การประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ทบทวนระบบบริหารคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์

ขอบข่าย

A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ มีการกำหนดแผนการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม ดำเนินการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม ติดตามผลจากมติที่ประชุมมอบหมาย เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมในครั้งต่อไป

B : ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน โดยมีคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เป็นประธานคณะกรรมการ มีการกำหนดแผนการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม ดำเนินการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม ติดตามผลจากมติที่ประชุมมอบหมาย เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมในครั้งต่อไป

คำสั่ง QMRC และ QMR 2562 ลงนามแล้ว.pdf

คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0216/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


2. คำสั่ง QMRC 2563 ISO 2015 ฉบับสมบูรณ์ ลงนามแล้ว.doc.pdf

คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0274/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ฉบับที่ 2)


1. แผนประชุม QMRC 2563 ISO 2015 ลงนามแล้ว.doc.pdf

แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563