แบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2562

คลิกที่นี่เพื่อทำ แบบทดสอบปลายภาคเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุดสำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ รีบทำด่วน

********** รายชื่อนักเรียนที่ไม่ทำการทดสอบของครู หากไม่มาทำครูให้ติด 0 **********

1. ด.ช.จิระภัทร เดชคำภู ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่ OK เจอแล้ว

2. เด็กชายภัทรพล สีชนะ ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

3. เด็กหญิงณัฐนิชา สดชื่อ ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

4. เด็กหญิงเกวลิน แก่นสาร์ ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

5. เด็กหญิงพรพิสุทธา ดีสา ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

6. เด็กหญิงฑิทิตา สิมพันธ์ ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

7. เด็กหญิงสุภาพร อธิภันทิลายงนิธิ ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

8. เด็กหญิงทิพานันท์ เทพมณี ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

9. เด็กหญิงวรางคณา ขินาวงษ์ ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

10. เด็กหญิงองค์อินทร์ ประยงค์ตระกูล ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

11. เด็กหญิงธีรยา มุงคุลดา ม.1/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

-------------------------------------------------------------

12. เด็กหญิงเกตุน์นิภา ผิวงาม ม.1/2 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

13. เด็กหญิงธิดารัตน์ ชะคำรอด ม.1/2 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

--------------------------------------------------------------

14. เด็กชายณัฐวุฒิ โถ่ยสูงเนิน ม.1/3 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

15. เด็กชายพงศ์ศุฤทธิ์ พืชพา ม.1/3 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

16.เด็กชายณัฐภูมิ อุกามาตร ม.1/3 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

17.เด็กชายธันวา เสือจันทร์ ม.1/3 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

18. เด็กชายธนกร แสงประจักษ์ ม.1/3 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

19. เด็กหญิงเกวลิน โพธิภาศ ม.1/3 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

----------------------------------------------------------------

20. เด็กชายนนทกรานต์ หาสุดใจ ม.1/4 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

21. เด็กชายนรรถพล ลาพ้น ม.1/4 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

22. เด็กชายปีรติ ไร่อินทร์ ม.1/4 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

23. เด็กชายศุภกิจ เพชรแก้ว ม.1/4 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

24. เด็กชายวรากร นันทะเสน ม.1/4 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

25. เด็กชายสุรพล ศิริมูล ม.1/4 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

26. เด็กหญิงปนัสยา นิยมชาติ ม.1/4 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

27. เด็กหญิงธนัญชนก สิงหามาตรย์ ม.1/4 ขาดสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่


ข้อสอบปลายภาคเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (การตอบกลับ)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2562

แบบทดสอบปลายภาคเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุดสำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ รีบทำด่วน

********** รายชื่อนักเรียนที่ไม่ทำการทดสอบของครู หากไม่มาทำครูให้ติด 0 **********

1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ โชคสุข ม.2/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

2. เด็กชายรณภูมิ แคนชัย ม.2/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

3. เด็กชายนพดล สิงหาเวช ม.2/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

4. เด็กชายพงศกร ดวงจันทร์ ม.2/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

5. เด็กหญิงพรทิพย์ จึงอภินันท์ ม.2/1 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

6. เด็กหญิงณัฐริดา ขุนศรี ม.2/1 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. เด็กชายบริพัฒน์ จำศรี ม.2/2 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำนนท์ ม.2/2 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทาคำห่อ ม.2/2 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. เด็กชายวรวุฒิ ทองไทย ม.2/3 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

11. เด็กชายลิขิต บุญอุ่น ม.2/3 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

12. เด็กชายทองแท่ง ส่งเสริม ม.2/3 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

13. เด็กหญิงดวงฤทัย มิ่งขวัญ ม.2/3 ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

14. เด็กชายถิรเจตน์ สัตยากูล ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

15. เด็กชายธนากร พุทธาเกิด ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

16. เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุพรรณ์ ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

17. เด็กชายวราวุฒิ อุทธศรี ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

18. เด็กชายภูมิพัฒน์ รุ่งแสง ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

19. เด็กชายภูมิภัทร ยลสุข ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

20. เด็กชายศุภกร ปัจฉาพร ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

21. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศรีทอง ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

22. เด็กชายชุติพนธ์ พิมพ์วัน ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ และ ขาดสอบ 50 ข้อ คลิกทำข้อสอบที่นี่

23. เด็กชายอาทิตย์ ประสานจิตร์ ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

24. เด็กชายอัครชัย ลาคำเสน ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

25. เด็กชายธีรยุทธ พรมจันทึก ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

26. เด็กชายอรรวุฒิ อู๋ทรัพย์ ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ

27. เด็กชายทศพล ชมภู ม.2/4 ขาดทำข้อสอบ 20 ข้อ คลิกทำข้อสอบ


แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (การตอบกลับ)

การใช้งาน G Suit For Education By..ครูโอภาส สุรินโยธา

การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น

By..ครูโอภาส สุรินโยธา

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส สุรินโยธา

 1. การใช้งาน Google For Education (G-Suit)

 2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 3. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 4. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

 5. ซอฟท์แวร์ (Software)

 6. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

 7. การแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Line For PC

 8. การแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Image to text

 9. การแปลงไฟล์ pdf และไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Google Docs

 10. การพูดแทนการพิมพ์ (การพิมพ์ข้อความด้วยเสียง)

 11. หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

 12. เกียรติบัตรและผลงานของครูโอภาส สุรินโยธา

 13. รวมผลงานทางด้านวิดีโอเกี่ยวกับการสอนของครูโอภาส สุรินโยธา บน Youtube

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Scratch2.pdf
manual-powerpoint2013.pdf
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ม4-6 se-ed.pdf
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม4-6.pdf
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม1.pdf
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม2.pdf
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม2.pdf
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม3.pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์).pdf