การใช้งาน G Suit For Education  By..ครูโอภาส  สุรินโยธา

การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น

By..ครูโอภาส  สุรินโยธา

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส  สุรินโยธา

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Scratch2.pdf
manual-powerpoint2013.pdf
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ม4-6 se-ed.pdf
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม4-6.pdf
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม1.pdf
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม2.pdf
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม2.pdf
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม3.pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์).pdf