Cine are dreptul sa intocmeasca Certificatul energetic ?

Mesaj publicitar : Inginer autorizat ca Auditor energetic pentru cladiri , întocmesc Certificat Energetic în judeţul Cluj şi zonele invecinate - tel 0724330715.

Pret convenabil pentru Certificat energetic. (Click Aici)

In legea 372 /2005 exista urmatoarele articole relevante :

Art. 3 alin. 23. auditor energetic pentru cladiri - persoana fizica atestata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care are dreptul sa realizeze auditul energetic pentru cladiri/unitati de cladire si sa intocmeasca certificatul de performanta energetica si raportul de audit energetic. Auditorul energetic pentru cladiri este specialistul care isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale in vigoare;

Art.13 alin. (2) Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri, la solicitarea investitorului/proprietarului/administratorului cladirii/unitatii de cladire si este valabil 10 ani de la data eliberarii inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea/unitatea de cladire la care exista certificat in valabilitate, se efectueaza lucrari de renovare majora care modifica consumurile energetice ale acesteia.

Art. 19. - (1) Certificarea si auditarea energetica a cladirilor se realizeaza de catre auditorii energetici pentru cladiri, atestati pe grade profesionale de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de autoritate competenta in domeniul constructiilor.

(2) Auditorii energetici pentru cladiri, prevazuti la alin. (1), in functie de gradul profesional pentru care au fost atestati:

a) intocmesc si elibereaza certificatul pentru cladirile/unitati ale cladirilor prevazute la art. 7 alin. (1);

Mesaj publicitar : Inginer autorizat ca Auditor energetic pentru cladiri , întocmesc Certificat Energetic în judeţul Cluj şi zonele invecinate - tel 0724330715.

Pret convenabil pentru Certificat energetic. (Click Aici)

Care este statutul juridic al profesiei de Auditor Energetic pentru Cladiri?

O opinie juridică privind statutul juridic al Auditorul energetic pentru clădiri , a fost solicitată de către Organizaţia Profesională a Specialiştilor în Energetica Clădirilor - OPSEC, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Andrei Şaguna nr. 20, d-nei Av. Dr. Elena Mihaela Fodor , titular al Cabinetului de avocatură Elena Mihaela Fodor.

Opinia juridică a d-nei Av. Dr. Elena Mihaela Fodor este prezentata în continuare.

OPINIE JURIDICĂ

privind calitatea de funcţionar public, în sensul legii penale, pentru „Auditorul energetic pentru clădiri”

Auditorul energetic pentru clădiri este considerat „funcţionar public” în înţelesul art. 175 alin. (2) din Codul penal, din considerente pe care le expunem în continuare.

1. Argumente pentru susţinerea concluziei că auditorul energetic pentru clădiri este „funcţionar public” în înţelesul legii penale

Problema înţelesului noţiunii de „funcţionar public” din cuprinsul art. 175 din noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) a fost lămurită prin Decizia nr. 20 din 29 septembrie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalităţii de interpretare a art. 175 din Codul penal.

Prima observaţie este aceea că, noţiunea de „funcţionar public” în sensul legii penale este mai largă decât aceeaşi noţiune în sensul legislaţiei administrative, astfel că nu numai persoanele care au calitatea de funcţionari publici în conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici au aceeaşi calitate şi în înţelesul legii penale.

Potrivit interpretării general obligatorii pentru justiţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cuprinsă în Decizia nr. 20/2014, unele dintre persoanele care exercită profesii liberale sunt considerate "funcţionari publici", în condiţiile art. 175 alin. (2) teza a doua din Codul penal, atunci când, deşi funcţionează în baza unei legi speciale şi nu sunt finanţate de la bugetul de stat, exercită un serviciu de interes public şi sunt supuse controlului sau supravegherii unei autorităţi publice.

Profesiile liberale se organizează şi se exercită numai în condiţiile legii, ale statutului profesiei şi codului deontologic şi au statutul unor funcţii autonome, care se exercită , în birouri sau cabinete ori în cadrul asociaţiilor profesionale înfiinţate potrivit legii.

Potrivit dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 republicată, auditorii energetici pentru clădiri sunt atestaţi pe grade profesionale de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate competentă în domeniul construcţiilor. Condiţiile de atestare sunt stabilite prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri".

Potrivit art. 28 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 372/2005 republicată, certificatele energetice emise de auditorii energetici pentru clădiri se transmit, în format electronic, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de maximum 30 de zile de la data întocmirii acestora, în vederea constituirii de către acest minister a băncilor de date specifice.

Scopul activităţii realizate prin intermediul auditorilor energetici pentru clădiri, potrivit art. 1 alin. (1) din aceeaşi Lege nr. 372/2005 republicată este „promovarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor .... ”.

