Digipööre

Digipööre Põltsamaa Ühisgümnaasiumis - "ÕPPIMINE DIGITEHNOLOOGIA ABIL"

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajate ja projekti arendusmeeskonna osalemine Digipöörde programmis (juunist kuni detsembrini 2014) oli seotud järgmiste eesmärkidega:

 • arendada kooli vastavalt hea kooli mudelile;

 • täiendada õpetajate professionaalseid oskusi ja teadmisi ning erialast kompetentsust, mille tulemusena tõuseks õpetamise kvaliteet ning õpilased omandavad konkurentsivõimelise hariduse;

 • maksimaalne kaasaegse kommunikatsiooni- ja infotehnoloogia kasutamine õppetöös, tõstmaks õpilaste motivatsiooni ja õpihimu ning õpetajate õpetamistahet;

 • uue tehnoloogia kasutuselevõtt ja olemasolevale suurema rakenduse leidmine nii õpilaste kui ka õpetajate seas;

 • huvi tekitamine arvutite/nutiseadmete kasutamiseks uute oskuste õpetamise teel;

 • uue tehnoloogia kasutusele võttes õpetamismeetodite mitmekesistamine ning kaasajastamine;

 • õpetajate ja õpilaste ärgitamine, loomaks digitaalseid õppevahendeid (õpiprogramme, töölehti, veebipõhiseid materjale jne);

 • veebikeskkonna aktiivne kasutamine digitaalsete materjalide avaldamiseks ja jagamiseks;

 • gümnaasiumiosas IT-suuna arendamine.

Arendusprojektid "ÕPPIMINE DIGITEHNOLOOGIA ABIL":

1. LOODUSAINED

1.1. Eestimaa, sh Põltsamaa piirkonna looduse ja inimtegevuse tundmaõppimine digitehnoloogia kaasabil - keskkonna(liikide, probleemide jm) käsitlemine (õppe)filmide tegemise protsessi kaudu (sihtgrupiks II-III kooliaste ehk 4.-9. klass)

1.2. Digi-keemialabor ( sihtgrupiks III - IV kooliaste ehk 7.-12. klass)

Õpilane saab arvutit või tahvelarvutit kasutades minna digilaborisse. Õpilased saavad digitaalselt õppida ka keemiliste reaktsioonide tasakaalustamist. Projekt valmis idee- tasandil. Edasi on plaanis otsida koostööpartner, et teostada tehniline lahendus.

2. VÕÕRKEEL

Erialase võõrkeele (koostöös Tartu KHK õpetatavate õppekavade õpetamiseks - IT-süsteemide spetsialisti ja ärikorralduse) õppimine e-õppena, milles sihtgrupiks on IV kooliaste ehk 10.-12. klass

PÜG digipöörde üldeesmärgiks oli (PÜGi õppetöö eesmärk:) TOETADA IGA ÕPPIJA ARENGUT JA KODANIKUKS KASVAMIST.

I Projektide eesmärgid ja loodetavad väljundid:

1. LOODUSAINED:

1.1. EESMÄRGID:

1) Õpilaste digipädevuse arendamine ja digioskuste kasutamine praktilise õppimise käigus;

2) Õpilaste loovuse arendamine õppeaineid lõimides (nt kirjandus ja loodusained);

3) Vastutus- ja kohusetunde ning meeskonnatööoskuste omandamine/arendamine õppefilmi valmimise protsessi kaudu.

VÄLJUND: koostatud filmistsenaariumid ja valminud õppefilmid.

1.2. EESMÄRK:

Digivahendite abil keemia õppimine.

VÄLJUND: võimalik teostus vormistatud.

2. VÕÕRKEEL

EESMÄRK:

Inglise ärikeele e-kursuse eesmärk on õpilasetele saavutada inglise ärikeele terminoloogia ning valmisolek igapäevaseks suuliseks ning kirjalikuks ärisuhtluseks äriettevõttes ja rahvusvahelises ettevõtlusruumis.

Õppematerjalid Moodle keskkonnas on nii sõnavaraülesanded, artiklite, äritekstide lugemine kui ka erinevad videod ning esitlused. Tööd tuleb esitada samas keskkonnas, on nii teste kui loovamaid ülesandeid (äriettevõtte tutvustus esitluse ning videona).

VÄLJUND:

Inglise ärikeele e-kursus on valmis õpilastele avamiseks ning uuest poolaastast (jaanuar 2015) saavad esimesed liituda ning õppida neile sobivas tempos ja kohas.

