedere consecinţele de interes public, juridice şi financiare rezultate prin înregistrarea la ........... a unor contracte de închiriere neînsoţite de certificatul energetic, vă rugăm să dispuneţi măsurile necesare pentru ca funcţionarul de la ghişeul din ................., să solicite respectarea de către proprietari a procedurii de înregistrare a contractului de închiriere stabilită prin art.19 alin (3) din legea 372/2005 republicată, prin depunerea unei copii după Certificatul energetic, respectiv să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcarea de către proprietari a reglementărilor în vigoare.

Cu stimă ,

XXXXXX