โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

โรงเรียนคู่ชุมชนบ้านเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนานถึง 94 ปี เมื่อครั้งเริ่มต้นเปิดทำการสอน ณ วัดเชียงราย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาวเชียงราย ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานกลายเป็นชุมชนบ้านเชียงรายสมัยสร้างบ้านแปงเมือง ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) แห่งรัตนโกสินทร์ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในอดีตที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันคือ ที่ตั้งของศาสนสถานลำปางก่อนที่จะย้ายมาตั้งอยู่ในบริเวณปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 กระทรวงธรรมการ ได้โอนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ให้เทศบาลเมืองลำปาง รับดำเนินการเปิดสอน ขุนอุทานคดี นายกเทศมนตรีเมืองลำปางในขณะนั้น จึงได้ทำการย้ายโรงเรียนออกจากวัดเชียงรายมาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดเชียงราย ไม่ไกลจากวัดเชียงรายมากนัก มีเนื้อที่ 6 ไร่ 86 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 2986 เมื่อมีการย้ายโรงเรียนจากวัดเชียงราย มาตั้งในพื้นที่ดังกล่าวได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างในสมัยนั้นประมาณ 10,000 บาทเศษ และซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 23 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 3000 จากขุนหลวงศรีสมรรถการ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 13 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา หลังจากที่สงครามมหาเอเชียบูรพาสงบ ในปี พ.ศ.2488 ทางเทศบาลได้โอนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอน จนถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 กระทรวงศึกษาธิการได้โอนโรงเรียนกลับมาให้เทศบาลเมืองลำปางรับไปดำเนินการ ทางโรงเรียนก็ได้ขยายการศึกษา โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

โฉนดที่ดินเลขที่ 2986 และ โฉนดที่ดินเลขที่ 3000 รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 13 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา

ขุนอุทานคดี นายกเทศมนตรีเมืองลำปางคนแรก

อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน

สถานที่สำคัญใกล้โรงเรียน หอนาฬิกา

ในปี พ.ศ 2534 ได้มีการขยายการศึกษาโดยเปิดทำการสอนในประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องมีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2513 ทางเทศบาลได้งบประมาณจากทางกระทรวงมหาดไทย เป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน และเทศบาลได้อนุมัติเงินอีก 163,500 บาท สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง และบ้านพักครูใหญ่ 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท

บ้านพักครูใหญ่ ชื่ออาคาร บ้านเชียงราย ซึ่งปัจจุบันถูกรื้อถอนไปแล้ว เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ คือ อาคารอลัมภางค์

ปี พ.ศ. 2521 ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน ด้วยเงินอุดหนุนจากเทศบาล จำนวน 1,671,000 บาท รื้อถอนเมื่อปี 2561 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ปี พ.ศ. 2536 รื้อโรงฝึกงาน และสร้างอาคารเรียนอนุบาล 3 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน จากเงินงบประมาณของเทศบาล จำนวน 4,000,000 บาท เรียกว่าอาคารเขลางค์นคร ปี พ.ศ. 2539 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น โดยเงิน งบประมาณจากเทศบาล จำนวน 1,450,000 บาท


ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 4,800,000 บาท และจากเทศบาลเมืองลำปางอนุมัติเงิน 7,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2541 เรียกว่าอาคารอาลัมภางค์

การก่อสร้างอาคารอาลัมภางค์

ปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 13,570,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2544 เรียกว่าอาคารเวียงละกอน

ปี พ.ศ. 2550 ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและงบประมาณจ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 18,050,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน แล้วเสร็จการก่อสร้าง พ.ศ. 2552 เรียกว่าอาคารกุกุกฏนคร

ปี พ.ศ. 2561ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) เป็นเงิน 9,259,409.56 บาท แล้วเสร็จการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เรียกว่าอาคารอลัมภกัปปนคร