การใช้งาน G Suit For Education By..ครูโอภาส สุรินโยธา

การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น

By..ครูโอภาส สุรินโยธา

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส สุรินโยธา

 1. การใช้งาน Google For Education (G-Suit)

 2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 3. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 4. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

 5. ซอฟท์แวร์ (Software)

 6. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

 7. การแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Line For PC

 8. การแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Image to text

 9. การแปลงไฟล์ pdf และไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Google Docs

 10. การพูดแทนการพิมพ์ (การพิมพ์ข้อความด้วยเสียง)

 11. หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

 12. เกียรติบัตรและผลงานของครูโอภาส สุรินโยธา

 13. รวมผลงานทางด้านวิดีโอเกี่ยวกับการสอนของครูโอภาส สุรินโยธา บน Youtube

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Scratch2.pdf
manual-powerpoint2013.pdf
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ม4-6 se-ed.pdf
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม4-6.pdf
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม1.pdf
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม2.pdf
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม2.pdf
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม3.pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์).pdf