Controlul Certificatelor, sanctiuni pentru Auditorii energetici

Inspectoratul de stat in constructii ISC , este abilitat sa controleze Certificatele energetice emise/eliberate de către auditorii energetici pentru clădiri.

Prevederile din “Procedura de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetică a cladirilor” - indicativ PCC 001-2013 din 15.10.2013 , stabilesc că ISC exercită controlul statului cu privire la performanţa energetică a clădirilor ;

Astfel , în temeiul art.5 alin.(2) şi art.5 alin.(3) lit.a) din PCC 001-2013 /15.10.2013 , ISC face controlul şi/sau verificarea Certificatelor de performanţă energetică elaborate şi/sau eliberate, referitor la următoarele aspecte :

- completitudinea si corectitudinea informaţiilor conţinute în Certificatele energetice , în temeiul Art.5 alin.(3) lit.a) pct.(iii) din PCC 001-2013 /15.10.2013;

- documentaţia tehnică care a stat la baza elaborării Certificatelor energetice , în temeiul Art.6 alin.(1) din PCC 001-2013 /15.10.2013;

- valorile calculate înscrise în Certificatele energetice , în temeiul art.6 alin.(1) lit.f) din PCC 001-2013 /15.10.2013;

- competenţele de elaborare ( specialitate,grad ), semnare şi ştampilare a certificatelor energetice şi/sau rapoartelor de audit energetic, în temeiul art.6 alin(1) lit.a) din PCC 001-2013 /15.10.2013 ;

- înscrierea în registrul propriu de evidenţă a activităţii al auditorului energetic pentru clădiri a documentelor, în temeiul art.6 alin(1) lit.c) din PCC 001-2013 /15.10.2013;

- transmiterea, în format electronic de către auditorul energetic pentru clădiri, în termen de maximum 30 de zile de la data întocmirii acestora a conţinutului documentelor, în temeiul art.6 alin(1) lit.d) din PCC 001-2013 /15.10.2013;

Dacă în urma controlului şi/sau verificărilor ISC constată încălcări ale reglementărilor în vigoare, ISC poate aplica amenzi contravenţionale auditorilor energetici iar MDRAP respectiv INCD URBAN-INCERC, pot să nu mai acorde prelungirea valabilităţii dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri.

Totodata , conform Anexei 1 (schema logica privind modul de exercitare a controlului ....) masurile dispuse de ISC pot fi urmatoarele:

-anularea si refacerea Rapoartelor si a Certificatelor

insotite de comunicare constatarii beneficiarului lucrarii

Alta sanctiune pe care o poate aplica ISC este conform cu HG Nr.1211 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

, art. 5 lit. j :

j)propune, după caz, suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii;

Se pot aplica auditorilor energetici amenzi si sanctiuni complementare , in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii:

" Art. 36. - În sensul prezentei legi, constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă, astfel:

..............

II. de la 5.000 lei la 10.000 lei:

Se sanctioneaza cu amenda de la depăşirea de către ...... auditorii energetici pentru clădiri atestaţi......a competenţelor pe domenii, subdomenii, specialităţi sau grade profesionale pentru care sunt atestaţi/autorizaţi şi/sau neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare;

..............

Art. 37. - (1) Odată cu aplicarea amenzii de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pentru contravenţiile prevăzute la art. 36, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate dispune prin ordin al ministrului, ca sancţiune complementară, suspendarea dreptului de practică al specialiştilor atestaţi care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, proporţional cu nivelul amenzii aplicate şi în funcţie de natura şi gravitatea faptei.

(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. poate dispune ca sancţiune complementară, odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 36, suspendarea dreptului de practică al specialiştilor autorizaţi care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, proporţional cu nivelul amenzii aplicate şi în funcţie de natura şi gravitatea faptei, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. "