Despre Certificatul energetic

Mesaj publicitar : Inginer autorizat ca Auditor energetic pentru cladiri , întocmesc Certificat Energetic în judeţul Cluj şi zonele invecinate - tel 0724330715.

Pret convenabil pentru Certificat energetic. (Click Aici)

Ce este Certificatul energetic ? .... este un document tehnic privitor la o cladire sau o portiune din cladire.

La ce este util Certificatul Energetic ?..... este un instrument de combatere a incalzirii globale cauzata de emisiile de bioxid de carbon.

Ce contine Certificatul? ..... contine date despre energia consumata de cladire si prezinta cat polueaza cladirea cu emisii de bioxid de carbon.

Cine ne cere sa intocmim Certificatul? ..... U.E. a decis ca trebuie intocmit acest document ca urmare a ratificarii protocolului de la Kyoto privitor la mediu . In Romania este functionala Legea 372/2005 privitor la acest subiect .

Cine intocmeste Certificatul energetic ? .... dreptul legal pentru intocmire il are numai un Auditor energetic pentru cladiri care este atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale .

Mesaj publicitar : Inginer autorizat ca Auditor energetic pentru cladiri , întocmesc Certificat Energetic în judeţul Cluj şi zonele invecinate - tel 0724330715.

Pret convenabil pentru Certificat energetic. (Click Aici)

MODEL DE CONTRACT pentru obtinerea Certificatului energetic :

(pagina 1)

C O N T R A C T de P R E S T Ă R I S E R V I C I I

N r . xx încheiat în data de XX.XX.2014

pentru elaborarea

Certificatului de performanţă energetică al clădirii / unitatii de cladire

1. Părţi contractante :

BENEFICIAR : XXXXX , domiciliat/a in Cluj Napoca ,str XXXXXXXX

, telefon XXXXXXXX , CNPXXXXXXXX , Carte de Identitate seria KX

eliberată de către SPCLEP Cluj , în calitate de împuternicit al: administratorului /proprietar ului /investitorului;

Şi

PRESTATOR al serviciilor de elaborare a Certificatului de performanţă energetică a clădirii:

XXXXX – Auditor Energetic pentru Clădiri , deţinător al atestatului seria XXXXXXX , cu sediul în XXXXXXXXXXX , telefon XXXXXXX , cont XXXXXX deschis la XXXXXX

2. Obiectul si preţul contractului:

2.1 Prestatorul se obligă să elaboreze Certificatul de performanţă energetică a clădirii , denumit în continuare CERTIFICAT, pentru cladirea / unitatea de cladire :

Casa unifamiliala str XXXXXX B , localitatea XXXXX , judetul XXX

2.2 Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului pentru îndeplinirea contractului de elaborare a CERTIFICATULUI , pretul de XXX lei cu taxe incluse .

3. Durata contractului și aplicabilitate

3.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termen de 5 zile lucrătoare ;

3.2. Durata de la clauza anterioară va fi prelungită cu perioadele de timp necesare beneficiarului pentru a furniza informaţiile si documentele solicitate de către prestator pentru elaborarea CERTIFICATULUI .

Contractul intră în vigoare de la data încheierii acestuia ;

4. Standarde:

Serviciile prestate în baza contractului vor respecta Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor MC001/2006 si vor fi utilizate Programe de calcul validate conform legislaţiei în vigoare.

5. Modalităţi de plată:

Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata numerar către prestator la predarea CERTIFICATULUI, sau virament in termen de 5 zile pe baza documentelor emise de prestator.

6 Recepția CERTIFICATULUI , penalităţi , daune – interese :

6.1 Eventualele obiecții ale beneficiarului în legătură cu CERTIFICATUL pot fi formulate în scris în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea lucrării , după care lucrarea se consideră corectă și recepționată .

6.2 Beneficiarul îşi asumă deplina responsabilitate a consecinţelor provocate de informațiile din CERTIFICAT asupra antecontractelor , valorii de piaţă a imobilului şi altele asemenea.