Totodată, „Creşterea performanţei energetice a clădirilor ......, precum şi informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică, reprezintă acţiuni de interes public major şi general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătăţirii cadrului urban construit şi al protecţiei mediului” potrivit art. 1 alin. (2) din aceeaşi Lege nr. 372/2005

Activitatea auditorilor energetici pentru clădiri se desfăşoară sub supravegherea Inspectoratului de Stat în Construcţii, care, potrivit art. 30 din Legea nr. 372/2005 republicată, exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale legate de performanţa energetică a clădirilor, verificând prin sondaj certificatele emise de auditorii atestaţi.

Sunt astfel îndeplinite toate condiţiile stabilite prin Decizia nr. 20/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru ca auditorul energetic pentru clădiri să fie considerat „funcţionar public” în înţelesul art. 175 alin. (2) din Codul penal:

- Apartenenţa la o profesie liberală care se dobândeşte ca urmare a promovării unui examen organizat de o autoritate publică;

- Desfăşurarea unei activităţi de interes public;

- Desfăşurararea activităţii sub controlul unei autorităţi publice.

Totodată, activitatea auditorului energetic de clădiri se poate desfășura în calitatea de persoană fizică autorizată și este supusă unui cod de conduită specific corpului profesional (echivalent unui cod deontologic) astfel încât apreciem că motivarea Deciziei nr. 20/2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție acoperă pentru această categorie de profesii liberale și condițiile privind forma de organizare a activității și de existență a unor norme deontologice proprii.

2. Infracţiunile care pot fi săvârşite de „funcţionarul public” în înţelesul legii penale şi potrivit art. 308 din Codul penal

A) Infracţiunile prevăzute în Codul penal Titlul V – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

Art. 289: Luarea de mită

Art. 295: Delapidarea (în interiorul formei de exercitare a profesiei unde activează mai mulţi profesionişti)

Art. 296: Purtarea abuzivă

Art. 297: Abuzul în serviciu

Art. 298: Neglijenţa în serviciu

Art. 299: Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual

Art. 300: Uzurparea funcţiei

Art. 301: Conflictul de interese

Art. 302: Violarea secretului corespondenţei

Art. 304: Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice

(Potrivit art. 28 alin. (5) din legea nr. 372/2005 republicată, documentele prevăzute la alin. (2) din acelaşi aticol – respectiv cerificatele energetice - puse la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt documente confidenţiale, datele şi informaţiile tehnice cuprinse în acestea utilizându-se în scopul constituirii băncilor de date specifice performanţei energetice a clădirilor, iar rezultatele fiind informaţii de interes public.)

Art. 305: Neglijenţa în păstrarea informaţiilor

Art. 308: Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane

(1)Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.

(2)În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Observaţie: Potrivit Deciziei nr. 1/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea unei chestiuni de drept, dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunilor comise de sau în legătură cu funcţionarii publici prevăzute la alin. (1).

La calcularea termenului de prescripţie a răspunderii penale se ţine seama de pedeapsa prevăzută de art. 295 din Codul penal raportat la art. 308 alin. (2) din Codul penal.

B) Alte infracţiuni din Codul penal

Art. 259: Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Art. 267: Omisiunea sesizării

Art. 277: Compromiterea intereselor justiţiei

Art. 320 alin. (2): Falsul material în înscrisuri oficiale

Art. 321: Falsul intelectual

Art. 368 alin. (2): Instigarea publică

Certificat energetic Cluj Napoca ,Certificat energetic Dej , Certificat energetic Gherla , Certificat energetic Aghires , Certificat energetic Huedin , Certificat energetic Turda , Certificat energetic Campia Turzii ,Certificat energetic Floresti ,Certificat energetic Apahida ,Certificat energetic Baciu ,Certificat energetic Ocna Mures ,Certificat energetic Aiud ,Certificat energetic Teius ,Certificat energetic Ludus ,Certificat energetic Iernut ,Certificat energetic Alba Iulia ,Certificat energetic Zalau , Certificat energetic Mociu , Certificat energetic Sarmasu ,Certificat energetic Targu Mures , /

Certificatul de Performanta Energetica / Eficienta Energetica / termic / evaluator energetic /

Audit Energetic / Prima Casa 4 / Cluj Napoca / apartamente / cladiri / auditul / auditare /

imobiliare / case / fara intermediari / direct de la auditor / acte necesare / expertiza / expertizare /

Certificate Energetice / Oferta / pret tarif convenabil ieftin / certificare energetica / eliberare / elaborare

reabilitare termica / izolare / placare