II Projektide etapid

1. LOODUSAINED

1.1. Etapid:

  1. Teemade/probleemide leidmine

  2. stsenaariumi koostamine: teoreetiline õpe + reaalne stsenaarium

  3. meeskondade komplekteerimine

  4. digivõimaluste/programmide leidmine, vajadusel õpetamine ja õppimine (nt Movie Maker jt)

  5. filmimine

  6. detsember 2014-mai 2015

 • filmide monteerimine ja presenteerimine

1.2. Etapid:

  1. Idee põhjal esialgse mudeli loomine

  2. Koostööpartneri leidmine (nt chemicum.com loojad)

  3. Detsember 2014-.......

 • avanevad videoklipid + vajalikud selgitused.

2. VÕÕRKEELED

Etapid

  1. detsembriks 2014 on Moodle keskkonnas valminud erialase inglise keele õppimiseks katseline e- kursuse versioon.

  2. katselist kursust on läbimas esimene grupp õpilasi.

III Projektide tegevused esimeses etapis (juuni - detsember 2014) ehk "Digipööre" koolis algab

1. LOODUSAINED

1.1. Tegevused

1. Õpetajate koolitus

2. Arendusprojekti detailne kavandamine

3. Võimalike teemade ja probleemide kaardistamine õpetajate poolt

4. Koolitus õpilastele

5. Õpilaste praktiline tegevus, valmivad meediaesitlused

1.2. Tegevused

1. Idee teostamiseks võimaluste (tehniline info, koostööpartnerid) otsimine

2. Jagada teemade kaupa rakendused, mida saaks kasutada õppetöös vastavate keemia teemade õppimisel

2. VÕÕRKEELED

Tegevused

1. Tutvumine Tartu KHK erialase inglise keele ainekavadega (IT, ärijuhtimine)

2. Moodle kursuse üleehitamine/kokkupanek

IV Tegevused 2015 - 2016 ehk "Digipööre" koolis jätkub

  • Digipööramine jätkub – põhirõhk on õpetajate õpetamisel ja koolitamisel.

  • Koolis sooritatakse koolieksameid ja tasemetöid elektrooniliselt.

  • Kooli mobiilirakenduse täiendamine ja edasiarendamine (http://mobincube.mobi/CDH5W).

  • Elektroonilisete õppematerjalide kasutuselevõtt.

  • IKT taristu:

   • sülearvutite hankimine kõikidele õpetajatele;

   • mobiilne sülearvutite klass Veski ja Lille tn õppehoones;

   • WIFI Lille tn õppehoonesse;

   • Lille koolimaja arvutiklassi arvutite uuendamine;

   • Interneti alusühenduse kiiruse tõstmine.

  • Inglise keel – IT inglise keele e-kursuse käivitumine.

  • Digi-keemialabori tehniliseks teostuseks koostööpartnerite leidmine.

  • Loovtööde valmimine filmidena ja nende esitlemine.

  • 2015/2016 õa uute 8.kl loovtööde alustamine (mitte ainult loodusained, vaid võimalus seda sooritada ka teistes ainetes).

  • Elektrooniliste õppematerjalide kasutusele võtmine paberkandjal materjalide asemel.

  • Veebiülekanded koolis toimuvatest üritustest (testimisperiood).

  • Koolituste või koolituspäevade pakkumine piirkonna koolide õpetajatele (digitaalsed õppevahendid õppetöös).

  • Kooli direktor ja IT-juht tahavad koolis sooritada suurt IT-hüpet. Hankida kooli kõikidele õpetajatele ja töötajatele (sekretär, huvijuhid, logopeedid jt.) korralikud tööarvutid ja kõik muud vahendid, mida õpetajad sooviksid ja vajaksid. Paremaks ja huvitavamaks õpetamiseks on õpetajatele vaja kindlustunnet, et kasutatavad töövahendid lasevad neil oma ainetundides digipööret teha.

 • IDEE luua Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse Kesk-Eesti Innovatsioonikeskus!

  • IDEE luua kooli Tehnoloogianurgake/klass (uusim IT tehnoloogia näpuga katsutav), koostööpartnerite otsimine ja läbirääkimiste pidamine.

V Tegevused 2017 - 2020 ehk "Digipööre" koolis ei rauge

  • Järk-järgult üleminek elektroonilistele õppematerjalidele (õpikud, töövihikud).

  • Veebiülekanded koolis toimuvatest üritustest.

  • Kooli mobiilirakenduse täiendamine ja edasiarendamine.

  • Kesk-Eesti Innovatsioonikeskuse loomine.

  • Tehnoloogianurgakese/klassi loomine.

  • Digi-keemialabor käivitub.

  • Erialase inglise keele kursused on Moodle õpikeskkonnas valmis ning kasutatavad.

  • Õpetajad loovad ja kasutavad digitaalseid õppematerjale.

  • Õpetajad kasutavad õppetöös elektroonilisi õpikeskkondi.

  • Õpilaste õpetamine infotehnoloogilisi vahendeid (nutiseadmed) kasutades.