6.3 În cazul în care din vina sa exclusivă , prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract , beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului ca penalităţi ,o sumă echivalentă cu cota de 0.01% din pretul contractului pentru fiecare zi de întârziere ;

6.4 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 3 zile de la expirarea

perioadei prevăzute la clauza 8 , acesta are obligatia de a plăti ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.01 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere ;

6.5 În cazul în care rezultatul calculelor înscrise de către prestator în CERTIFICAT sunt constatate de către o autoritate competentă că au un grad inacceptabil de eroare , responsabilitatea prestatorului se limitează la valoarea preţului încasat pentru elaborarea CERTIFICATULUI ;

7 CLAUZELE 9,10,11,12,13,14 privind responsabilități , reziliere , forță majoră , soluționarea litigiilor , amendamente , sunt cuprinse pe verso-ul prezentei pagini ;

8 Prezentul contract are 2 pagini și s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR PRESTATOR

XXXXXXXXX XXXXXXX

uditor Energetic pentru Clădiri

Am primit 1 exemplar al CERTIFICATULUI

semnatura

(pagina 2 )

9. Responsabilităţile prestatorului:

9.1 Prestatorul are obligaţia de a prelucra datele constatate pe teren sau provenite din documentele furnizate de către beneficiar pentru elaborarea CERTIFICATULUI în conformitate cu normativele în vigoare ;

9.2. CERTIFICATELE care fac obiectul prezentului contract vor fi eliberate de către prestator într-un singur exemplar

10. Responsabilităţile Beneficiarului:

10.1. Beneficiarul are obligaţia de a permite prestatorului accesul complet în imobilul care face obiectul contractului şi efectuarea inspecţiilor , măsurătorilor , fotografiilor , filmărilor şi investigaţiilor necesare pentru elaborarea CERTIFICATULUI. Accesul se va face dupa un program convenit de comun acord ;

10.2. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului documente necesare pentru certificarea energetică cum sunt : Extras de Carte Funciara ; Releveul constructiei ; Releveul instalatiilor ; Cartea Tehnică a Construcţiei ; Proiect tehnic al constructiei si instalatiilor ;Detalii ale straturilor care compun anvelopa cladirii ; Memoriu de arhitectura ; Memoriu de instalatii electrice, sanitare, incalzire, ventilatie,climatizare; Tablou de tamplarie cu fisele tehnice (de la producator) din care sa reiasa transmitanta termica ; Documente tehnice ale modificarilor care au fost facute la cladire si instalatii ; Plan de situatie a constructiei;

10.3 În cazul în care nu există toate documentele şi informaţiile necesare pentru elaborarea CERTIFICATULUI , se pot face prin grija beneficiarului şi cu acordul prestatorului operaţiuni de identificare a materialului prin sondaje şi/sau decopertări locale; determinări de laborator ale unor probe extrase “in situ” ; operaţiuni de investigare şi/sau expertiză în vederea clarificării unor aspecte tehnice.

În cazul în care nu sunt făcute operaţiunile enumerate mai sus, beneficiarul împuterniceşte prestatorul ca datele termotehnice si dimensionale lipsă , necesare pentru calcul , să fie asimilate cu valori considerate corespunzătoare de către prestator ;

10.4 Certificatul va fi folosit în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific elaborat conform prevederilor legislatiei în vigoare ;

11. Rezilierea contractului :

11.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune - interese ;

11.2 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în cel mult 5 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public ;

11.3 In cazul prevăzut la clauza anterioara , prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare, pentru partea de contract îndeplinită pană la data denunţării unilaterale a contractului ;

11.4 Prestatorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în cazul în care pe parcursul executării contractului apar elemente tehnice , tehnologice , logistice , juridice sau neconforme cu normativele şi standardele în vigoare , care nu mai permit elaborarea CERTIFICATULUI şi nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului ;

11.5 În cazul prevăzut la clauza anterioară , prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare, pentru partea de contract îndeplinită pană la data denunţării unilaterale a contractului ;

11.6 În cazul în care beneficiarul fără motiv întemeiat denunţă unilateral contractul după achitarea avansului, acesta nu poate pretinde restituirea sumei încasate ca avans.

12 Forţa majoră :

12.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă ;

12.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează ;

12.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la apariţia acesteia ;

12.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi imediat şi în mod complet , producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor ;

12.5 Dacă forţa majoră actionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai lungă de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract , fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese ;

13 Solutionarea litigiilor :

13.1 Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă , prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispute care se pot ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului ;

13.2 Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative neoficiale beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală , fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze fie prin arbitraj de către autorităţi competente , fie de catre instanţele judecătoreşti din Romania.

14 Amendamente:

Partile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional .